Názov: Nové trendy vývoja certifikácie logistických firiem
Autor: Ing. Ida Drličková – Ing. Karel Vodrážka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 64 - 65
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku v prvej časti sa venujú certifikácii podľa normy ISO 9001:2000 a poukazujú na charakteristické črty nedôslednej certifikácie. V ostatnej časti príspevku predstavujú ďalšie štandardy kvality a výhody a nevýhody integrácie. Autori v ďalšej časti predstavujú systém SQAS, HACCP a GMP. 
Kľúčové slová: kvalita, ISO, SQAS, HACCP, GMP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Logistik, zasielateľ a cestný dopravca – konkurenti, či partneri?
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2007, str. 34 - 36
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na rozdielne postavenie zasielateľa vo vzťahu k cestným dopravcom, z ktorých sa viacero považuje za logistické firmy. Rozdiely poukazuje na komplexnom balíku služieb, celosvetovom dosahu a predovšetkým ústretovým postojom k želaniam zákazníka.
Kľúčové slová: zasielateľ, dopravca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: Pozitíva a negatíva certifikovaných systémov manažérstva kvality
Autor: Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2007; str. 36
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku certifikácie dopravných firiem. V prvej časti sa autor venuje formalite a serióznosti vo vzťahu k certifikácii. V ostatnej časti rozoberá prínosy systému manažérstva kvality a prínosy a nedostatky certifikovaných firiem.
Kľúčové slová: certifikácia, kvalita, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Přeprava volně ložených krmiv
Autor: Miloslav Válek
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2007; str. 26
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že v budúcnosti nebude možné uskutočňovať prepravu voľne ložených krmív bez certifikátu GMP. V príspevku je uvedený postup certifikácia, pričom v ostatnej časti príspevku sú uvedené už certifikované firmy v ČR.
Kľúčové slová: krmivo, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: ABX Logistic otevřel vlastní zastoupení ve Varšavě
Autor: (pat)
Zdroj: Dopravní noviny, č. 12, ročník XVI, str.16
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.  
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Koncern ABX Logistic Worldwide zahájil na začiatku roku chod poľskej dcérskej spoločnosti ABX Logistic (Poland). Nový podnik poskytuje širokú paletu služieb v leteckej a námornej doprave, colným odbavením a zmluvnej logistike. Expanzia v Poľsku je súčasťou firemnej stratégie posilovania medzinárodných aktivít. ABX Logistic teraz pôsobí v viac než stovke zemí, v 37 z nich prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností.
Kľúčové slová: zmluvná logistika, Poľsko
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: jún 2007

 Názov: Nariadenie Rady 561/2006 a smernica Rady 2006/22 od 11.4.2007 platia v plnom rozsahu
Autor: Ing. Marián Kližan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2007, str. 24 vkladačka
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na zmeny sociálnej legislatívy, ktoré nastanú od 11. 4. 2007. V prvej časti príspevku autor analyzuje platnú legislatívu, ostatná časť príspevku sa venuje rozdielom sociálnej legislatívy. Súčasťou tohto príspevku je aj vkladačka, ktorá na jednotlivých schémach popisuje správne dodržiavanie sociálnej legislatívy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vodič, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Výsledky kontroly pracovného režimu vodičov na Slovensku za rok 2006
Autor: Ing. Marián Kližan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje štatistiku kontroly sociálnej legislatívy v SR za rok 2006. V prvej časti stručne analyzuje platnú legislatívu, v ostatnej časti je spracovaná štatistika Inšpektorátu práce SR. Prehľadne tabuľkovo, s následným komentárom, je spracovaná nasledujúca štatistika: počet skontrolovaných vodičov na pozemných komunikáciách, počet pracovných dní vodičov skontrolovaných na pozemných komunikáciách a počty zistených nedostatkov na pracoviskách a pozemných komunikáciách.
