Názov: Technická komisia o sedačkách vodičov autobusov či o upevnení nákladu
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2011, str. 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku upevnenia sedačiek vodičov a upevnenia zásielky na vozidle. V prvej časti je analyzovaná legislatíva, ktorá sa zaoberá touto problematikou a taktiež jej postupná úprava. V ďalšej časti sú uvedené výsledky rokovania technickej komisie IRU k tejto problematike.
Kľúčové slová: bezpečnosť, zásielka, sedačka, vodič, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Pozor na dopravné priestupky
Autor: Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje prístup pri spoplatnení vozidiel nákladnej dopravy. V prvej časti je analyzovaná smernica o spoplatnení ťažkých nákladných vozidiel a osobitne je poukázaný prístup Nemecka a Rakúska. V ostatnej časti sú porovnané sankcie a podmienky postihu pri dopravných priestupkoch v zahraničí. Autor príspevku sa taktiež zaoberá kontrolou kabotáže a mýtom.
Kľúčové slová: priestupok, kontrola, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Správna doba jazdy a odpočinok
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2011, str. 16 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje zmenu podmienok kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v EÚ. V prvej časti je predstavený problém, ktorý nastával pri kontrolách sociálnej legislatívy najmä vo vzťahu k dobe denného odpočinku. V ďalšej časti je predstavený jednotný prístup, ktorý zavádza Rozhodnutie Európskej Komisie. V ostatnej časti sú uvedené ešte skúsenosti z kontrol v SR v roku 2010. 
Kľúčové slová: kontrola, sociálna, legislatíva, vodič, práca
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Názor KLM: Certifikovat se dá ledaco
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 42
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov k téme „Úlohy a prínosy certifikátov v logistike“. Vlastníctvo certifikátu kvality je chápané ako nástroj konkurencieschopnosti a často aj podmienka pre účasť v tendroch. Samotné vlastníctvo certifikátu kvality však neznamená vyššiu kvalitu poskytovaných služieb alebo ponúkaných výrobkov. Článok sa tiež venuje zvýšeným nákladom v súvislosti s auditovaním a certifikáciou.
Kľúčové slová: logistika, logistická spoločnosť, certifikácia, certifikát, ISO
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Výpočet množstvá emisií
Autor: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2011, str. 16 - 17
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša spôsob vyjadrenia vplyvu dopravy na životné prostredie, ktoré sa čoraz častejšie vyžaduje od cestných dopravcov. Autor predstavuje kalkulačku priamych emisií a spôsob jej fungovania. V ostatnej časti príspevku poukazuje na potrebu zjednotenia metodiky výpočtu.
Kľúčové slová: ekológia, emisie, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave na Slovensku v roku 2010
Autor: Ing. Ján Trcka
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2011, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša štatistiku kontroly sociálnej legislatívy v SR. Štatistika je rozdelená do dvoch skupín – cestné kontroly a kontroly v priestoroch podnikov. V ostatnej časti príspevku je spracovaná štatistika priestupkov a pokút uložených pri kontrolách.
Kľúčové slová: sociálna, legislatíva, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Systém kontrol na pozemních komunikacích ČR
Autor: Ing. Jan Huser
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 121 - 129
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontrol vykonávaných na pozemných komunikáciách v ČR. V prvej časti sú uvedené aktuálne právne predpisy, v ďalšej časti sú predstavené kontrolné zložky kontroly v ČR. V príspevku sú uvedené oprávnenia jednotlivých zložiek.
Kľúčové slová: mýto, pokuta, kontrola, cestná, doprava, ČR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Kontroly vykonávané Mýtnou políciou Policajného zboru SR
Autor: Mgr. Pavol Gabriška
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 115 - 120
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontrol vykonávaných Mýtnou políciou v SR. V prvej časti je popísaná technológia elektronického výberu mýta v SR a Tiketing, ktorý je taktiež možné využívať na úhradu mýtneho. V ďalšej časti je uvedená platná právna úprava výberu mýta. Ostatná časť uvádza metódy činnosti policajta pri kontrole a priestupky a pokuty.
Kľúčové slová: mýto, pokuta, kontrola, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Aplikácia nariadenia EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii sociálnych predpisov týkajúcich sa režimu práce vodičov v praxi a vykonávanie kontrol dodržiavania sociálnej legislatívy
Autor: Ing. Ján Trcka
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 108 - 114
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša štatistiku kontroly sociálnej legislatívy v SR. Štatistika je rozdelená do dvoch skupín – cestné kontroly a kontroly v priestoroch podnikov. V ostatnej časti príspevku je spracovaná štatistika priestupkov a pokút uložených pri kontrolách.
Kľúčové slová: sociálna, legislatíva, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Kontroly technického stavu vozidiel na pozemných komunikáciách v SR.
