Názov: Doklady CEMT které musí být v kabině vozidla.
Autor:
Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2006; str. 17 - 19
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok informuje o nutných dokladoch a spôsobe ich vyplnenia, ktoré musí mať slovenský dopravca vo vozidle a ktorými sa musí preukázať kontrolným orgánom, ak používa licenciu CEMT. V prvej časti sú uverejnené všeobecné náležitosti, v ostatnej časti príspevku sú uvedené doklady pre nasledovné vozidlá: zelenšie a bezpečné vozidlo (EURO 2 S), Euro 3 bezpečné vozidlo (EURO 3 S) a Euro 4 bezpečné vozidlo (EURO 4 S).
Kľúčové slová: CEMT, doklad, vypĺňanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Informace k vyplňování atesů CEMT.
Autor:
Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2006; str. 26 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje spôsob vypĺňania atestov CEMT na nových formulárov označených CEMT/CM(2005)9Final. Súčasťou príspevku sú pre každý druh vozidla (zelené, superzelené a bezpečné, EURO 4 bezpečné a prípojné) uvedené hlukové a emisné limity. V ostatnej  časti príspevku je spracovaný atest pre technickú kontrolu.
Kľúčové slová: CEMT, doklad, vypĺňanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
 Názov: Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Autor:
JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2006; str. 32 - 33
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zmluvy o prenájme dopravného prostriedku. Autor uvádza, aké osoby môžu takúto zmluvy uzatvoriť, jej formu a predovšetkým povinné náležitostí zmluvy. V ďalšej časti príspevku sú rozpracované práva a povinností prenajímateľa a nájomcu dopravného prostriedku.
Kľúčové slová: zmluva, zákon, nájom
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2006
Názov: Čo bráni širšiemu uplatneniu systémov manažérstva kvality v cestnej doprave?
Autor: Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Zborník príspevkov z 8. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2005; str. 104 - 107)
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-481-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá problematiku systému manažérstva kvality, pričom v prvej časti rozoberá význam systému manažérstva kvality pre podniky cestnej dopravy. V ďalšej časti príspevok rozoberá spôsob zavádzania a potvrdenia systému manažérstva kvality. V ostatnej časti príspevku sú uvedené praktické skúsenosti.
Kľúčové slová: cestná doprava, kvalita, SMQ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2005
Názov: Manažérske systémy podľa noriem ISO a ich certifikácia v doprave
Autor: Ing. Miloslav Ducho
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2005, str. 22
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje zavádzanie systémov manažérstva kvality ISO v doprave. Popisuje postup ako má firma postupovať v prípade zavádzania systémov ako aj požiadavky, ktoré je potrebné v súvislosti so zavádzaním systémov splniť. V ostatnej časti príspevku sú uvedené prínosy manažérskych systémov.
Kľúčové slová: cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Postavenie štandardov kvality v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Adela Štetinová
Zdroj: Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencii Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj CMDTUR 2005; str. 274 - 280
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-452-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá najčastejšie používanými štandardmi a normami v cestnej nákladnej doprave. Implementáciou týchto noriem je možné neustále zlepšovať systém manažérstva dopravnej firmy. Príspevok je zameraný predovšetkým na rozbor štandardov kvality, ktoré sú určené pre špecifické druhy prepráv, a to: ISO 14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949, QS 9000, VDA 6.1, EN 46001, HACCP, GMP, SA 8000, BS 7799.
