diplomové práce

Prejsť na online katalóg. 
Katalóg kníh, Diplómové a bakalárske práce, Katalóg noriem, Periodiká, Publikačná činnosť
Prejsť na online katalóg.

Meno: Zuzana Turzová
Rok: 2008
Číslo: DP 53/08
Názov práce: Modelovanie prepravného reťazca vo firme  ŠPED-TRANS Levice, a.s.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
20 s.; 10 obr.; 6 tab.; 2 grafy; 21 príloh; lit. 5
Anotácia: Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať jednotlivé kalkulácie nákladov zistené vo zvolených druhoch dopravy – cestnej nákladnej doprave, železničnej doprave a kombinovanej (intermodálnej) doprave. Diplomovú prácu som realizovala pre spoločnosť ŠPED-TRANS Levice,a.s. a aplikovala na úseku Štětí/Hněvice – Slovenská republika – Malín na Ukrajine. Hlavná časť práce rieši výšku nákladov v jednotlivých dopravách.
Kľúčové slová: doprava – železničná doprava
Vedúci práce: Ing. Miroslav Horečný
Recenzent: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Meno: Katarína Tonkovičová
Rok: 2008
Číslo: DP 47/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku ELEKTROVOD ŽILINA, a.s.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
68 s.; 4 obr.; 4 tab.; 14 grafov; 2 prílohy; lit. 6
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh skladového hospodárstva v podniku Elektrovod Žilina, a.s.. Analyzuje skladové hospodárstvo podniku a podrobnejšie sa zameriava na príjem a spotrebu zásob. Návrhom je optimalizácia stavu zásob. Taktiež rieši aj možnosti skladovania, kde predmetom návrhu je aj porovnanie variant obstarania materiálu.
Kľúčové slová: skladové hospodárstvo, výrobné zariadenia, suroviny,
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Štaffen
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.

Meno: Marián Kandrik
Rok: 2008
Číslo: DP 46/08
Názov práce: Návrh rozvoja terminálu kombinovanej dopravy Žilina
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
58 s.; 16 obr.; 7 tab.; 3 grafy; 0 príloh; lit. 13
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť možnosti modernizácie a rozvoja súčasného terminálu kombinovanej dopravy v Žiline, prípadne možnosti jeho transformácie na logistické centrum tak, aby spĺňal moderné európske štandardy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, SKD Intrans
Vedúci práce: Ing. Ľubica Fraňová
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.

Meno: Martin Starove
Rok: 2008
Číslo: DP 40/08
Názov práce: Návrh logistického centra podniku INVESTEX GROUP v Trnave
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
62 s.; 19 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 1 príloha; lit. 7
Anotácia: V diplomovej práci je spracovaný návrh logistického centra pre podnik INVESTEX GROUP, s.r.o. Na základe poskytnutých požiadaviek a údajov firmy boli navrhnuté varianty pre výstavbu logistického centra. V závere sú jednotlivé varianty zhodnotené a určilo sa najlepšie riešenie.
Kľúčové slová: logistické centrum, terminál kombinovanej dopravy, sklad, manipulačné zariadenie
Vedúci práce: Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Recenzent: Ing. Milan Kortiš

Meno: Michal Pekný
Rok: 2008
Číslo: DP 16/08
Názov práce: Racionalizácia logistických reťazcov v podniku KRAFT FOODS SLOVAKIA, a.s., Bratislava
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
56 s.; 11 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 0 príloh; lit. 8
Anotácia: Diplomová práca sa snaží objasniť význam uplatnenia logistických technológii v logistickom reťazci jestvujúcom v podniku Kraft. Cieľom práce je priblížiť logistický reťazec podniku Kraft Foods Slovakia ako aj následný návrh opatrení na jeho racionalizáciu.
Kľúčové slová: Logistika, racionalizácia, materiál, obstarávanie, zásoby, analýza, podnik
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Branislav Fabián

Meno: Veronika Pôbišová
Rok: 2008
Číslo: DP 15/08
Názov práce: Návrh logistického systému obsluhy podniku ECCO SLOVAKIA, a.s., Martin
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
79 s.; 10 obr.; 6 tab.; 4 grafy; 3 prílohy; lit. 9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom logistického systému obsluhy podniku ECCO Slovakia a.s. Návrh vychádza z analýzy súčasného stavu, ktorá je zameraná na dobu obratu zásob. V tretej  časti diplomovej práce som doby obratov zásob jednotlivých materiálových skupín vypočítala a zamerala sa na skracovanie doby obratu zásob vybraných materiálových skupín. V záverečnej časti hodnotím navrhované skracovanie doby obratu zásob.
Kľúčové slová: Doba obratu zásob, logistika, distribúcia, náklady na prepravu, just in time, distribučné centrum, skladovanie, materiálový tok, informačný tok, zásoby.
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Katarína Ratrieská

Meno: Slavomíra Štoberová
Rok: 2008
Číslo: DP 14/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku VOJUS, a.s., Považská Bystrica
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
58 s.; 22 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 7 príloh; lit. 10
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh skladového hospodárstva v podniku VOJUS, a.s., Považská Bystrica. Na základe analýzy podrobne skúma systém identifikácie a manipulácie s materiálom i technológiu skladovania materiálu. Po analýze jestvujúceho stavu skladového hospodárstva v podniku, boli navrhnuté racionalizačné opatrenia so zameraním na odstránenie nedostatkov súvisiacich s identifikáciou materiálu, efektívne využitie priestorov skladu a zaistenie rýchlej a bezpečnej manipulácie s materiálom.
Kľúčové slová: skladovanie, skladové hospodárstvo, manipulácia, materiál
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Ľubica Fraňová

Meno: Miloš Kubalík
Rok: 2008
Číslo: DP 13/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku Kinex- KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
57 s.; 11 obr.; 7 tab.; 2 grafy; 0 príloh; lit. 12
Anotácia: Diplomová práca obsahuje návrh skladového hospodárstva v podniku Kinex- KLF, a.s.. Analyzuje aktuálny stav v podniku a je zameraná na presťahovanie skladu guličiek, návrh potrebnej plochy pre nový sklad, potrebného počtu manipulačných zariadení v sklade a technológiu práce.
Kľúčové slová: skladové hospodárstvo, manipulačné zariadenia
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Michal Trnovec