Názov: Technická kontrola – vydávané doklady
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2009, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok podrobne analyzuje doklady, ktoré súvisia s technickou kontrolou vozidla. Autor príspevku podrobne rozoberá Protokol o technickej kontrole a Osvedčenie o technickej kontrole. Súčasťou príspevku je taktiež analýza kontrolnej nálepky a náhradných dokladov.
Kľúčové slová: vozidlo, doklady, technická, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Technická kontrola – identifikácia vozidla
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 62 - 63
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku identifikácie vozidla pri technickej kontrole. V prvej časti popisuje identifikačné číslo vozidla – VIN, ďalšia časť príspevku sa zaoberá výrobným štítkom a evidenčným číslom. V ostatnej časti príspevku sú analyzované ostatné identifikátory. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov znázorňujúcich a vysvetľujúcich jednotlivé identifikátory.
Kľúčové slová: VIN, číslo, vozidlo, evidenčné
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Pred ostrou generálkou: mýtna polícia finišuje
Autor: Izabela Nagyová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje pripravenosť mýtnej polície a jej kompetencie v súvislosti so zavedením elektronického mýta v SR. V prvej časti autorka popisuje prípravu polície na zavedenie mýta, ďalšia časť uvádza právomoci polície a kontrolné činnosti. Ostatná časť príspevku uvádza sankcie a počet príslušníkov mýtnej polície.
Kľúčové slová: mýtna, polícia, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009

 Názov: Slovdekra obhájila certifinovaný systém riadenia kvality
Autor: Ing. Juraj Porázik
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7-8/2009; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že najväčšia organizácie na vykonávanie technických a emisných kontrol obhájila požiadavky normy ISO 9001:2000. V príspevku ďalej autor uvádza činnosti, ktoré organizácia vykonáva a starostlivosť o klientov. V ostatnej časti príspevku príspevok rozoberá vek vozidlového parku a súvisiace technické poruchy.
Kľúčové slová: certifikácia, kvalita, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009

 Názov: Alpské tunely budú bezpečnejšie
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2009; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku tunelov a bezpečnosti premávky.  V prvej časti príspevok poukazuje na nehody, ktoré sa stali v tuneloch, ďalšia časť príspevku sa venuje spôsobom prevencie. Ostatná časť príspevku popisuje skúsenosti zo zahraničia, predovšetkým spôsoby testovania a kontrol.
Kľúčové slová: tunel, bezpečnosť, kontrola, meranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2009

 Názov: Ľudské a technické faktory znižovania emisií
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2009, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku, vzhľadom na predpokladaný nárast výkonov cestnej dopravy, analyzuje vplyv dopravy na životné prostredie a možnosti zníženia ich vplyvov. V prvej časti sa autor venuje možnostiam zníženia emisií CO2 a v tejto súvislosti vplyv automatických prevodoviek. V ostatnej časti sa venuje konštrukcii motorov.
Kľúčové slová: emisie, motor, konštrukcia, znižovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2009

 Názov: Technická kontrola – chyby a hodnotenie
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2009, str. 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z minulého čísla časopisu. V minulom čísle autor ozrejmil prípravu vozidla na STK, v tomto príspevku sa venuje samotnej kontrole. V prvej časti autor popisuje samotnú kontrolu STK a výsledok kontroly. Ostatná časť príspevku popisuje opakovanú kontrolu.
Kľúčové slová: kontrola, STK, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2009