Kľúčové slová: kvalita, štandardy, normy
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2005
Názov: Logistika v koncernu Bosch-Siemens
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 6/1998, str. 27
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Bosch-Siemens so sídlom v Mníchove reštrukturalizovala v minulých rokoch logistiku a výrobné úseky. Dosiahnuté výsledky boli ocenené udelením nemeckej logistickej ceny za rok 1997. Výsledky reštrukturalizácie sú predmetom príspevku.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: V popředí musí být zákaznícky užitek
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 4/1998, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Ktoré úlohy v podniku majú skutočne dočinenie s plnením zákazníckych potrieb? Ktoré činnosti prinášajú zákazníkovi úžitok a dávajú mu tento úžitok na vedomie? Aké kroky musíme podstúpiť k získaniu si zákazníka? Na tieto a mnoho ďalších otázok dáva odpoveď príspevok.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, EDI, ERP, informatika, doprava, sklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Skúšky prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín
Autor: Ing. Emanuel Godál
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 10/2004; str. 18-19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje význam sledovania kvality pri preprave ľahkoskaziteľných potravín. V prvej časti popisuje legislatívu upravujúcu prepravu uvedeného tovaru a požiadavky na dopravný a prepravný prostriedok. V ďalšej časti príspevku autor popisuje skúšanie a kontrolu dopravných a prepravných prostriedkov určených na prepravu skaziteľných potravín. Ostatná časť rozoberá požiadavky na sledovanie teploty vzduchu počas prepravy a tiež technické požiadavky na merací prístroj.
Kľúčové slová: dopravný prostriedok, prepravný prostriedok, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistické ukazatele a jejich využití v logistickém řízení
Autor: doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 113-116
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje potrebu merania kvality logistických služieb. Autorka popisuje súčasný nedostatočný stav v tejto oblasti a definuje, aké by mali byť logistické ukazovatele. V ostatnej časti príspevku popisuje obsah sústavy logistických ukazovateľov, príklady typických logistických ukazovateľov začlenených do jednotlivých skupín ako aj niektoré poznámky k praktickej aplikácií sústavy merania v logistike.
Kľúčové slová: kvalita, meranie kvality
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Measuring Customer Satisfaction and Increasing it by Choosing the right Development Subjects (Meranie spokojnosti zákazníkov a jej rast prostredníctvom výberu vhodných vývojových subjektov)
Autor: prof. Josu Takala; Markku Rautiainen
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 174-178
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: anglický
Anotácia: Cieľom príspevku je navrhujú systém merania spokojnosti zákazníka prostredníctvom hodnoverných číselných hodnôt. Rozhodnutím na základe týchto hodnôt sa má dosiahnuť lojalita a spokojnosť zákazníka. Požiadavky zákazníka sa majú sledovať dotazníkovou formou, pričom v 5 časti príspevku je uvedená konštrukcia dotazníka. V ďalšej časti je popísaná jeho analýza a nástroje, ktorými sa priradí dôležitosť jednotlivým požiadavkám zákazníkov z dotazníka. V ostatnej časti sú predostreté návrhy pre ďalšie výskumy v tejto oblasti.
Kľúčové slová: dotazník, kvalita, spokojnosť zákazníka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Benchmarking
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.242
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Benchmarking chápeme ako nepretržitý a systematický proces porovnávania a merania služieb, procesov a metód vlastného podniku s tými, ktorí boli uznaní pre toto porovnávanie za účelom definovať ciele zlepšovania vlastných činností. Predmetom porovnávania môžu byť rôzne činnosti, procesy alebo javy. Základným cieľom benchmarkingu logistických procesov je získať informácie pre neustále, prípadne radikálne zlepšovanie logistických procesov.
Kľúčové slová: benchmarking, konkurenčný, logistické procesy, meranie služieb
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Podniková logistika vo vzťahu k TQM
Autor: Doc. Ing. Anna Šatanová, CSc.; Ing. Mária Kotlínová, PhD.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 187
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Regulovanie kvality sleduje celú hodnotu reťazca procesov a rozdeľuje ich podľa ich dôležitosti a rôznych charakteristík. Riadenie materiálových tokov vyžaduje, aby podnik meral, vykazoval a zlepšoval výkon v celej šírke oblasti. Podnik v informačných technológiách umožňuje, aby sa všetky systémy úspešne implementovali vo výrobných, obchodných a servisných firmách, čo má významný dopad aj na logistiku podniku.
Kľúčové slová: Podniková logistika, Total Quality Management, controlling kvality
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004
Názov: Určovanie výšky poistnej zásoby podľa skutočného rozdelenia náhodnej veličiny dopytu.
