Názov: Manažéri potrebujú kvalitný servis
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy Logistiky číslo 12. máj-jún 2008
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISBN: 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje  o používaní nových pravidiel riadenia firiem ak chcú prežiť a rásť v konkurenčnom prostredí. Autor v článku píše o celosvetovom trende budovaní úspešného podniku o orientácií na zvyšovanie kvality produktov a znižovaní nákladov.Klúčovým slovom je cotrolling ako súhrn pravidiel, ktorý napomáha k dosiahnutiu podnikových cieľov.Dôležitým prvkom je vymedziť vzťah medzi manažmentom a controllingom, ktorého výsledky činnosti využívajú vrcholoví manažéri v rozhodovaní a riadení firmy.V závere článku sa autor zasadzuje o využívaní nových trendov v riadení podniku, výsledkom čoho by mal býť dobre fungujúci podnik.
Kľúčové slová: controlling,nový spôsob myslenia,kvalitný informačný systém
Spracoval: Ing.Bašo Miloš Colpax s.r.o. Považská Bystrica
Zaradené: júl 2008

 Názov: Automatické váženie a identifikácia železničných vagónov a súprav
Autor:
Barco
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 44 - 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje plnoautomatický vážiaci systém na váženie a identifikáciu železničných súprav využívajúcich RFID technológie. Ide o prípadovú štúdiu zavedenia technológie. V prvej časti je analyzovaná východisková situácia zákazníka. Ostatná časť uvádza vývoj a návrh riešenia, popis riešenia a prínosy riešenia.
Kľúčové slová: váženie, železničná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Logistický audit v nemocniciach
Autor: Ing. Tomáš Prstek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 42 - 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá optimalizáciou liečebných a ošetrovateľských procesov. V prvej časti autor analyzuje logistický audit vo vzťahu k zdravotníctvu. V ďalšej časti príspevku sú uvedené skúsenosti z logistických auditov zásobovacích oddelení a očakávané efekty vyplývajúce z optimalizácie logistických procesov. Ostatná časť príspevku rozoberá logistický audit procesov liečebnej starostlivosti.
Kľúčové slová: zdravotníctvo, audit, logistický
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Globálne štandardy v zdravotníctve
Autor: Ladislav Jančo
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje globálnym štandardom na označovanie výrobkov, pričom sa osobitne zaoberá oblasťou zdravotníctva. Autor v prvej časti príspevku popisuje štandardy GS1. Ostatná časť príspevku uvádza dôvody, prečo spoločnosti podporujú vznik jednotného štandardu na označovanie výrobkov.
Kľúčové slová: označovanie, identifikácia, GS1
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Nové výzvy a úlohy pre železničnú nákladnú dopravu
Autor: Ing. Danka Harmanová, CSc.
Zdroj: Železničná Revue, 2/2008, s.22-23
Vydavateľ: Reflex Plus, s. r. o., Učňovská 6, 040 15 Košice-Šaca,
ISSN:
1337-558X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Európska komisia prijala 18. októbra 2007 balík opatrení na realizáciu dopravnej politiky v oblasti nákladnej dopravy, ktorým reaguje na potenciálne možnosti a úlohy nákladnej dopravy smerujúce k rastu konkurenčnej schopnosti EÚ a k vyššej kvalite života jej obyvateľov. Základným nástrojom stimulovania k efektívnosti nákladnej dopravy pritom aj naďalej ostáva hospodárska súťaž. Účinná regulácia je však prípustná v podpore podmienok budovania dopravného systému pre nákladnú dopravu ako integrálnej súčasti logistiky. Prijaté regulačné nástroje rešpektujú aj príležitosti, ktoré okrem kontinentálneho rozmeru EÚ poskytuje globálny trh logistiky nákladnej dopravy, logistické techniky a dynamika pokroku v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Kľúčové slová: logistika nákladnej dopravy, dopravné reťazce, železničné koridory
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Formy ponuky v diferencovanom systéme dopravnej obsluhy
Autor: doc. Ing. Pavel Drdla, PhD.
Zdroj: Perner´s Contacts, 2/2008, s. 29-37
Vydavateľ: Katedra technologie a řízení dopravy, Studentská 95, 532 10 Pardubice
ISSN: 1801-674X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou rôznych foriem ponuky v diferencovanom systéme dopravnej obsluhy. Pozornosť je predovšetkým venovaná systémom občianskych autobusov, taxibusov, regionálnych autobusov, mestských autobusov a rýchlych autobusov. Aj vďaka diferencovanému systému dopravnej obsluhy je v súčasnosti k dispozícii pre plánovanie verejnej osobnej dopravy nástroj, ktorého praktické využitie je stále dokladované skrze rozsiahlu podporu a dlhotrvajúce aplikácie v praxi.
Kľúčové slová: dopravná bosluha, občianský autobus, taxibus, regionálny autobus, mestský autobus, rýchly autobus
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Podpora železničnej dopravy v Európe a Slovenskej republike
Autor: Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
Zdroj: Perner´s Contacts, 2/2008, s. 75-80
Vydavateľ: Katedra technologie a řízení dopravy, Studentská 95, 532 10 Pardubice
ISSN: 1801-674X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Integrácia európskej železničnej siete vedie k významným zmenám a vyžaduje si dobre fungujúci dopravný systém na medzinárodnej aj národnej úrovni. Je nutná implementácia týchto zmien do dopravnej politiky Slovenskej republiky. Dopravná politika EÚ v súčasnosti smeruje k harmonizácii a liberalizácii trhu. Tieto základné ciele môžu byť úspešné len v prípade zabezpečenia rovnej hospodárskej súťaže. Príspevok sa zaoberá podporou železničnej dopravy v Európe, popisuje železničnú infraštruktúru Slovenskej republiky, parametre a možnosti financovania.
Kľúčové slová: železničná doprava, železničná infraštruktúra, dopravná politika
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: jún 2008

