Názov: Jak postupovat při outsourcingu logistiky
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 11
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá kvalitou logistických procesov, ako významným činiteľom pre úspešnosť podniku. V príspevku autor definuje možnosti implementácie outsourcingu v jednotlivých prvkoch logistických procesov.
Kľúčové slová: outsourcing, logistické procesy, logistické náklady, logistický partner
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Plánování potřeb režijních materiálů a náhradních dílů
Autor: Dr. Ing. Xenie Lukoszová-Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Ing. Monika Grasseová, Fakulta velitelské a štábní, VA Brno
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 13
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok reflektuje na aktuálne problémy, ktoré rieši management nákupu mnohých českých firiem v oblasti efektívneho riadenia zásob a to správne stanovenie položiek režijných materiálov a náhradných dielov.
Kľúčové slová: operatívny plán nákupu, poistná zásoba, doba obratu zásob, režijné náklady, kĺzavé priemery, stochastické metódy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Synergické aspekty logistiky a manažmentu kvality podnikovohospodárskych subjektov
Autor: doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Katedra manažmentu výroby a logistiky, EU-FPM, Bratislava
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 24
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor konfrontuje logistický manažment a koncepciu Total quality management (TQM) v podniku. Definuje hranice logistickej kvality a etapy jej aplikácie do subjektu. Rozoberá súvislosti medzi logistikou a TQM.
Kľúčové slová: logistika, Total quality management (TQM), logistický management, kvalita, spokojnosť zákazníka, logistické náklady, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Súčasná logistika z pohľadu kvality
Autor: Král Jaroslav
Zdroj: Kvalita (odborný časopis slovenskej spoločnosti pre kvalitu), č. 3/2003, ročník XI. Žilina, MASM, s. 30 - 32.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tvorba hodnoty pre zákazníka je podmienená logistickou funkciou podniku prostredníctvom procesu zaisťovania kvality a aplikácie princípov TQM (Total Quality Management). Príspevok sa sústreďuje na charakteristiku dodávateľského reťazca a vzťahu medzi kvalitou a logistikou.
Kľúčové slová: Tvorba hodnoty, dodávateľský reťazec, kvalita
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Firemná logistika vo vzťahu k TQM
Autor: Šesták Milan
Zdroj: Kvalita (odborný časopis slovenskej spoločnosti pre kvalitu), č. 2/2001, ročník IX. Žilina, MASM, s. 11 - 13.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok hodnotí logistiku ako nákladovú položku hospodárenia firmy, popisuje interné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a ich vplyv na kvalitu pri aplik?cii z?sad TQM.
Kľúčové slová: logistický reťazec, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, náklady logistiky
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Integrácia dopravnej a hospodárskej infraštruktúry a využitie logistických postupov pri zvyšovaní kvality premiestňovacích procesov
Autor: Kostár Pavol
Zdroj: Horizonty dopravy č. 4/2000, ročník VIII. Výskumný ústav dopravy v Žiline, s. 13 – 19.
ISBN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky riešenia projektu, ktorého cieľom bola kvantifikácia vplyvu rozvoja dopravnej infraštruktúry na jednotlivé sektory hospodárstva. Konečným výsledkom riešenia je návrh dopravných systémov.
Kľúčové slová: opravná infraštruktúra, premiestňovací proces, dopravný systém
Spracoval: Pavol Kráľ ,Ing., Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: január 2004
Názov: Eurocontrol a globalizácia v doprave
Autor: Ing. Martin Ľupták
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2003; str. 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá kvalitou dodávateľov prepravných služieb a možnosti ich uplatnenia sa trhu. Autor popisuje zmeny v oblasti požiadaviek zákazníkov na dopravcov a zasielateľov, pričom analyzuje 4 spôsoby riadenia firmy manažmentom: dobré veci robiť dobre, dobré veci robiť zle, zlé veci robiť dobre a zlé veci robiť zle. V príspevku sú ponúkané aj riešenia uplatnenia sa na trhu, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb zavadzaním aj systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000.
Kľúčové slová: kvalita, systém manažérstva kvality
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Synergické aspekty logistiky a manažmentu kvality podnikovohospodárskych subjektov
Autor: doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Katedra manažmentu výroby a logistiky, EU-FPM, Bratislava
Zdroj: Logistika 1/2002, str. 24
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor konfrontuje logistický manažment a koncepciu Total quality management (TQM) v podniku. Definuje hranice logistickej kvality a etapy jej aplikácie do subjektu. Rozoberá súvislosti medzi logistikou a TQM.
Kľúčové slová: logistika, Total quality management (TQM), logistický management, kvalita, spokojnosť zákazníka, logistické náklady, logistický reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Logistický informačný systém
Autor: doc. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., Katedra manažmentu výroby a logistiky, EU-FPM Bratislava
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 34
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor zdôrazňuje význam použitia jednotlivých foriem informačného systému v prostredí logistiky a jeho aplikáciu vo výrobnej logistike.
Kľúčové slová: výrobná logistika, logistický reťazec, logistika výroby, controlling, ECR (Efficient Consumer Response), CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment), EDI (Electronic Date Interchange).
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Marketingový prieskum v železničnej doprave
Autor: Ing. Alžbeta Bieliková
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 17
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá sprostredkovaním služieb pre zákazníkov v dopravných podnikoch. Zdôrazňuje dôležitosť služieb pre zákazníkov s prihliadnutím na marketingové zásady, ktoré umožňujú rozlišovať dopravné podniky od ostatných.
Kľúčové slová: Marketingový priestor, prepravný trh
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Produkčná a nákladová funkcia
Autor: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 35
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-0210-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá pôsobením produkčných činiteľov na kvantitu a kvalitu objemu dopravnej a prepravnej produkcie. Analýzou produkčných funkcii je možné zistiť súvislosti, ktoré ovplyvňujú a ovládajú dopravný proces. Produkčná funkcia sa môže transformovať na funkciu nákladovú. Tá vyjadruje vplyv zmeny objemu dopravy a prepravy na náklady vždy za rovnakú časovú jednotku..
Kľúčové slová: Produkčná funkcia, nákladová funkcia, produkčné činitele, náklady
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Controllingové ukazovatele ako nástroj efektívneho riadenia podniku
Autor: Ing. Oľga Poniščiaková
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 149
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok poskytuje základné informácie o veľmi dôležitých controllingových nástrojoch – príspevkovej rezerve. Môže to byť použité v tých kalkuláciach, ktoré pomáhajú manažmentu byť efektívnejším. Tieto kalkulácie sú typické novým pohľadom na fixné náklady a umožňujú používať informačnú hodnotu príspevkovej rezervy.
Kľúčové slová: Controlling, príspevková rezerva
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Jak zabraňovat vzniku chybějících dílů
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 10
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok charakterizuje kroky a opatrenia v problematike manažmentu zásobovania tzv. MPEM (Materials Providing and Expediting Management). Definuje oblasti podnikového plánovania, nákupný marketing, poistnú zásobu, controllingové ukazovatele.
Kľúčové slová: MPEM, nákupný marketing, poistná zásoba, controlling
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003