Názov: Budúcnosť mestského transportu
Autor: RB
Zdroj: Magazín Transport, 9/2010; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia vo vzťahu k spotrebe a emisiám cestných vozidiel. Príspevok v prvej časti poukazuje na nárast ľahkých nákladných vozidiel a poukazuje na obmedzené zdroje výroby palív. V ďalšej časti je predstavený elektromobil ako zdroj pre vozidlá s krátkymi rozvozmi. Ostatná  časť sa zaoberá podporou štátu.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, mesto, elektromobil
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Mestská logistika alebo regulácia cestnej nákladnej dopravy
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Magazín Transport, 9/2010; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá prístupom cestnej nákladnej dopravy do centier miest. V prvej časti je analyzovaná situácia v SR a porovnávaná so situáciou v ostatných štátoch. V príspevku sú uvedené príklady regulácie cestnej nákladnej dopravy bez jej úplného zákazu. V ostatnej časti príspevku je predstavená STN EN 14892 Prepravné služby, Logistika mesta, Pokyny na definíciu prístupu do centra mesta.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, mesto, kvalita, norma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Vplyv stavu cesty
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2010, str. 38 – 39
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu zlého stavu ciest na životnosť návesových súprav. V prvej časti autor poukazuje na možnosti predĺženia životnosti návesu. V ďalšej časti autor predstavuje jazdné skúšky a vyhodnotenie meraní. V ostatnej časti príspevku poukazuje na vplyv stavu cestnej siete na životnosť vozidiel
Kľúčové slová: cestná, sieť, kvalita, vplyv, doprava, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Štandard ISPM 15
Autor: Ing. Adela Poliaková, PhD., EUR ING
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2010, str. 16 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá štandard ISPM 15, ktorý sa týka prepravy drevených obalov v rámci EÚ, osobitne Portugalska. V príspevku je štandard predstavený a taktiež je definovaný vzťah k cestným dopravcom. Súčasťou príspevku je vysvetlenie skratiek označenia drevených paliet podľa tohto štandardu.
Kľúčové slová: kvalita, štandard, paleta, označenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Formulár na výkon cestných kontrol
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje jednotný formulár na výkon cestných kontrol s jednotnými kódmi priestupkov, ktoré sa používajú v rámci EÚ. Formulár je súčasťou príspevku, pričom je podrobne popísaný spôsob jeho vypĺňania. Súčasťou príspevku je podrobné rozdelenie priestupkov do 6 skupín.
Kľúčové slová: kontrola, formulár, sociálna, legislatíva, odpočinok, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Nízkoemisné zóny v Európe
Autor: Slovdekra
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 49 - 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje nízkoemisné zóny vo vybraných krajinách EÚ. V príspevku sú analyzované podmienky nízkoemisných zón a požiadavky na vozidlá v: Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Veľkej Británii, Holandsku, Dánsku, Nórsku a Švédsku. 
Kľúčové slová: cestná, doprava, nízkoemisné, zóny, ekológia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Úspešná revízia EN 12195-1
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 73
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje normu EN 12195-1, ktorej revízia bola schválená v apríli roku 2010. V prvej časti autor uvádza použitie normy a popisuje IMO smernice. V ostatnej časti poukazuje na modelovom príklade rozdielnosť jednotlivých noriem pri požiadavkách na upevnenie nákladu.
Kľúčové slová: upevnenie, nákladu, požiadavky, norma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku výrazne klesá
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 6/2010; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša analýzu Podnikateľskej aliancie Slovenska, ktorá hodnotila kvalitu podnikateľského prostredia. V prvej časti popisuje vývoj indexu podnikateľského prostredia. V ďalšej časti sa autor venuje vymáhateľnosti práva a vysokej miere korupcie.
Kľúčové slová: kvalita, podnikanie, prostredie, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: Skúsenosti mýtnej polície za 4 mesiace pôsobenia
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2010, str. 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje rozhovor s vedúcim oddelenia mýtnej polície. V príspevku sú informácie o rozsahu kontrol mýtnej polície, ubehnutej vzdialenosti pri kontrolách a výbere pokút. V ostatnej časti sú zhrnuté odporúčania pre dopravcov.
