Názov: Kontrolný systém v hraničných oblastiach Slovenskej republiky
Autor: Dušan Kucharik
Zdroj: Horizonty dopravy 3/2007, str.3-5
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou kontroly ako časti efektívne fungujúceho systém elektronického výberu mýta. Autor kladie dôraz na význam dôslednej kontroly vozidiel hlavne v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky. Údaje z kontrolného systému môžu poskytnúť informácie nielen o druhu a type vozidla, ale aj informácie o odcudzených vozidlách. Autor v príspevku tiež uvádza rozmiestnenie kontrolných stanovíšť.
Kľúčové slová: kontrola, systém, mýto, elektronické, informácie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Nízkoemisní zóna v Londýně (LEZ)
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 2/2008; str. 26 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá nízkoemisnú zónu v Londýne. V prvej časti uvádza platnosť zóny a emisné štandardy. Ďalšia časť príspevku sa venuje registrácii dopravcu a poplatku za vjazd. Ostatná  časť príspevku sa venuje variantom platby, kontrolám a pokutám.
Kľúčové slová: zóna, emisie, platba
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 20008

 Názov: Německé emisní plakety
Autor: Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 2/2008; str. 19 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou emisných plakiet, ktoré sú potrebné na vjazd do nízko emisných zón v Nemecku. V prvej časti príspevku sú rozdelené plakety do štyroch skupín podľa kategórií vozidiel. V ďalšej časti príspevku je uvedený podrobný postup na získanie plakety.    
Kľúčové slová: zóna, emisie, plaketa
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Kvalita v osobní železniční dopravě
Autor: Ing. Jiří Nevřela
Zdroj: Logistika 12, 2007, 30 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V modernom poňatí procesného a produktového riadenia spoločnosti s dôrazom na potreby zákazníka vznikla v zahraničí celá rada teoretických prístupov v systémoch riadenia kvality vedúcich k zvýšeniu efektívnosti podnikov s cieľom ponúknuť zákazníkovi požadovanú kvalitu produktov. Príspevok popisuje prístup a stav kvality na Českých dráhach.
Kľúčové slová: kvalita, globálne riadenie kvality, procesný manažment, quality management, osobná železničná doprava, ČD
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Hlídat a uhlídat...vozidla i vlastní náklady
Autor: redakcia (mm)
Zdroj: Logistika 12, 2007, 18 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Často diskutovaným slabým článkom vedúcim k vyššej efektívnosti prevádzky firemných vozových parkov je kontrolovaný pohyb vozidiel v reálnom čase. V hre je totiž ľudský faktor – vodič. Čím je vozový park rozsiahlejší, tým viac vzniká priestor pre použitia vozidla k jazdám alebo účelu, ktoré nie sú práve v súlade s plánom ani knihou jázd. Príspevok poskytuje hardwarové vybavenie a riešenie pre sledovanie online pohybov vozidiel pre spoločnosti.
Kľúčové slová: vozidlo, GPS, lokalizácia vozidiel, autoalarm, ATHOS,
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Preprava potravín prostriedkami cestnej nákladnej dopravy
Autor: Ing. Juraj Cajchan
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku prepravy potravín cestnou dopravou z pohľadu platnej legislatívy. V príspevku autor poukazuje na požiadavky zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, Dohody ATP a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.
Kľúčové slová: ATP, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Zvýšenie bezpečnosti prepravy tovaru
Autor: Ing. Milan Vargan – Mgr. Vladimír Pisár
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 52
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje certifikát AEO, ktorého cieľom je sprísniť dohľad na dovážaný a vyvážaný tovar a zároveň zachovať plynulosť medzinárodnej prepravy. V prvej časti sú uvedené výhody certifikátu AEO, ďalšia časť príspevku predstavuje bezpečnosť celého reťazca. Ostatná časť príspevku predstavuje podmienky certifikácie AEO a postup žiadosti o získanie certifikátu AEO.
Kľúčové slová: clo, certifikát, AEO
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Téma: Zdvíhacie zariadenia
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 54 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku zdvíhacích plošín. V prvej časti sú uvedené trendy manipulačnej techniky v doprave a stavebníctve. Podrobne sú analyzované hydraulické ruky a hydraulické čelá. V ďalšej časti sú analyzované jednotlivé typy techniky.  
Kľúčové slová: zdvíhacie, zariadenia, hydraulika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Certifikát TAPA zvyšuje kredit
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 22/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje certifikát TAPA, určený na ochranu výrobkov v logistickom reťazci. V prvej časti príspevku je predstavená spoločnosť TAPA a aktivity spoločnosti vo vzťahu k certifikátu. V ostatnej časti príspevku je popísaný postup získania certifikátu.  
Kľúčové slová: certifikát, kvalita, TAPA
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008

 Názov: Kontroly v cestnej doprave
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2007, str. 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá kontrolu sociálnej legislatívy podľa nového zákona č. 462/2007 Z. z.. V prvej časti sa venuje cestnej kontrole a kontrole v dopravných podnikoch, ostatná časť príspevku upravuje správne delikty a priestupky.