Kľúčové slová: cestná, doprava, vodič, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Certifikát nemusí byť spoľahlivým potvrdením kvality
Autor: Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 26 - 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku systému manažérstva kvality, pričom v príspevku poukazuje na skutočnosť, že manažérstvo kvality nie vždy uľahčí pozíciu dopravcu voči zákazníkovi. V prvej časti sa autor venuje nedoceňovaniu systému manažérstva kvality (SMK). V ďalšej časti predstavuje procesne orientovaný SMK, formalizmus a jeho príčiny vo vzťahu k SMK. V ostatnej časti autor rozoberá ťažkosti dopravcov vo vzťahu k SMK.
Kľúčové slová: kvalita, certifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Stav certifikácie kvality v doprave v SR
Autor: Ing. Adela Štetinová, EUR ING
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka sa v príspevku zaoberá certifikáciou kvality. V prvej časti rozoberá dôvody certifikácie. V ďalšej časti rozoberá požiadavky normy ISO, pričom analyzuje požiadavky aj ďalších systémov certifikácie – OHSAS, HACCP, QS a pod. V ostatnej časti sa autorka venuje záujmu o certifikáciu kvality z pozície cestných dopravcov. 
Kľúčové slová: kvalita, certifikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Hodnotenie skladových procesov
Autor: Ing. Andrej Bednár
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 40 - 41
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje metódu na hodnotenie skladových procesov, ktorá pozostáva z 10 bodov: zákaznícky servis, riadiaci systém, primeranosť zásob, využitie priestoru, produktivita práce, usporiadanie skladu, vhodnosť použitých zariadení v sklade, využitie zariadení, vybavenie budov a poriadok a bezpečnosť. Súčasťou príspevku je taktiež príklad výpočtu indexu výkonnosti skladu na základe ktorého autor zaraďuje sklady do kategórií.
Kľúčové slová: sklad, hodnotenie, výkonnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Najlepšie nákladné letiská a cargo dopravcovia
Autor: Alena Michalová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku prináša výsledky hodnotenia kvality poskytovaných služieb pri preprave leteckou dopravou zo strany zákazníkov leteckých dopravcov. Súčasťou príspevku je spracovaná tabuľka s najlepšími 10-timi dopravcami.
Kľúčové slová: letecká, doprava, hodnotenie, kvalita
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Problematika identifikácie prvkov kvality v logistike a v cestnej nákladnej doprave a spokojnosť zákazníka
Autor: Adela Štetinová
Zdroj: Horizonty dopravy – časopis pre vedu a výskum v doprave; 3/2006; str. 20 - 24
Vydavateľ: VÚD, a.s. Žilina
ISSN: 12010-0978
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá teoretickým riešením otázok určenia prvkov kvality v prostredí služieb poskytovaných dopravnými a logistickými spoločnosťami. Zároveň predstavuje možnosti riešenia tejto problematiky z pohľadu firmy a porovnáva možnosť použitia základného prieskumu trhu a analýzy trhu pomocou „Dotazníka kvality“. Jadrom článku je zdôraznenie, že vytvorenie akéhokoľvek rebríčka požiadaviek na kvalitu týchto služieb má silne individuálny charakter.
Kľúčové slová: cestná doprava, kvalita, logistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Anketa Truck Customer ukázala nároky a nálady zákazníkov
Autor: Mercer Management Consulting/APL
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 28 -30
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje obsah štúdie, ktorá sleduje reálne požiadavky nemeckých autodopravcov vo vzťahu k vozidlu. Príspevok uvádza najvyhľadávanejšie značky, najdôležitejšie kritéria pri kúpe nákladného vozidla, výzvy pre výrobcov nákladných vozidiel a taktiež podmienky, pri ktorých vznikla štúdia.