Kľúčové slová: mýtna, polícia, kontrola, mýto, cesta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Pneumatiky (1)
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje požiadavkám na pneumatiky vozidiel cestnej dopravy. Autor poukazuje na chyby vodičov vo vzťahu k montovaniu plášťov. V prvej časti analyzuje, aké pneumatiky je možné montovať na vozidlo a poukazuje na požiadavky v prípade kombinovania plášťov. Ostatná časť príspevku sa venuje hĺbke dezénu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, plášť, pneumatika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Kontrolný záznam bezpečnosti vozidla
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 31 - 32
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup, ktorým sa vodič môže zbaviť zodpovednosti za ilegálnych migrantov, ktorí sa môžu počas prepravy dostať do vozidla. V prvej časti autor predstavuje riziká v súvislosti s touto problematikou. V ďalšej časti poukazuje na nutnosť bezpečnostných opatrení vrátane kontrolného záznamu, ktorý musí počas prepravy vypĺňať vodič. Ostatná časť príspevku popisuje kontrolu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vozidlo, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Správne používanie formulára potvrdzujúceho činnosti vodiča v cestnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na používanie formulára potvrdzujúceho činnosti vodiča v cestnej doprave, pokiaľ vykonáva prácu mimo vozidla a nie je  ju možné zaznamenať záznamovým zariadením. V príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že existujú dva druhy formuláru – podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 a podľa Dohody AETR.
Kľúčové slová: formulár, nariadenie, práca, vodiča
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Šance pre trucky s časticovým filtrom v SRN.
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje možnosť zníženia nákladov dopravcov, ktorí prevádzkujú pri medzinárodnej cestnej doprave do Nemecku vozidlá spĺňajúce emisnú triedu Euro 2 a Euro 3 montovaním dodatočných filtrov. Autor poukazuje na možnosť zníženia poplatku za mýto v Nemecku. V príspevku je vyčíslená úspora nákladov dopravcu a iné výhody.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto, emisie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Podceňovanie kontroly ADR.
Autor: Ľuboš Suchý
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 13
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou. V prvej časti analyzuje súvisiacu legislatívu s dohodou ADR. V ďalšej časti uvádza spôsob vykonávania kontrol a najčastejšie nedostatky pri preprave nebezpečných vecí. V ostatnej časti sa autor venuje funkcii bezpečnostného poradcu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečné veci
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Kontrola nastavenia svetlometov.
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly nastavenia svetlometov, pri chybe ktorých sa spôsobilosť vozidla na premávku môže obmedziť na 30 dní. Autor príspevku v prvej časti popisuje požiadavky na svetlomety, v ostatnej časti príspevku poukazuje na možnosť nastaviť svetlomety aj na STK.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, svetlomety, nastavenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Personálny controlling v Slovenskej pošte.
Autor: Mgr. Kamila Jandziková – Ing. Juraj Donoval
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly zamestnancov v Slovenskej pošte pri požiadavke docieliť efektívnu komunikáciu medzi zamestnancom podniku a zákazníkom založenej na rovnocennom partnerstve. V príspevku autor popisuje strategický nástroj, ktorý je možné používať pri personálnom controllingu. V ostatnej časti je analyzovaný podporný informačný systém.  
Kľúčové slová: kontrola, zamestnanec, personálny, controlling, nástroj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Drogy v silniční dopravě.
Autor: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. – Mgr. Marek Blažejovský
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2010; str. 23 - 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku užívania drog v cestnej doprave. V prvej časti autor uvádza legislatívnu úpravu vo vzťahu k drogám a vplyv návykových látok na ovládacie a rozpoznávacie schopnosti vodiča. V ďalšej časti sa osobitne venuje jednotlivým návykovým látkam: alkoholu, kanabionidom, halucinogénom, stimulačným drogám a opioidom.       
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť, návyková, látka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Sankcie sociálnej legislatívy.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 38 - 41
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu sankcií za nedodržanie sociálnej legislatívy vo vybraných členských štátoch EÚ. V tabuľkovej forme autor uvádza výšku pokút v jednotlivých štátoch pri jednotlivých porušeniach, z čoho vyplýva, že výška sankcií za to isté porušenie sa výrazne mení. Legislatívy EÚ z toho dôvodu rozdelila porušenie legislatívy do 3 skupín podľa závažnosti. V príspevku sú tieto porušenia uvedené v rozdelení na veľmi závažné porušenia, závažné porušenia, menej závažné porušenia.
Kľúčové slová: sociálna, legislatíva, pokuta, sankcia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Úprava potvrdenia činnosti.
Autor: Ing. Roman Sedláček
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 26
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o zmene formuláru potvrdzujúceho činnosti vodiča v cestnej doprave. V prvej časti autor uvádza platnú legislatívu a definuje preukázanie činnosti vodiča. V ďalšej časti uvádza najdôležitejšie zmeny.
Kľúčové slová: práca, vodič, legislatíva, formulár
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Satelity postrážia kontajnery.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje v prvej časti vývoj výkonov v námornej doprave. V ďalšej časti príspevok predstavuje nové informačné riešenia pre kontajnery, ktoré zabezpečia ich kontrolu prostredníctvom satelitov. V ostatnej časti príspevku sú predstavené jednotlivé riešenia systému a príležitosť pre elektronické firmy. Ostatná časť príspevku taktiež predstavuje konkrétne riešenie.
Kľúčové slová: námorná, doprava, satelit, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010