 Názov: Logistický audit je účinný nástroj riadenia
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2009; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že vo firme na zabezpečenie podnikových procesov dohliada firemná logistika, pričom je potrebné zabezpečiť logistický audit pre zhodnotenie jej efektívnosti. Autor príspevku poukazuje ďalej na prierezové funkcie firmy. Venuje sa tiež prevencii firemných procesov, pričom v ostatnej časti príspevku sa venuje druhom navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová: logistický, audit, proces
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Prevodové oleje a kvapaliny
Autor: Štefan Jánošík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá problematikou výberu prevodových olejov. Poukazuje na skutočnosť, že podstatnou vlastnosťou olejov sú ich technické parametre, predovšetkým viskozita a výkonnostné vlastnosti. V prvej časti príspevku autor analyzuje prevodové oleje do manuálnych prevodoviek, ostatná časť príspevku rozoberá oleje do samočinných prevodoviek.
Kľúčové slová: olej, viskozita, kvalita
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Kým sa vyberieme na STK
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá kontrolou technického stavu vozidiel. V prvej časti uvádza spôsob výberu stanice STK. V ďalšej časti príspevku sú uvedené doklady, ktoré je potrebné priniesť so sebou. Ostatná časť príspevku popisuje prípravu vozidlá na STK.
Kľúčové slová: cestná, doprava, STK, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Manipulácia sa nevyplatí
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na legislatívne riešenia, ktoré majú zamedziť manipulácii s digitálnym tachografom. V prvej časti autor poukazuje na pokusy manipulácie záznamu práce vodiča vykonávajúceho prepravu s vozidlom s montovaným digitálnym tachografom. Ďalšia časť práce uvádza posilnenie kontrol a metódy, ktoré majú inšpektori používať pri odhaľovaní manipulácie s digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Hodnotenie značiek vozidiel
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v rámci čitateľov časopisu Truck&business. Výsledky sú veľmi prehľadne spracované formou grafov a sú zamerané na zloženie vozidlového parku, faktory ovplyvňujúce rozhodnutie zákazníka pri obstaraní nového vozidla, spoľahlivosť vozidiel, úroveň prehliadok a opráv a hodnotenie značiek z hľadiska ponúkaných služieb. Autor v ostatnej časti príspevku uvádza prvé 3 miesta pri ťahačoch a prvé tri miesta pri návesoch.
Kľúčové slová: hodnotenie, kvalita, služby, vozidlo, náves
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Najrozšírenejší typ digitálneho tachografu je DTCO 1381
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2009; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku digitálnych tachografov. V prvej časti príspevok uvádza históriu prechodu z analógového na digitálny tachograf, v ďalšej časti predstavuje tachograf DTCO 1381 verzie 1.3, ktorý prináša pre vodiča a dopravcu viacero nových funkcií. V ďalšej časti je popísaný bezdrôtový prenos dát a monitorovanie vozidiel. Ostatná časť príspevku popisuje ďalšie novinky v oblasti digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Kedy na STK?
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 40
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje kontrole technického stavu vozidiel a dokladom súvisiacim s touto kontrolou. V prvej časti autor popisuje okruh vozidiel, ktoré sú povinné podrobiť sa pravidelným kontrolám technického stavu. V ďalšej časti autor uvádza vozidlá, ktoré nemusia vykonávať kontrolu technického stavu. V ostatnej časti príspevku sú uvedené lehoty kontrol.
Kľúčové slová: STK, technická, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Dopravná nehoda – laické vyšetrenie zraneného
Autor: MUDr. Renáta Kratochvílová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 38 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku uvádza zásady prvej pomoci pri krvácaní a zlomeninách z pohľadu laického vyšetrenia zraneného. V prvej časti sa autorka venuje základným zásadám poskytovania prvej pomoci, potom sa osobitne venuje krvácaniu a spôsobom, ktorými je možné zastaviť vonkajšie krvácanie. V ostatnej časti sa autorka venuje zlomeninám.
Kľúčové slová: ošetrenie, krvácanie, zlomenina
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Kamionáž: nepříjemnosti kolem potvrzení EU
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2009; str. 18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá potvrdenie EÚ, ktorým sa preukazujú činnosti vodiča v prípade, že vodič trávi čas mimo vozidla. V príspevku sú uvedené prístupy jednotlivých štátov k uvedenému potvrdeniu. Súčasťou príspevku je tiež uvedená skúsenosť dopravcu, ktorý poukazuje na to, že dodržiavanie používania povolenia podľa legislatívy nie je v jeho podmienkach možné.  
Kľúčové slová: povolenie, sociálna, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Európska komisia reaguje
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2009; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zmeny legislatívy EÚ, ktorých cieľom je zlepšiť odhaľovanie manipulácie so záznamovými zariadeniami určenými na kontrolu sociálnej legislatívy. Príspevok podrobne popisuje ciele platnej legislatívy a jej zmeny, pričom súčasťou príspevku je názorný obrázok manipulácie s tachografom.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola, legislatívy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Technická služba technickej kontroly vozidiel
Autor: Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2009, str. 34 - 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje technickým kontrolám vozidiel. V prvej časti popisuje zmeny vo vzťahu k zvýšeniu objektívnosti technických kontrol, ďalšia časť príspevku uvádza návod na overenie čísla kontrolnej nálepky. Súčasťou príspevku je taktiež spracovaný stručný prehľad histórie technickej kontroly.
Kľúčové slová: technická, kontrola, vozidiel
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Štandard GMP a požiadavky na nakládku a čistenie nákladových priestorov
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 204 - 208
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje štandard GMP a požiadavky na nakládku a čistenie nákladových priestorov. V úvode autorka popisuje predpis GMP všeobecne, v ďalšej časti sa príspevok venuje nakládke, čisteniu a dezinfekcii.   
Kľúčové slová: štandard, GMP, zviera, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Aplikácia nariadenia EP a rady č. 561/2006 o harmonizácii sociálnych predpisov týkajúcich sa režimu práce vodičov v praxi a vykonávanie kontrol dodržiavania sociálnej legislatívy
Autor: Ing. Vladimír Horeš
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 75 - 84
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti popisuje vykonávanie kontrol sociálnej legislatívy, pričom sa osobitne venuje cestným kontrolám a kontrolám v podnikoch. V ďalšej časti sa autor venuje sankciám za porušenie sociálnej legislatívy, pričom v ďalšej časti popisuje poznatky z praktického vykonávania kontrol v dopravných podnikoch a na cestách. V ostatnej časti autor uvádza zmeny legislatívy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, sociálna, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009