Kľúčové slová: cestná doprava, zákazník, servis
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Bezpečné procesy a postupy v spätnom sledovaní
Autor:
Ing. Ľubomír Koco
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na spätné sledovanie podľa smernice EÚ 178/2002 pomocou sofvéru CSB-System v nemeckej firme Naabtaler Milchwerke. Popisuje spôsob spätného sledovania pomocou čiarového kódu EAN. Ostatná časť príspevku rozoberá napojenie logistických procesov a dohľad nad pohybmi v sklade.
Kľúčové slová: potraviny, sledovanie, EAN
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Spätné sledovanie pohybu produktov technológiou RFID
Autor: Prof. Dr. Ing. Herbert Sonntag
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 10 - 12
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na zákonnú požiadavku spätného sledovania potravín vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie, ktorá vychádza z legislatívy EÚ. Autor ponúka riešenie pre malé a stredné potravinárske podniky z Nemecka. V prvej časti príspevku poukazuje na nedostatočné riešenie formou papierovania, preto v ďalšej časti príspevku ponúka nový prístup k riešeniu pomocou technológie RFID. Príspevok popisuje účastníkov a praktický priebeh na dvoch dopravných reťazcoch. Príspevok je doplnený názornými schémami.
Kľúčové slová: potraviny, RFID, sledovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Certifikácia kvality v doprave – vzácnosť či moderný trend?
Autor: Ing. Adela Štetinová
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 125 - 130
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje systémy manažérstva kvality. V prvej časti je uvedený počet firiem v SR certifikovaných podľa jednotlivých štandardov, v ostatnej časti príspevku sú predstavené štandardy: STN EN ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949, HACCP a QS 9000.
Kľúčové slová: kvalita, certifikácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Je certifikát potvrdením kvality?
Autor:
Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 111 - 116
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje situáciu, ktorá často nastáva v praxi, že cieľom firmy zavádzaním systému manažérstva kvality nie je zlepšenie fungovania firmy, ale získanie certifikátu. Vo vzťahu k tejto situácie autor rozoberá otázku, či je skutočne certifikát systému manažérstva kvality potvrdením kvality.
Kľúčové slová: kvalita, certifikácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Další vývoj certifikace dopravních a logistických firem
Autor: Ing. Karel Vodrážka – Ing. Ida Drličková
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 104 - 110
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: český
Anotácia: Autori v príspevku hodnotia súčasnú situáciu certifikácie a uvádzajú dôvody, ktoré viedli k tomuto stavu. V ďalšej časti sa venujú integrovaným manažérskym systémom, ich výhodám a nevýhodám. Rozoberajú systémy ISO 22001, EN 12798, ISO/IEC 27001, SQAS, HACCP a GMP, pričom pri jednotlivých systémoch sú uvedené ich výhody a nevýhody.
Kľúčové slová: kvalita, certifikácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Policie ČR a digitální tachografy.
Autor:
mjr. PhDr. Rostislav Plachý
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2006; str. 19 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku povinného montovania digitálnych tachografov do vozidiel od 1. 5. 2006 a vyhodnocovanie výstupov z týchto zariadení na území ČR. V prvej časti príspevok rozoberá dôvody, ktoré prispeli k postupnému prechodu od analógového tachografu k digitálnemu, v druhej časti príspevok rozoberá systém kontrol a ich objem zo strany Policajného zboru ČR, vrátane systému vzdelávania ich príslušníkov.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2006
 Názov: Doklady vo vozidle.
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2006, str. 22-23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o nutných dokladoch a spôsobe ich vyplnenia, ktoré musí mať slovenský dopravca vo vozidle a ktorými sa musí preukázať kontrolným orgánom, ak používa licenciu CEMT. V prvej časti sú uverejnené všeobecné náležitosti, v ostatnej časti príspevku sú uvedené doklady pre nasledovné vozidlá: zelenšie a bezpečné vozidlo (EURO 2 S), Euro 3 bezpečné vozidlo (EURO 3 S) a Euro 4 bezpečné vozidlo (EURO 4 S).
Kľúčové slová: CEMT, doklad, vypĺňanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006