 Názov: Logistické filozofie
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje techniky používané na optimalizáciu procesov v logistike. V prvej časti definuje prístupy vo vzťahu k riadeniu a kvalite. V ostatnej časti popisuje technológie Kaizen, Six sigma a štíhla výroba. 
Kľúčové slová: optimalizácia, technológie, riadenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Obdobie skúšok a omylov je už za nami – logistický audit ako štandardný vyhodnocovací  a projektový proces
Autor: Ing. Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2008, str. 42 - 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje logistický audit ako vyhodnocovací a projektový proces. V prvej časti sa autor venuje systémovému prístupu a taktiež profesionálnemu prístupu pri spracovaní auditu. Ostatná časť príspevku sa venuje postupnosti krokov, trvaniu auditu, hodnoteniu a návrhom riešení.
Kľúčové slová: audit, systém, riešenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008

 Názov: Zbytečnost, nebo nutnost?
Autor: Jiří Šidliák
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2007, str. 34 - 35
Vydavateľ: Club 91, s.r.o.
ISSN: 1801-9048
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku certifikácie v dopravnej firme. V prvej časti sú rozoberané výhody certifikácie. Ostatná časť rozoberá podrobne normy ISO 9001, ISO 14001 a SUCO. V ostatnej časti je rozoberaný vzťah certifikácie k dohode ADR. Súčasťou príspevku sú spracované skratky používane pri jednotlivých normách.
Kľúčové slová: systém, norma, certifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Přestupky řidiče a následky pro dopravce
Autor: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2007, str. 22 - 24
Vydavateľ: Club 91, s.r.o.
ISSN: 1801-9048
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku sprísňovania podmienok, ktorými sa jednotlivé štáty bránia porušovaniu právnych noriem týkajúcich sa bezpečnej premávky cestnej dopravy. V príspevku sú analyzované pokuty v jednotlivých krajinách a taktiež zadržanie vodičského preukazu na mieste. Ostatná časť príspevku rozoberá zadržanie osvedčenia o registrácii vozidla  a zadržanie, zabavenie a prepadnutie vozidla v jednotlivých krajinách. V príspevku sú sankcie prehľadne tabuľkovo spracované za jednotlivé krajiny.
Kľúčové slová: prieskum, odpoveď, anketa
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Jak dopadl průzkum?
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2007, str. 16 - 17
Vydavateľ: Club 91, s.r.o.
ISSN: 1801-9048
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje výsledok prieskumu medzi dopravcami, ktorý odpovedá na otázky ohľadom unifikovania vozidlového parku a faktorom, ktoré ovplyvňujú dopravcu pre zakúpenie vozidla danej značky. Osobitne sú rozoberané faktory: prístup k zákazníkovi, spoľahlivosť vozidla a úroveň servisu. Príspevok je doplnený viacerými grafmi, pričom vyhodnotenie je spracované osobitne pre nákladné vozidlá a osobitne pre prípojné vozidlá.
Kľúčové slová: prieskum, odpoveď, anketa
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Kontroly sociálnej legislatívy sú nejednotné
Autor: JUDr. Václav Roubal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2008, str. 22 - 23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, ktorá je v rámci EÚ upravená jednotne Nariadeniami (ES) č. 561/2006 a č. 3821/85, nie je vykonávaná rovnako. Na rozdiely poukazuje pri analýze kontroly sociálnej legislatívy v Nemecku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku. V jednotlivých krajinách priebeh kontroly popisuje na konkrétnych príkladoch.
Kľúčové slová: cestná, doprava, sociálna, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Výsledky kontroly pracovného režimu vodičov na Slovensku za rok 2007
Autor: Ing. Marián Kližan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2008, str. 16 - 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje výsledky kontrol sociálnej legislatívy z roku 2007. V prvej časti príspevku autor poukazuje na platnú legislatívu, ktorá upravuje oblasť sociálnej legislatívy v cestnej doprave. Ďalšia časť príspevku obsahuje analýzu zistených porušení sociálnej legislatívy. V ostatnej časti príspevku je poukázané na zmeny sociálnej legislatívy v ostatnom období.
Kľúčové slová: cestná, doprava, odpočinok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Kedy je vhodné použiť logistický audit
Autor: Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2008, str. 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje vhodnosť použitia logistického auditu, pričom sa osobitne venuje poradiu jednotlivých činností pri audite. V prvej časti sa autor v príspevku venuje procesu logistickej optimalizácie, v ďalšej časti poukazuje na nutnosť logistického auditu pri výrazných zmenách v podniku. Ostatná časť príspevku sa venuje otázke interného a externého auditu.
Kľúčové slová: audit, náklady, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008

