Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Názov: Spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD, KŽD, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Internetové noviny pre logistiku Logistický monitor spolupracujú po celý čas svojej existencie s katedrami Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré majú v programe predmety spojené s logistikou. Sú to najmä katedry Fakulty PEDAS. Skratka PEDAS znamená Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov. Postupne chceme predstaviť katedry Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity, ich program a súčasné projekty.
Kľúčové slová: Žilinská univerzita, dopravné laboratórium
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Zvýšenie kvality poskytovaných  služieb pri skladovaní / Increase quality of provided services in storage
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Drahomír Géc, Ing. Ľubor Rovňaník, Fakulta PEDAS, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvýšenie kvality logistických služieb veľmi úzko súvisí s informáciami o pohybe zásielok nielen počas prepravy, ale aj vnútri logistických areálov a v skladoch. Najmä v Európe,  ale napríklad aj  v USA rastie počet prípadov krádeží zásielok zo skladov. Vzhľadom na rozsah príspevku boli predstavené len niektoré možnosti technológie RFID a RTLS so zameraním na ich využitie v oblasti logistických služieb poskytovaných v skladoch resp. logistických parkoch.
Kľúčové slová: logistika, bezpečnosť, kvalita, informačné technológie
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok. 

         MÁJ 2013      

Názov: Uchádzanie sa o pozíciu dodávateľa v automobilovom priemysle / Applying for supplier position in the automotive industry
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou postupnosti krokov vedúcich k získaniu pozície dodávateľa pre automobilový priemysel. Predmetom skúmania bola tenderovaná pozícia dodávateľa pre jedného japonského výrobcu automobilov a príspevok vychádza z interných dokumentov tohto výrobcu.
Kľúčové slová: automobilový priemysel, OEM, 1st tier, PPAP
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Forecasting - hybná sila v supply chain / Forecasting – moving power in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predmetný článok sa zaoberá dôležitosťou presného a včasného prognózovania odbytu výrobkov v supply chain automobilového priemyslu. Aplikácia teoretických poznatkov je doplnená o konkrétny priebeh plánovania výroby v supply chain jedného japonského výrobcu automobilov.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, forecasting, automobilový priemysel, OEM
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Riziká v dodávateľských reťazcoch a ich riadenie / Risks and their managing in the supply chain
Autor: Ing. Markéta Gáspár a prof.Ing.Daniela Marasová, CSc., F BERG TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá s problematikou identifikácie rizík v dodávateľskom reťazci, popisuje typy možných rizík, k nim patriace budiče rizík a autori uvádzajú aj možné stratégie a kroky k riadeniu odkrytých rizík.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, riziká, manažment rizík
Zaradené: máj 2013
Zobraziť článok. 

         APRÍL 2013      

 Názov: KALKULÁCIA NÁKLADOV V DOPRAVE
Autor: kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára pre zasielateľov a dopravcov zo dňa 25. apríla 2013. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Požiadavky na prepravný poriadok v cestnej nákladnej doprave.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Využitie informačných systémov pri merani výkonnosti logistiky / The use of information systems for performance measurement of logistic.
Autor: Ing. Mária Mišanková, Katedra ekonomiky, Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je venovaný problematike využívania informačných systémov pri meraní výkonnosti logistiky. Pre podnik v dnešnom konkurenčnom prostredí je nevyhnutné merať výkonnosť, ako aj výkonnosť logistiky a používať pri tom informačné systémy. Voľba vhodného informačného systému závisí na type a charaktere podniku. V článku sú rozobraté systémy ERP (Efficient Customer Response) a ERP II, ktorý zahŕňa CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) a MIS (Management Information System).
Kľúčové slová: výkonnosť, informačné systémy, ERP, SCM, MIS, CRM
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Prehľad parametrov verejných logistických centier v Nemecku / Overview of the parameters of freight villages in Germany.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou parametrov v súčasnosti prevádzkovaných verejných logistických centier, tzv. GVZ, v Nemecku. Objekty sú analyzované na základe nasledovných parametrov: prevádzkovateľ, modalita, rozloha a kapacita, vybavenie, služby a zaujímavosti GVZ.
Kľúčové slová: verejné logistické centrum, vybavenosť, základné a nadštandardné služby, modalita
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Špecifiká intermodálnych terminálov v Slovenskej Republike a v Maďarsku / Specifics of the intermodal terminals in the Slovak Republic and Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku všetkých, v súčasnej dobe prevádzkovaných, intermodálnych terminálov v rámci Slovenskej republiky a Maďarska na základe viacerých špecifických vlastností. Špecifiká zahŕňajú vybavenosť terminálov, ich operátorov, lokalizáciu, napojenie, rozlohu, skladovaciu kapacitu, plnenie požiadaviek podľa medzinárodnej  dohody AGTC, prepojenosť terminálov s logistickými centrami a služby poskytované v týchto objektoch.
Kľúčové slová: intermodálny terminál, vybavenosť intermodálnych terminálov, poskytované služby v intermodálnych termináloch, logistické centrum
Zaradené: apríl 2013
Zobraziť článok. 

         MAREC 2013      

Názov: Analýza súčasného stavu logistických centier v Poľsku / Analysis of the current state of logistics centers in Poland.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou v súčasnosti prevádzkovaných logistických centier v Poľsku na základe jednotlivých kritérií. Všetky prevádzkované logistické objekty sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a analyzované na základe kritérií: ich developer, poskytované služby, ich modalita, kapacita ich priestorov určených k prenájmu a zaujímavosti, ktorými logistické centrá disponujú..
Kľúčové slová: logistické centrá, developer, vybavenie logistických centier, poskytované služby
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Aktuálny stav logistických centier v Maďarsku / Current state of logistics centers in Hungary.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku v súčasnej dobe prevádzkovaných logistických centier v Maďarsku na základe vybraných kritérií. Jednotlivé centrá sú prehľadne usporiadané v tabuľkách a charakterizované na základe ich developera, poskytovaných služieb, modality, kapacity ich logistických priestorov a zaujímavostí, ktorými disponujú.
Kľúčové slová: zlogistické centrá, poskytované služby, modalita, kapacita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok.