Názov: Kontroly vykonané mýtnou políciou v SR
Autor: mjr. Mgr. Erik Dóczi
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 13 - 18
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti predstavuje mýtnu políciu ako zložku železničnej polície a základné východiská vzniku novej služby mýtnej polície. V ostatnej časti je predstavený výkon služby mýtnej polície, povinnosti a oprávnenia mýtnej polície a taktiež priestupky a správne delikty na úseku kontroly výberu mýta. Súčasťou príspevku je taktiež fotografia vzoru vozidla, ktoré bude používať mýtna polícia.
Kľúčové slová: mýtna, polícia, výber, mýta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009

 Názov: Zadržování řidičských průkazů v Rumunsku
Autor: Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2008; str. 9 – 10 
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka príspevku predstavuje novú legislatívu platnú v Rumunsku vo vzťahu k premávke na pozemných komunikáciách, podľa ktorej môže polícia v Rumunsku pri porušení pravidiel cestnej premávky zadržať vodičský preukaz. V prvej časti sú uvedené dôvody zadržania vodičského oprávnenia, ostatná časť príspevku uvádza postupy, ktorý by mal v takomto prípade realizovať slovenský vodič.
Kľúčové slová: kontrola, Rumunsko, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Dopravní kontroly na Německých silnicích
Autor: Ing. Jaroslav Krejcar, Ph.D.
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2008; str. 8 – 9
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor popisuje dopravné kontroly v Nemecku zamerané na správne loženie a zabezpečenie tovaru na vozidle. V prvej časti príspevku je popísaná história kontrol v Nemecku, v ďalšej časti sú uvedené najčastejšie chyby zabezpečenia tovaru na vozidle. Ostatná časť príspevku predstavuje postup, ktorý by mal vodič dodržať v prípade, že pri kontrole nespĺňa požiadavky kontrolórov, resp. nesúhlasí s výsledkami kontroly.
Kľúčové slová: kontrola, loženie, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Maximálne rozmery a hmotnosti
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2008, str. 36 - 38
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v súlade s platnou legislatívou popisuje maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v SR doplnené o názorne obrázky. V prvej časti autor uvádza definície súvisiace s maximálnymi rozmermi a hmotnosťami, v ďalšej časti popisuje konkrétne obmedzenia.
Kľúčové slová: cestná, doprava, hmotnosť, rozmer
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009

 Názov: Mobilné kontrolné zariadenia boli drahé, no zarábajú
Autor: Ján Kováč
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 44
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje mobilné kontrolné jednotky technického stavu vozidiel, ktoré vykonávajú kontroly na pozemných komunikáciách v SR. V prvej časti sú analyzované náklady a výnosy mobilných jednotiek a systém realizovaných kontrol. Súčasťou príspevku je prehľadne spracovaná tabuľka lehôt pravidelných technických kontrol pre jednotlivé kategórie vozidiel.
Kľúčové slová: cestná, doprava, technický, stav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: septenber 2008

 Názov: 60 let inovací a péče o zákazníka
Autor: redakcia (lg)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 56 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Spoločnosť BT dospela v roku 2006 k významnému medzníku svojej histórie – 60 rokom úspešnej existencie. Vývoj spoločnosti, jej rast a vzostup až na svetovú špičku je históriou dlhej rady osudov šikovných ľudí, remeselníckych majstrov, servismanov a dobrých obchodníkov, ktorých prístup, zaujatie, nadšenie a viera v realizáciu nastúpenej cesty slávi zaslúžený úspech. V príspevku sa pôjdeme na túto cestu podrobnejšie pozrieť. 
Kľúčové slová: podnikateľská koncepcia, zakladateľ, ručný paletový vozík, kvalita výrobkov, servisná starostlivosť, manipulačné kapacity, strategické rozhodnutie, technické a technologické inovácie a nápady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Podnikání v ČR očima podnikatelů
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 54 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Spoločnosť Ernst & Young uskutočnila v rámci projektu Podnikateľ roka prieskum s cieľom zistiť názory českých podnikateľov na české podnikateľské prostredie. Väčšina podnikateľov sa zhodla v tom, že podnikanie a inovácie sú kľúčovými faktormi stimulujúcimi rozvoj českej ekonomiky, na druhej strane opýtaní podnikatelia radia medzi hlavné prekážky podnikania v ČR zložitý daňový systém, sociálne a politické prostredie a podmienky pre zamestnávanie zamestnancov. Príspevok ponúka výsledky uskutočneného dotazníka, ktorý pokrýval osem oblastí.
Kľúčové slová: podnikateľ, podnikateľské prostredie, daňový systém, sociálne a politické prostredie, ľudské zdroje, spôsob financovania, rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Outsourcingem k vyšší efektivnosti
Autor: Ing. Iveta Nývltová, Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Zdroj: Logistika 4, 2006, 42 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk:
česky
Anotácia: V príspevku sa autori venujú outsourcingu, ktorý je v posledných rokoch predmetom rastúceho záujmu a oblasti zvýšených aktivít. V oblasti logistických služieb zahŕňa najčastejšie zaisťovanie skladov a skladovacích služieb prostredníctvom tretích strán alebo použitie verejných alebo zmluvných dopravcov pri zaisťovaní prepravných služieb. Outsourcing dáva podnikateľským subjektom možnosť využiť pre zaistenie svojich potrieb tých najlepších poskytovateľov logistických služieb.
Kľúčové slová: outsourcing, insourcing, logistické služby, logistický reťazec, skladové hospodárstvo, poskytovateľ služieb
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Jak inovovat logistickou nemovitost
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 26 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Ak doposiaľ využívaná logistická nehnuteľnosť už prestáva vyhovovať, je treba na základe podrobnej analýzy súčasného a plánovaného materiálového toku uvážiť, ako by sa  v podniku dala zvýšiť produktivita a hospodárnosť správnou nehnuteľnosťou  v správnej lokalite, a ujasniť si, či prichádza do úvahy skôr prístavba, prestavba, novostavba či nájom. Príspevok prináša odpoveď na tieto otázky a ponúka možnosti na zvýšenie produktivity a hospodárnosti.
Kľúčové slová: logistická nehnuteľnosť, materiálový tok, štruktúrovaný postup, reorganizácia, projektovanie, financovanie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Stanovenie potenciálu výstavby logistických centier korelačnou analýzou
Autor: Andrej Bednár – Jaroslav Mašek
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 199-203.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Slovenský
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Pre koncepciu tvorby logistických centier je nevyhnutné stanovenie potenciálu budovania veľkých verejných intermodálnych logistických parkov, pri ktorých sa uvažuje s podporou štátu a eurofondov. Autori uvádzajú analýzu a jej výsledky existujúcich verejných logistických parkov, parkov vo výstavbe a plánovaných logistických parkov podľa Deutsche GVZ Gesellschaft. Budovanie verejných logistických parkov má veľký význam pre formovanie a hlavne napĺňanie štátnej dopravnej politiky.
Kľúčové slová: logistický park, efektívnosť,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Analýza nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ
Autor: Eva Nedeliaková – Anna Dolinayová
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 101-108.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Slovenský
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Autorky analyzujú jednotlivé nástroje regulácie dopravy. Popisujú dôvody neustáleho poklesu významu železničnej dopravy na európskom a slovenskom dopravnom trhu. Vývoj jednotlivých druhov dopravy je v rámci Európy nevyvážený. Štát preto musí zasahovať prostredníctvom svojich regulačných nástrojov. Je popísaná podstata regulácie, príčiny regulácie a tiež aj nástroje regulácie dopravy v rámci EÚ.
Kľúčové slová: trvalo udržateľný rozvoj, mobilita, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Nové trendy v tvorbe cestovného poriadku na železnici
Autor: Karel Šotek – Hynek Bachratý
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s. 75-85.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Slovenský
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia:  Autori popisujú nové možnosti vkladania trás do cestovných poriadkov, ktorých tvorba sa realizuje v programe Sena. Základnou úlohou uvádzaného algoritmu je postupné vkladanie vlakov do už existujúceho grafikonu. Trasa nových vlakov sa vkladá tak, aby nedošlo ku konfliktom s už naplánovanou dopravou a zároveň nedošlo k nadmernému nárastu jazdných časov vkladaných vlakov.
Kľúčové slová: jazdné časy, SENA, nákresné listy grafikonu,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Komparácia cestnej a železničnej dopravy z pohľadu trvalo udržateľnej mobility.
Autor: Anna Dolinayová – Eva Nedeliaková
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (2. diel), s.24-32.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia:  Znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie je jedným zo základných predpokladov na dosiahnutie trvalo udržateľnej mobility, zohľadňujúc ciele dokumentov EÚ, ako aj ciele na národnej úrovni. Článok popisuje súčasné trendy a porovnania negatívnych vplyvov dopráv na Slovensku. Porovnáva vývoj podielu jednotlivých druhov dopráv na celkovej preprave tovaru a osôb, spotrebu energie, znečistenie ovzdušia a tiež nehodovosť.
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Stratégia pre impelementáciu ERTMS v Bulharsku (Strategy for implementation of ERTMS in Bulgaria)
Autor: B. Mitchev, et. al.
Zdroj: EURNEX-Žel 2008 – zborník príspevkov (1. diel), s. 151-160.
Vydavateľ: EDIS Žilina
Jazyk: Anglický
ISBN: 978-80-8070-853-5
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky jednoročnej práce hodnotenia vhodnosti úrovne implementácie systému ERTMS (European Rail Traffic Management System) včítane analýzy pomeru vynaložených prostriedkov v Bulharsku. Národný plán ERTMS je orientovaný ku vybudovaniu modernej a konkurencieschopnej železničnej sieti. Autori popisujú a charakterizujú vybrané železničné koridory, zaradené do systému ERTMS. Taktiež popisujú technickú úroveň vybavenosti jednotlivých tratí.
Kľúčové slová: ERTMS, railways lines, network, interoperability,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: júl 2008

 Názov: Požadavky na kvalitu veřejné dopravy rostou
Autor: Doc. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Zdroj: Logistika 1, 2006, 42 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok si nekladie za cieľ podať vyčerpávajúci prehľad o moderných systémoch vo verejnej osobnej doprave, ktoré sú už využívané, prípadne overované pilotnými projektmi v niektorých európskych krajinách, ale chce poukázať na ponuku vyššej úrovne kvality poskytovaných služieb mnohými dopravcami. Tú cestujúci vnímajú ako samozrejmosť ale i ako nevyhnutnosť pre širšie využívanie verejnej osobnej dopravy.
Kľúčové slová: poskytované služby, doplnkové služby, preprava cestujúcich, elektronický systém, vlak, cestovný poriadok
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: RFID systémy MOBY
Autor: redakcia (jk)
Zdroj: Logistika 1, 2006, 22 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Elektronické RFID systémy MOBY firmy Siemens identifikujú bezpečne, rýchlo a hospodárne. Riadia a optimalizujú materiálový tok a logistiku podniku. Sú vhodným identifikačným systémom pre sklady, logistiku, distribučnú techniku, montážne linky, priemyselnú výrobu, dopravnú logistiku, pre riadenie dopravy a lokalizáciu objektov.
Kľúčové slová: systém MOBY, logistika, identifikačný systém, transpondery, distribúcia, prenos dát
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Potraviny pod kontrolou
Autor: redakcia (kbt)
Zdroj: Logistika 1, 2006, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN:
1211-0957
Jazyk:
česky
Anotácia: Čiastočne rozmrazené zmrazené potraviny sú nočnou morou každého potravinárskeho obchodu. Aby sa zákazník v predajniach nestretol s teplotne poškodeným tovarom, spolupracuje priemysel a obchod na riešení uzavretého chladiaceho reťazca. Jednou z možností je pomocou technológie RFID zabezpečiť akosť mrazených produktov sledovaním a kontrolou priebehu ich dopravy a teploty od výrobcu až do mraziacich boxov predajní.
Kľúčové slová: distribúcia, chladiaci reťazec, zmrazené potraviny, teplotná skupina, transponder, mraziaci box
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: júl 2008

 Názov: Doklad činnosti vodiča
Autor: Ing. Roman Sedláček
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2008, str. 34 - 35
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku dokladovania pracovného režimu vodiča v prípade, že nevykonával prácu vodiča podľa platnej sociálnej legislatívy. V prvej časti analyzuje existujúce záznamové zariadenia, v ďalšej časti sa venuje používaniu žltým kotúčom. Ostatná časť príspevku je venovaná potvrdeniu činnosti podľa rozhodnutia Komisie EÚ.
Kľúčové slová: cestná, doprava, odpočinok, práca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Kontroly pracovného režimu
Autor: Ing. Vladimír Gajdošík
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2008, str. 26 - 30
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá požiadavky na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave. V prvej časti sa venuje používaniu tachografov. Poukazuje na nedostatočné vedomosti vo vzťahu k obsluhe predovšetkým digitálnych tachografov. Autor sa tiež venuje povedomiu vodičov vo vzťahu k sociálnej legislatíve. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje kontrolám sociálnej legislatíve, pričom ostatná časť stručne upravuje požiadavky sociálnej legislatívy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontroly
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008

 Názov: Tachograf, tachograf, tachograf...
Autor: Jaroslav Hubáček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 6/2008; str. 35 - 36
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku záznamových zariadení – tachografov v cestnej doprave. Príspevok v prvej časti rozoberá povinnosť používať tachograf a taktiež výnimky z jeho používania. Ostatná časť príspevku popisuje spôsob uskutočňovania prepravy v prípade rôznych situácii, ktoré môžu nastať počas prepravy.
Kľúčové slová: tachograf, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008