Kľúčové slová: legislatíva, zákon, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Emisné zóny – ďalšia regulácia cestnej dopravy
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2007, str. 8 - 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje obmedzovanie vjazdu niektorých vozidiel do centier vybraných miest formou tzv. emisných zón. V prvej časti poukazuje na emisné zóny v Londýne, v druhej časti popisuje Berlínsku emisnú zónu. Súčasťou príspevku je viacero obrázkov a tabuľka, ktorá udáva termín zákazu vjazdu vozidiel nespĺňajúce stanovené emisné limity.
Kľúčové slová: emisie, kontrola, zóna
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Európske odporúčania v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a možnosti ich implementácie do národných podmienok
Autor: Ing. Štefan Pristaš
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 249 - 254
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá bezpečnosťou cestnej premávky a možnosťami zníženia počtu dopravných nehôd. Autor príspevku sa zaoberá dodatočnou montážou zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá, celodenným svietením vozidiel v premávke, rizikovou skupinou mladých vodičov a používaním prilby v cestnej premávke.
Kľúčové slová: bezpečnosť, nehoda, odporúčanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Revízia normy EN 12195-1 a jej dopad na cestnú dopravu v Európe
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 243 - 248
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje revíziu normy EN 12195-1. Normy sú porovnávané s IMO/ILO/UNECE Smernicami pre balenie prepravných jednotiek a IMO Modelovým kurzom 3.18, pričom je poukázané na rozdiely medzi jednotlivými normami. V ostatnej časti príspevku je spracovaný vzorový príklad výpočtu.
Kľúčové slová: upevnenie, norma, porovnanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Rozhodovací kritéria přepraců vnákladní dopravě
Autor: Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. – Ing. Jan Čížek
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 205 - 211
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje kritéria prepravcov, na základe ktorých sa rozhodujú pre výber dopravcu, získaných na základe realizovaného prieskumu. V prvej časti autor analyzuje vývoj prepravných výkonov v ČR a ostatných krajinách EÚ. V ďalšej časti autor príspevku analyzuje vzťahu mýtneho a nákladnej dopravy. Ostatná časť príspevku popisuje faktory ovplyvňujúce výber dopravcu.
Kľúčové slová: prieskum, faktor, výber
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Inteligentný kontajner
Autor: Ing. Bronislav Kováč.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 121 - 123
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rastúca tendencia, automatizovať logistiku bežného plánovania,  si vyžaduje zlepšenie sledovanie dopravného reťazca, ktorý uzatvárajú informácie o vonkajších a vnútorných vplyvoch na kvalitu tovaru. Z toho dôvodu bol vyvinutý inteligentný kontajner, ktorým sa zaoberá príspevok. Autor popisuje jeho koncepciu, dynamické prepojenia a aplikáciu v praxi.
Kľúčové slová: kontajner, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Bezpečnosť cestnej premávky a legislatíva
Autor: Ing. Štefan Pristaš
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 108 - 113
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá bezpečnosťou cestnej premávky a možnosťami zníženia počtu dopravných nehôd. Autor príspevku sa zaoberá dodatočnou montážou zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá, celodenným svietením vozidiel v premávke, rizikovou skupinou mladých vodičov a používaním prilby v cestnej premávke.  
Kľúčové slová: bezpečnosť, nehoda, odporúčanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aké zmeny prináša do systému kontrol režimu práce vodičov  nový zákon o organizácii pracovného času v doprave
Autor: Ing. Anton Kasana – Ing. Vladimír Horeš
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 72 – 82
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku analyzujú platnú legislatívu upravujúcu sociálnu legislatívu v cestnej doprave. V prvej časti autori analyzujú výkon cestných kontrol, kontrol v dopravných podnikoch a sankcie za porušovanie sociálnej legislatívy. V ostatnej časti sú analyzované poznatky z praktického výkonu kontrol.  
Kľúčové slová: kontrola, odpočinok, jazda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Poznámky k dopravnej terminológii
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 42 – 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na správne používanie odbornej terminológie, pričom definuje dopravu, dopravné služby, dopravcu, prepravu, prepravné služby, prepravu, zasielateľa a zasielateľské služby.
Kľúčové slová: doprava, preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Jízda ve třech řidičích
Autor: Ing. Jaromír Kahuda
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 9/2007; str. 8
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zaznamenávania pracovných režimov tretieho vodiča podľa sociálnej legislatívy v prípade dvojobslužného tachografu. Autor poukazuje na legislatívne požiadavky a možnosti ich dodržania v praxi. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje zákazom jázd v Španielsku pri prepravách ADR.
Kľúčové slová: doprava, tachograf, vodič
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Ázijské aerolínie a letiská sú najlepšie
Autor: Ján Blažej
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2007; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Obsahom príspevku sú výsledky prieskumu spoločnosti Skytrax, najprestížnejšej agentúry na výskum a analýzy svetovej leteckej dopravy. V prvej časti príspevku je predstavený spôsob realizácie prieskumu. Ostatná časť popisuje najlepšie aerolínie a najlepšie letisko.
Kľúčové slová: letecká, doprava, letisko, prieskum 
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007