Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         NOVEMBER 2015      
Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu "Kvalita vzdelávania 2014"
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť
ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie
z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného
odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku
požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností
do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa
potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti
a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.
Názov: Projekt - NÁVRH METÓD A POSTUPOV PRE RIADENIE MODELU AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU na Ústave logistiky Technickej univerzity v Košiciach
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na návrh metód a postupov slúžiacich pre kreovanie a riadenie
modelu automatizovaného skladového systému podniku nad rámec vyučovacích plánov
s aktívnym zapojením študentov do procesného plánovania logistických tokov pre podporu
vzniku a tvorby logistického systému podniku. Cieľom projektu je zvýšiť technickú
vedomostnú základňu a praktické zručnosti študentov a pedagógov študijného odboru
Logistika s dôrazom na inovatívnosť s prepojením na prax.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach,
Ústav logistiky
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.
         JÚL 2015      
Názov: Vyhodnotenie celoročného vplyvu ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky v Rajci
Autor: Ing. Ján Jasenovec, PhD., Mestský úrad Rajec a prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., FBI ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pred viac ako rokom sme Vás informovali o prvých skúsenostiach s reálnym nasadením
meračov rýchlosti so zobrazením rýchlosti – radarov. Prvý článok prezentoval štatistiky z prvých troch mesiacov používania radarov v Rajci. Krátko po inštalovaní radarov na cestu1/64 dochádzalo, k tomu, že niektorí vodiči o prítomnosti radaru nevedeli a preto bol "prehliadaný". S odstupom doby sa informácia o trvalom monitorovaní rýchlosti dostala do povedomia prechádzajúcich vodičov.
Kľúčové slová: cestná doprava, radar, rýchlosť jazdy
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
         DECEMBER 2015      
Názov: Príklad aplikácie vybraného nástroja eko-logistiky v praxi / Example of application of the selected tool of eco-logistics in practice
Autor: Eva Tomková, Nikoleta Husáková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Eko-logistiku je možné chápať ako "novú" aplikačnú oblasť logistiku, ktorá je predmetom
výskumu Ústavu logistiky, F BERG, TU v Košiciach. V rámci výskumu uvedenej aplikačnej
oblasti sa prostredníctvom prípadových štúdií rieši prístup k eko-logistike, jej základných
elementov a nástrojov. Článok prezentuje parciálny výsledok prípadovej štúdie venovanej
aplikácii nástroja eko-logistiky, konkrétne environmentálneho auditu vo vybranom podniku.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, audit, životné prostredie
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Komplexný logistický audit podniku / Complex logistics audit of enterprise
Autor: Dušan Malindžák, Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pojem audit označuje preverovanie alebo hodnotenie a je možné ho charakterizovať ako
systematický proces pre objektívne získavanie a následné vyhodnocovanie informácií, ktoré
sa týkajú aktivít v skúmanej oblasti, pričom prvoradým cieľom je zistenie súladu medzi
zistenými informáciami a determinovanými kritériami. Audit je súčasťou viacerých
podnikových oblastí a v poslednej dobe sa stáva súčasťou logistiky v podobe logistického
auditu. Článok sa zaoberá popisom logistického auditu a tzv. komplexného logistického auditu,
ktorý bol vytvorený kolektívom pracovníkov Ústavu logistiky F BERG TU v Košiciach.
Kľúčové slová: logistika, audit, analýza, proces, podnik
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Eko-logistika – nová aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – new application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prezentuje parciálnu časť prípadovej štúdie, ktorej primárnou fázou je analýza možných prístupov k eko-logistike. V článku prezentovaná parciálna časť prípadovej štúdie poukazuje na teoretický rozbor pojmu eko-logistika, ktorá je v zmysle prípadovej štúdie chápaná ako nová
aplikačná oblasť logistiky.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie.
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2015      

Názov: Ekonomická efektívnosť oceňovania zásob v podniku / Economic efficiency of inventory valuation in the firm
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa venujeme spôsobom oceňovania zásob v podniku. Zásoby predstavujú krátkodobý majetok podniku, ktorý podnik používa ako výrobný faktor vo výrobnom procese. Metódy oceňovania zásob ovplyvňujú náklady podniku a zisk podniku čo má vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť podniku.
Kľúčové slová: zásoby, majetok, zisk, metódy oceňovania.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

Názov: Vplyv logistických nákladov na efektívnosť podniku / Impact of logistics costs on business efficiency
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sledujeme logistické náklady podniku, ktoré ovplyvňujú ekonomickú efektívnosť. V oblasti logistických procesov môže podnik dosahovať významné úspory logistických nákladov, ktoré sa premietnu v efektívnosti podniku. Riadenie logistických nákladov má vplyv aj na dosahovanie konkurencieschopnosti a spokojnosť zákazníkov.
Kľúčové slová: náklady, logistika, efektívnosť, zisk.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

 Názov: LEGISLATÍVNE ZMENY VO VEREJNEJ ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 29. apríla 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť zborník zo seminára. 
         JANUÁR 2015      
Názov: Sedem základných nástrojov manažérstva kvality v doprave a logistike - bodový diagram
Autor:
Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: kvalita, doprava, logistika
Zaradené:
január 2015
Zobraziť článok.