Autor: Ing. Mila Hamar – Ing. Ľuboš Rumanovský
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 23 - 32
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou kontroly technického stavu na pozemných komunikáciách v SR, pričom príspevok je doplnený viacerými názornými fotografiami kontroly. Okrem platnej legislatívy kontrol autori ďalej uvádzajú štatistiku kontrol aj možnosti udelenia sankcie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola, technický, stav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Zmeny v Dohode ADR v roku 2011
Autor: Ing. Jaroslav Čermák
Zdroj: Zborník príspevkov z 12. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2011; str. 7 - 14
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0361-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje zmeny Dohody ADR, upravujúcej prepravu nebezpečných vecí, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2011. Postupne sú analyzované a predstavované jednotlivé zmeny. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami a grafmi.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečná, vec, dohoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Riešenie regionálnych rozdielov na Slovensku stagnuje
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 1/2011; str. 80 - 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na regionálne rozdiely v SR pri analýze hrubej pridanej hodnoty a pri analýze priamych zahraničných investícií. V prvej časti autor predstavuje merania a analýzy, v ostanej časti poukazuje na hlavné regionálne rozdiely. Uvádza taktiež hlavné príčiny zaostávania. Osobitne popisuje problémové oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné riešenia.
Kľúčové slová: analýza, meranie, rozdiel, hospodárstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Aký počet STK potrebujeme?
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Magazín Transport, 1/2011; str. 18 - 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN:
1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá situáciu v staniciach technických kontrol. V prvej časti autor analyzuje súčasnú situáciu. V ďalšej časti poukazuje na možnú liberalizáciu a jej dopady. V ostatnej časti autor uvádza závery vo vzťahu k hľadanému optimálnemu riešeniu.
Kľúčové slová: STK, počet, kontrola, vozidlo, stav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Aký počet STK potrebujeme?
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2011, str. 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá situáciu v staniciach technických kontrol. V prvej časti autor analyzuje súčasnú situáciu. V ďalšej časti poukazuje na možnú liberalizáciu a jej dopady. V ostatnej časti autor uvádza závery vo vzťahu k hľadanému optimálnemu riešeniu.
Kľúčové slová: STK, počet, kontrola, vozidlo, stav
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Ako predísť pokutám – nelegálny migranti vo Veľkej Británii
Autor: Mgr. Peter Rea
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11-12/2010, str. 27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na riziko pokuty pri prepravách do Veľkej Británie z dôvodu nelegálnych migrantov. V prvej časti autor uvádza príklad z praxe a výšku pokuty, ktorú dostal vodič a dopravca. V ostatnej časti príspevku je uvedený postup, ktorý musí vodič dodržať, aby sa vyhol sankcionovaniu v súvislosti s nelegálnymi migrantami.
Kľúčové slová: cestná, doprava, pokuta, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Teror ohrozuje letecké kargo
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2010, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku ohrozovania leteckej nákladnej dopravy z dôvodu terorizmu. Autor uvádza riešenie tohto problému a vplyv prísnejších kontrol na cenu prepravovaných zásielok. Autor tiež poukazuje na konkrétne teroristické útoky a problémy kontrol.  
Kľúčové slová: letecká, doprava, terorizmus, pirátstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2011

 Názov: Spor o limity CO2
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2010, str. 40 - 41
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku možnosti obmedzenia CO2 aj pre úžitkové vozidlá. V príspevku je vyjadrenie Zväzu automobilového priemyslu. V príspevku je spracovaný návrh miernejšieho prístupu aj výstupy štúdie IRU.  V ostatnej časti sa autor venuje novým vodičským preukazom a novým digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: limit, legislatíva, požiadavky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Fytosanitárna kontrola
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2010, str. 38 - 39
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá fytosanitárnymi kontrolami spojenými s kontrolou zdravotného stavu obchodovateľných a prepravovaných rastlín, živých kvetov ale aj výrobkov rastlinného pôvodu. V prvej časti autorka popisuje všeobecné podmienky kontroly. V ostatnej časti sa autorka venuje fytoinšpektorovi, fytocertifikátu a rastlinným pasom.
Kľúčové slová: fytokontola, kontrola, inšpektor, certifikát
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Dôležité kritérium kvality
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2010, str. 30 - 32
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá environmentálnou prijateľnosťou vozidiel a vyhlásením o vplyve cestnej nákladnej dopravy na životné prostredie. V prvej časti autor definuje dôvody vystavovania vyhlásenia, v ďalšej časti je uvedený obsah vyhlásenia. V príspevku je taktiež vložený vzor vyhlásenia. V ostatnej časti sa autor venuje emisným kalkulačkám.
Kľúčové slová: emisie, vyhlásenie, vplyv, životné, prostredie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Zamestnanec – kontaktný článok so zákazníkom
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 9/2010; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok  rozoberá problematiku dôležitosti správania sa zamestnanca vo vzťahu k zákazníkovi. V prvej časti príspevku sú definované uvedené požiadavky na zamestnanca a uvedený je správny prístup zamestnancov. V ostatnej časti autor uvádza, že správaniu sa je potrebné učiť. 
Kľúčové slová: zamestnanec, zákazník, prístup, správanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010