Názov: Logistika potrebuje flexibilné manažérske riešenia.
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kvality údajov a dát z hľadiska použiteľnosti pre rozhodovanie. V prvej časti popisuje modularitu a otvorenosť. V ďalšej časti autor popisuje sledovanie výrobného procesu prostredníctvom dát a komunikačný prostriedok systému.
Kľúčové slová: informácia, dáta, údaje, komunikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Kritériá pri rozhodovaní o výstavbe vozoviek s betónovým krytom v Rakúsku.
Autor: Dipl. Ing. Dr. Gűnter Breyer
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje využívanie technológie výstavby vozoviek s betónovým krytom, ktorá je určená pre infraštruktúru s vysokým stupňom zaťaženia. V prvej časti autor popisuje vývoj a výstavbu betónových vozoviek v Rakúsku, ďalšia časť uvádza kritéria pri rozhodovaní o výstavbe vozoviek s betónovým krytom.
Kľúčové slová: cestná, infraštruktúra, povrch, zaťaženie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Nemecké ekologické zóny v roku 2010.
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Magazín Transport, 3/2010; str. 25
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku nízkoemisných zón v Nemecku a spôsob preukázania emisnej triedy vozidla. V prvej časti sú uvedené mestá v Nemecku, v ktorých je obmedzená jazda iba na vozidlá spĺňajúce emisné kritéria. Druhá časť príspevku uvádza postup získania nízkoemisnej plakety.
Kľúčové slová: cestná, doprava, emisia, zóna
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Nová koncepcia sledovania bezpečnosti jazdy vlakov.
Autor: Milan Klubal – Peter Márton
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2010, str. 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku predstavujú detekčné prvky používané na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy v Rakúsku. V prvej časti autori predstavujú rakúske železnice a dôvody, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť železničnej dopravy. V ďalšej časti autori popisujú medzinárodnú spoluprácu pri montovaní detekčných prvkov. V ostatnej časti sú analyzované ich výhody.
Kľúčové slová: železničná, doprava, bezpečnosť, prvok,
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Piliermi logistiky sú spoľahlivosť a presnosť.
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2010; str. 60 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spoľahlivosťou dopravných služieb a presnosťou dodania zásielky, ktoré predstavujú jedny zo základných parametrov kvality dopravných služieb v logistike. V prvej časti autor popisuje najčastejšie podmienky spoľahlivej prepravy. v ostatnej časti pomocou matematických nástrojov autor hodnotí uvedené kvalitatívne ukazovatele.
Kľúčové slová: hodnotenie, spoľahlivosť, presnosť, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010