 Názov: Efektívnosť, integrácia a udržateľnosť nákladnej dopravy v Európe
Autor: Ing. Danka HARMANOVÁ, CSc.
Zdroj:
Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 113 - 117
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Členské štáty EÚ sa po dlhšej diskusii rozhodli ponechať hospodársku súťaž v nákladnej doprave ako základný nástroj efektívnosť. Článok informuje o konkrétnych opatreniach EÚ k efektívnosti dopravy, ktoré podľa očakávaní nenarúšajú hospodársku súťaž a súčasne ich realizáciou sa zvráti pokračujúci trend rastu negatívnych vplyvov nákladnej dopravy v celom logistickom reťazci.
Kľúčové slová: logistika nákladnej dopravy, efektívnosť dopravy, trh EÚ, komunikačné technológie
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Akčný plán si vyžiadal sektor
Autor: Pavol Prikryl
Zdroj: OBCHOD/Logistika magazine 2/2008, str. 6
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: rozhovor s Pavlom Marušincom hlavným štátnym radcom MDPT SR o oznámení EU z r. 2006 v ktorom vyhlásila tzv.akčný plán logistiky nákladnej dopravy. EK vyzvala odbornú verejnosť aj členské štáty, aby podávali svoje podnety na odhaľovanie tzv. slabých miest v logistike. Podnety spracuje súkromný sektor a dá na pripomienkovanie euroúradníkom. V súčasnosti existuje jediný podporný program, kt. sa týka logistiky. Predpokladá sa, že spracovatelia navrhnú nové podporné programy..
Kľúčové slová: logistika, akčný plán, regulácia, legislatíva, podporné programy
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Certifikácia TAPA a minimalizácia rizík súvisiacich s kriminalitou
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2008, str. 42 - 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá certifikáciu TAPA, s ktorou súvisí minimalizácia rizík súvisiacich s kriminalitou predovšetkým s narastajúcim množstvom prepravy tovarov s vysokou hodnotou. V prvej časti autor analyzuje organizáciu TAPA a jej poslanie. V druhej časti príspevku autor analyzuje certifikáty TAPA a popisuje postup certifikácie. 
Kľúčové slová: certifikát, TAPA, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Faktory ovplyvňujúce dopyt po prepravných službách
Autor: Ing. Petra Hýblová, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 46-48
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Český
Anotácia: Dopyt po prepravnej službe je ovplyvnený makroekonomickými veličinami ako sú hrubý domáci produkt a nezamestnanosť. Na výške HDP závisí objem tovaru, ktorý je potrebné prepraviť, s nezamestnanosťou zasa súvisí výška príjmu obyvateľstva. Model dopytu je analytický vyjadrený. Dopyt po preprave významne ovplyvňujú cena uvedenej služby, rýchlosť a spoľahlivosť služby a najmä kvalita a bezpečnosť poskytovanej služby
Kľúčové slová: poskytovaná služba, analytické vyjadrenie, hodnotiace kritériá, národné hospodárstvo,  faktor dopytu
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj
Zaradené: marec 2008

 Názov: Téma dne – protektorování pneumatik
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 2/2008, str. 28 -  31
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov rozoberajúcich technológiu predĺženia životnosti plášťa formou jeho protektorovania. V prvej časti príspevkov sú rozoberané stroje používané na protektorovanie plášťov, ďalšia časť príspevkov sa zaoberá teplou a studenou vulkanizáciou. V ostatnej časti príspevkov je rozoberaná kvalita vo vzťahu k protektorovaniu plášťov.
Kľúčové slová: plášť, pneumatika, protektorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008