Autor: Ing. Martin Krajčovič
Zdroj: Logistika 6/1999, 49.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Poistná zásoba určuje do akej výšky sme schopní pokryť náhodné požiadavky na určitú položku. Jej úlohou je pokrývať náhodné výkyvy. Najčastejšie je poistná zásoba určovaná štatisticko-analytickými metódami, ktoré pri určovaní poistnej zásoby obvykle vychádzajú z predpokladu existencie normálneho rozdelenia náhodnej veličiny spotreby.
Kľúčové slová: zásobovanie, poistná zásoba, skladovanie, distribučná politika, zásobovacia politika, zásobovacie náklady, dodávateľ.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Ukazatele pro distribuční centra
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 4/1999, 24.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok zoznamuje o novom prichádzajúcom systéme ukazovateľov pre vnútornú logistiku distribučných centier, ktorý má pomôcť zvyšovať logistické výkony a znižovať náklady. Systém bol vyvinutý nemeckou spoločnosťou Agiplan.
Kľúčové slová: controlling, logistika, logistické náklady, logistické výkony, sklad, expedícia, dodacia kvalita, vrcholové ukazovatele.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Kontrola kvality a funkcie organizovania
Autor: Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 128
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá základnými funkciami organizovania, hlavne výrobného procesu a vzťahom medzi týmito funkciami a kvalitou kontroly.
Kľúčové slová: Funkcie organizovania, štruktúra organizovania, kategórie riadenia, klasifikácia funkcií organizovania, funkcia kontroly
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Ukazovatele efektívnosti logistického systému podniku
Autor: Prof. Ing. Igor Liberko, CSc.; Ing. Jaroslava Vidová
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 121
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Dôležitosť bezhotovostných ukazovateľov rastie v rozhodovacom procese. Spoločnosti nemusia kopírovať ukazovatele iných organizácii. Výber ukazovateľa musí byť spojená s faktormi ako podniková stratégia, hodnotové zdroje, organizačné ciele a konkurenčné podniky. Výber ukazovateľa je dynamický proces. Niektoré ukazovatele môžu zodpovedať dnešku ale nie budúcnosti, pretože stratégie a konkurencia sa menia.
Kľúčové slová: Logistický systém podniku, efektívnosť, finančné ukazovatele, nefinančné ukazovatele
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Trotz schwacher Konjuktur auf Erfolgskurs (Napriek slabej konjuktúre stúpol úspešne výsledný kurz).
Autor: Logistik Zone Tirol in Hall, Ges.m.b.H.
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 46/2002, s. 10
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Starosti vo firme vyvolali síce straty v obrate, ale príslušným programom úsporných opatrení ich za rok 2002 pozitívne uzavreli. Upravili tiež slabé konjuktúrne údaje v bežnom správnom roku. Aj keď je firma už podľa ISO 9001:2000 certifikovaná, aby obstála je treba dodatočného úsilia kvôli oboru automobilová logistika. Generálny importér skúša v špeciálnom audite trvalo akosť ich poskytovaných služieb so zreteľom k náhodilým škodám, dodacie lehoty, infraštruktúru, technickú výbavu a mnohé ďalšie veci. Zvláštny zreteľ je pri tom kladený na nepretržité zlepšovanie týkajúce sa procesu.
Kľúčové slová: konjuktúra, špeciálny audit, automobilová logistika, certifikácia. infraštruktúra, kvalita a mnohostrannosť, automobilový obchod.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Ekologická bezpečnosť vozidiel a systém EOBD
Autor: prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: EOBD predstavuje európsky systém vozidlovej palubnej diagnostiky. Základnou požiadavkou na palubný monitorovací diagnostický systém je automatizácia a poskytovanie informácií o stave motora a jeho častí, poskytovanie selektívnych informácií k logistickej podpore, napr. pre údržbu.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Globalizácia a jej vplyv na medzinárodné podnikanie a logistické stratégie
Autor: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Jedným z určujúcich faktorov vývoja svetového hospodárstva v poslednom období je presadzovanie jednotlivých prvkov globalizácie. Na základe spracovania a vyhodnotenia informácií o stave zásob zasielajú prostredníctvom komunikačných sietí v minimálnych časových lehotách dávané pokyny na doplnenie normovaných zásob. Za tým nasledujú logistické operácie zabezpečujúce realizáciu informačných tokov.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004