 Názov: Totálna privatizácia nemeckých železníc nie je potrebná
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku bezpečnosti železničnej dopravy. Poukazuje na snahy sprivatizovať Spolkový železničný úrad, na základe ktorej sa spracovala kontrola železničných vozňov. V príspevku sú uvedené výsledky a je poukázané na nedostatky v oblasti bezpečnosti.
Kľúčové slová: železničná, doprava, bezpečnosť, nedostatky, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Kontrola originality
Autor: ben
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 30
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že SR sa aktívne zapája do budovania systému kontroly originality. V prvej časti autor uvádza postupné kroky zavádzania systému v SR a finančnú stránku tohto systému. Ostatná časť príspevku popisuje piliere, na ktorých je systém postavený.
Kľúčové slová: originalita, vozidla, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Pošta sa digitalizuje
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2009, str. 26
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pošta v SR sa digitalizuje, s čím je spojených viacero výhod pre zákazníka, predovšetkým možnosť sledovať prepravu zásielky. V príspevku je v prvej časti popísaný postup digitalizácie a ústup od papierových formalít. V ostatnej časti sú uvedené vyhliadky do budúcnosti.
Kľúčové slová: pošta, digitalizácia, výhody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Dopravná politika SR a spoločenská zodpovednosť podniku
Autor: Emil Rovňaník
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-91 – II-95
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje dopravnú politiku SR do roku 2015 na základe ktorej sa snaží autor poukázať na možnosť využitia spoločensky zodpovedného podnikania s aplikáciou na špecifické podmienky podnikov cestnej a mestskej dopravy. Dôvodom je súčasný intenzívny rozvoj hospodárstva a miest, s čím sú spojené i zvýšené  požiadavky na zabezpečovanie rozvoja a kvality hromadnej osobnej dopravy. V prvej časti autor uvádza ciele spoločenskej zodpovednosti podnikov, v ostatnej časti analyzuje ciele a priority dopravnej politiky  SR súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou podniku.
Kľúčové slová: politika, zodpovednosť, hodnotenie
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Kvantifikácia vybraných požiadaviek na kvalitu cestnej nákladnej dopravy
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-77 – II-84
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na možné problémy súvisiace s nehmotným charakterom výsledného produktu cestnej nákladnej dopravy – prepravou. Konkrétne sa venuje problematike subjektívneho hodnotenia kvality cestnej nákladnej dopravy a poukazuje na potrebu kvantifikovania požiadaviek kladených na kvalitu. V príspevku sú predstavené možnosti kvantifikácie niektorých vybraných požiadaviek a to jednak pri hodnotení konkrétnej prepravy a tiež pri hodnotení sledovanej požiadavky z dlhodobého hľadiska.
Kľúčové slová: hodnotenie, cestná, doprava, bezpečnosť
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Meranie hluku v doprave
Autor: Tomáš Závodský
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-261 – I-265
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou limitov hluku v doprave a o meraní tohto hluku. V príspevku je analyzovaný nový moderný zvukomer (ručný analyzátor zvuku) a jeho vlastnosti. Ďalej je uvedené, ako merať hluk zo železničných vozňov. V ostatnej časti príspevku sú uvedené štyri spôsoby ako možno predchádzať a čeliť hluku.
Kľúčové slová: hluk, meranie, hlukomer, analýza
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Schválené hospodárske subjekty a certifikácia AEO ako ďalší krok v posudzovaní kvality
Autor: Adela Poliaková
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-166 – I-171
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku rozoberá problematiku schválených hospodárskych subjektov a certifikácie AEO, ktorá sa týka celého dodávateľského reťazca, teda všetkých osôb zúčastnených v medzinárodnom obchode – dovozcov i vývozcov, výrobcov, colných zástupcov i dopravcov. Držitelia certifikátu AEO získavajú výhody v rýchlejšom prístupe k colným zjednodušeniam vo vzťahu k vykonávaným colným kontrolám. V príspevku je uvedený postup získania certifikátu AEO a typy schválených hospodárskych subjektov.
Kľúčové slová: colná, problematika, clo, AEO, subjekt
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Zvyšovanie bezpečnosti vozidiel ako prostriedok udržateľného rozvoja
Autor: Ľubomír Moravčík
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-129 – I-139
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje možnosti zvyšovania bezpečnosti vozidiel ako prostriedku udržateľného rozvoja. V prvej časti sa venuje zvyšovaniu bezpečnosti nových vozidiel v oblastiach kontroly tlaku v pneumatikách, výberu pneumatík, núdzového brzdenia, systému brzdového asistenta, systému varovania pred vybočením z jazdného pruhu, ukazovateľov rýchlostných stupňov a elektronických systémov kontroly stability. V ďalšej časti sa autor venuje zvyšovaniu bezpečnosti vozidiel prevádzkovaných v cestnej premávke (zavedenie automatizovaného prenosu údajov z valcových skúšobní bŕzd v sieti staníc technickej kontroly v SR, zvyšovanie počtu cestných technických kontrol vozidiel a zvyšovanie kvality technických kontrol vozidiel).
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť, opatrenia
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť
Autor: Štefan Machciník
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-123 – I-128
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje Národné observatórium pre cestnú bezpečnosť. V prvej časti je spracovaná analýza prieskumu požiadaviek medzi potenciálnymi užívateľmi systému, druhá časť príspevku predstavuje obsah portálu národného observatória pre cestnú bezpečnosť a najbližšie plánované aktivity.
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Napínacia sila v upínacom páse pre bezpečne uloženie
Autor: Juraj Jagelčák
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-70 – I-74
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor príspevku na základe meraní dokazuje, že napínacia sila v upínacom páse závisí nielen od maximálnej sily uvedenej na štítku ale predovšetkým od upínacej sily vyvodenej napínacím mechanizmom. Upínacia sila v páse je závislá od dĺžky ramena napínacieho mechanizmu. V príspevku je matematicky dokázanie vyjadrenie upínacej sily a taktiež grafy z jednotlivých meraní.
Kľúčové slová: sila, meranie, napínanie, loženie
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Možnosti využitia centra excelentnosti pre rozšírenie spolupráce s praxou
Autor: Jozef Gnap
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-49 – I-56
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy budované na Žilinskej univerzite v Žiline. V prvej časti podrobne analyzuje laboratórium nákladnej dopravy, pri ktorom popisuje možnosti jeho využitia. V ostatnej časti sa venuje možnostiam rozšírenia spolupráce s praxou.
Kľúčové slová: vzdelávanie, spolupráca, prax, škola
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Osvetlenie a svetelná signalizácia
Autor: Marián Rybiansky
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2009, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku osvetlenia vozidla. V prvej časti definuje význam osvetlenia a poukazuje na skutočnosť, že na vozidlo je možné montovať iba schválené zariadenia. V ďalšej časti autor príspevku uvádza nutnosť nezamieňať jednotlivé druhy svetiel. Ostatná časť príspevku popisuje počet, umiestnenie a elektrické zapojenie jednotlivých svietidiel.
Kľúčové slová: vozidlo, osvetlenie, povinnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009

 Názov: Bezdotykové meranie kontajnera-kontrola (Berührungslose Container-Inspektion)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, August 2009, s. 22
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
V Brémach sa stretli na začiatku septembra americkí a európskí experti na konferencii o bezpečnosti kontajnerov.  Zároveň dostal komisár EÚ Günter Verheugen plnú dôveru, sprostredkovateľa pri rokovaniach s USA o ich požiadavke presvecovať všetky morské kontajnery, ktoré idú do USA. On pripraví riešenie „Made in Bremen".
Kľúčové slová: americkí a európskí experti, bezpečnosť kontajnerov, morský kontajner,
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: december 2009

 Názov: Technická kontrola riadenia a geometrie kolies
Autor: Ing. Marián Rybiansky
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2009, str. 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly riadenia a geometrie kolies. V prvej časti autor analyzuje stav mechanizmu riadenia, v ďalšej časti popisuje prenos riadiacej sily na kolesá. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje kontrole geometrie kolies riadiacej nápravy.
Kľúčové slová: vozidlo, technický, stav, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2009

 Názov: Ako na Vyšnom Nemeckom
Autor: Bc. Marek Nižňanský – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2009, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje vybaveniu vozidla na hraničnom priechode. V prvej časti autori definujú špecifiká a charakter priechodov, pričom osobitne sa autori venujú  priechodu Vyšné Nemecké. Osobitná časť príspevku sa venuje elektronickému colnému konaniu v prípade vybavenia vozidla s tovarom na vstupe.
Kľúčové slová: vozidlo, colné, konanie, priechod
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009