bakalárske práce

Prejsť na online katalóg. 
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

Meno: SZABÓ Martin
Rok: 2008
Číslo: 17/08
Názov práce: Služby poskytované v logistických centrách
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
52 s.; 21 obr.; 15 tab.; 0 graf.; 7 príloh; lit. 23
Anotácia: Táto bakalárska práca je zameraná na charakteristiku činností a služieb poskytovaných v logistických centrách na území Slovenskej republiky.  V bakalárskej práci je vykonaná analýza služieb poskytovaných v logistických centrách a poskytovaných zasielateľmi formou anketového prieskumu. Cieľom dotazníkov bolo poukázať na požiadavky zákazníkov a na nedostatky v tejto oblasti
Kľúčové slová: logistické centrum, terminál, dotazník
Vedúci práce: Ing. Andrej Bednár
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.

Meno: Roman Bašovský
Rok: 2008
Číslo: Bc. 15/08
Názov práce: Racionalizácia skladového hospodárstva v podniku RONA, a.s., Lednické Rovne
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
43 s.; 13 obr.; 4 tab.; 0 graf.; 0 príloh; lit. 9
Anotácia: Bakalárska práca sa zaoberá opisom a analýzou skladového hospodárstva v podniku RONA, a.s., Lednické Rovne.V rámci racionalizačných opatrení bolo vypracovaných niekoľko projektov (vybudovania nového skladovacieho objektu, zavedenie EAN kódov,  stavebno – technické úpravy z pohľadu vybudovania novej zastrešenej nakladacej rampy, obnova manipulačných zariadení,  návrh organizácie technologických činností v sklade).
Kľúčové slová: sklady, skladovanie, logistika, racionalizácia skladového hospodárstva
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD
Recenzent: Ing. Ján Ližbetin, PhD.

Meno: Lenka Zwyrtková
Rok: 2008
Číslo: Bc. 12/08
Názov práce: Možnosti prepravy štiepkov v drevárstve s využitím kombinovanej dopravy
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
42 s.; 20 obr.; 0 tab.; 0 príloh; lit. 12
Anotácia: Bakalárska práca obsahuje možnosti prepravy štiepkov drevárstve s využitím kombinovanej prepravy. Daná problematika je zameraná predovšetkým na Českú republiku, konkrétne na hlavných producentov a odberateľov uvedenej drevnej hmoty. Patria tu píla Stora Enso Timber Ždírec, s.r.o., píla Stora Enso Timber Planá, s.r.o., výrobca celulózy Biocel, a.s. v Paskově a papiereň Mondi Štětí, a.s.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, WoodTainer, Stora Enso, s.r.o., Biocel, a.s., Mondi Štětí, a.s.,
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: Ing. Ján Ližbetin, PhD.

Meno: Ján Lamacz
Rok: 2008
Číslo: Bc. 11/08
Názov práce: Uplatnenie kombinovanej dopravy v logistických reťazcoch v rámci výrobných závodov Kia Motors a Hyundai v SR a ČR.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
39 s.; 9 obr.; 1 tab.; 0 graf.; 0 príloh; lit.12.
Anotácia: Bakalárksa práca obsahuje analýzu možností využitia kombinovanej prepravy pre rôzne komodity. Táto analýza je použitá ako podklad pre navrhnutie využívania kombinovanej prepravy medzi výrobnými závodmi Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach a slovinským prístavom v Koperi.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, Logistické reťazce, Kia Motors Hyundai Motor
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Recenzent: doc. Ing. Klapita, Vladimír, PhD.

Meno: Marek Grendár
Rok:
2007
Číslo BP:B-19/07
Názov práce: Návrh logistického skladu pre dopravno–zasielateľskú firmu.
Katedra: PEDaS, KCMD
41 s., 8 obr., 6 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 15.
Anotácia: Riešením práce bol návrh logistického skladu pre dopravno-zasielateľskú firmu s cieľom navrhnúť logistický sklad pre vybranú dopravno-logistickú firmu pre potreby združovania zásielok a pre rozvoj novej činnosti v oblasti skladovania. Výsledkom je rámcový návrh veľkosti skladu, jeho lokalizácia, kalkulácia nákladov a ceny za skladovanie.
Klúčové slová: logistický sklad, skladovanie, tovar, prevádzkové náklady
Vedúci práce: Jozef Gnap
Recenzent: Bibiána Poliaková
Meno: Václav Procházka
Rok:
2007
Číslo BP:B-55/07
Názov práce: Aktuálny stav a vývoj v oblasti budovania logistických parkov na Slovensku.
Katedra: PEDaS, KCMD
36 s., 0 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 5.
Anotácia: Témou mojej BP bolo charakterizovať vývoj v oblasti logistických parkov na Slovensku.
Klúčové slová: logistika, logistický park, kombinovaná doprava
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková
Meno: Zuzana Hrašná
Rok:
2006
Číslo BP:B-27/06
Názov práce: Návrh lokalizácie logistického centra z hľadiska potrieb zákazníkov vo väzbe na dopravnú firmu.
Katedra: PEDaS, KCMD
42 s., 7 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
Anotácia: Cieľom mojej práce je zistiť, ako si vhodne určiť lokalitu pre vytvorenie logistického centra, čo všetko vplýva na výber lokality a ako takéto logistické centrum ovplyvní činnosť firmy.
Klúčové slová: preprava, logistické centrum, skladovanie, efektívnosť, logistika
Vedúci práce: Bibiána Poliaková
Recenzent: Miriam Paľová
Meno: Michaela Kovaľaková
Rok:
2006
Číslo BP:B-37/06
Názov práce: Analýza logistickej činnosti vo firme so zameraním na nákup.
Katedra: PEDaS, KCMD
38 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 4.
Anotácia: V tejto práci som priblížila jednotlivé výhody logistiky. Teoretické poznatky boli využité pri navrhovaní logistického oddelenia so zameraním na nákup vo firme AVC, a.s. Firma sa tak stáva hospodárnejšou, ziskovejšou a vytvára si výhodné pracovné podmienky s dodávateľmi a zákazníkmi.
Klúčové slová: analýza, logistika
Vedúci práce: Bibiána Poliaková
Recenzent: Iveta Kubasáková
Meno: Róbert Ristovski
Rok:
2006
Číslo BP:B-66/06
Názov práce: Vývoj logistických centier na Slovensku.
Katedra: PEDaS, KCMD
38 s., 0 obr., 4 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 5.
Anotácia: Témou mojej BP bolo charakterizovať vývoj v oblasti log. centier na Slovensku. Cieľom bolo popísať súčasný stav na Slovensku a perspektívy do budúcnosti. V dnešnej dobe sú LCND neodmysliteľnou súčasťou realizácie a vývoja KD, preto je potrebné na Slovensku vybudovať sieť LCND.
Klúčové slová: doprava, logistické centrá, logistická sieť, infraštruktúra, rozvoj
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Bibiána Poliaková