Názov: Algoritmus pro lokalizaci logistických objektů v integrovaných dodavatelských řetězcích
Autor: prof. Ing. Ivan Gros, CSc.; Ing. Vladimír Hanta, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 70-73
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje riešenie lokalizačného problému objektov ako sú výrobné závody, distribučné sklady, nákupné centrá a pod. Autori v prvej časti formulujú kritéria pre optimalizáciu. V ďalšej časti podrobne popisujú matematický algoritmus na riešenie uvedenej problematiky. V poslednej časti príspevku uvádzajú konkrétny príklad využitia algoritmu v praxi v podmienkach ČR.
Kľúčové slová: algoritmus, lokalizačný problém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Otevřený informační sysém kontejnerové logistiky
Autor: doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.; Ing. Martin Kupr
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 85-88
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Autori popisujú otvorený informačný systém kontajnerovej logistiky, cieľom ktorého je optimalizovanie priradzovanie ponuky k dopytu po preprave. Príspevok definuje požiadavky a očakávania všetkých zúčastnených strán: dopravcov, prepravcov, štátu, spoločnosti a prevádzkovateľa systému. V ostatnej časti príspevku sú podrobne a prehľadne uvedené informačné toky systému.
Kľúčové slová: kontajnerový systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Technology Survey: Logistics and Automation Branch of Materials Handling Industry (Prehľad technológií: Logistika a automatizácia v oblsti manipulácie s materiálom)
Autor: Prof. Josu Takala
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 206-212
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: anglický
Anotácia: Spoločnosť, ktorá má kreatívne riešenú logistiku v oblasti priemyselnej manipulácií s materiálom, sa môže považovať za pripravenú na rýchle a dynamické zmeny. Nové technológie ponúkajú spoločnostiam uvedenú konkurenčnú výhodu, preto príspevok popisuje technológiu, ktorá umožňuje analyzovať stav veci v danom okamihu a taktiež technológiu logistiky a automatizácie manipulácie s materiálom.
Kľúčové slová: skladovanie, manipulácia s materiálom
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Cesty zvýšení jistoty rozhodnutí při určování zbytkové životnosti u pohonné jednotky dálkové pásové dopravy
Autor: Radim Havelek – František Helebrant
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 265 - 266.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Základom každej predikcie prognózy zbytkovej životnosti je objektívna znalosť technického stavu sledovaného objektu určená metódami technickej bezdemontážnej diagnostiky v určitom sledovanom období. Znalosť tzv. medzného stavu objektu pre použité metódy technickej bezdemontážnej diagnostiky nám potom jednoznačné určuje zbytkovú životnosť. Príspevok popisuje metódy určenia zbytkovej životnosti sledovaného objektu.
Kľúčové slová: diagnostika, diaľkový pásový dopravník, medzný stav, zbytková životnosť,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Vyhodnotenie experimentálnych meraní odolnosti dopravných pasov proti prierazu
Autor: Adria Hlúbiková – Daniela Marasová – Peter Bindzár
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 267 – 270.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje výsledky laboratórnych skúšok dopravných pásov typu P 1000/4 a P 2000/4 z hľadiska ich prierazovosti na stande. Pri dopade baranidla v tvare gule, kužeľa a ihlana podľa normy STN 62 1433 na pás sa určila rázová sila pôsobiaca v rovine zvislého rezu kolmo na pás. Rázová sila bola nameraná tenzometrami.
Kľúčové slová: dopravný pás, rázová sila, tenzometer, softwarový program DAS
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Laboratorní měření součinitele tření medi pásem a hnacím bubnem pásového dopravníku
Autor: Jiři Pavliska – Leopold Hrabovský
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 342 – 346.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Prenos ťažnej sily z bubna na dopravný pás pásového dopravníka je závislý na interakcii poháňacieho bubna a dopravného pásu. Príspevok načrtá základy teórie prenosu ťažnej sily trením, popisuje laboratérne zariadenia na overenie koeficientu trenia a metódy merania. Laboratórne skúšky boli uskutočnené na 8 dopravných pásoch. Výsledky skúšok sú uvedené v závere príspevku.
Kľúčové slová: pásový dopravník, ťažná sila, koeficient trenia, trecia sila
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Príspevok k problematike posudzovania rizika pri manipulácii s viazacími prostriedkami u zdvíhacích zariadení
Autor: Juraj Sinay – Marianna Tomková
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 368 – 371.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zo štatistiky úrazovosti vyplýva, že najčastejším úrazom pri manipulácii s lanom je poradenie horných končatín. Najzávažnejšie zdroje príčin úrazov sú nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon. Pre detailné zhodnotenie oceľových lán z hľadiska posúdenia rizika je vhodné aplikovať metódu FMEA (Failure mode and effect analysis), ktorá významne prispieva k zvyšovaniu spoľahlivosti výrobkov a procesov a metódu katalógových listov. Cieľom je rýchle rozpoznanie možných nebezpečenstiev a ohrození v konkrétnej prevádzke a ich prejavov.
Kľúčové slová: riziko, mechanizmus vzniku úrazu, oceľové lano, zdvíhacie zariadenie
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Information ist alles. (Informácia je všetko).
Autor: Jürgen W. Konrad - redaktion
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 2/2004, s. 8-10.
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Vždy keď sa má tovar efektivne pohybovať a transportovať, je za tým inteligentná logistika. A tá je príznačná poukazovaním na úplne moderné IT-systémy pri globalizácii týkajúcej sa konkurencie, dnes viac ako inokedy . V Brémách to spoznali. Spoločne s tak známym kooperačným partnerom ako nemecká Telekom, T-Com a T-Mobile rovnako aj Microsoft podporujú a vyvíjajú cez krajinský program „bremen in t.i.m.e.“ logistické projekty, pre domáce stredne veľké ekonomické zámery, pričom sa nemusia báť žiadnych medzinárodných prirovnaní.
Kľúčové slová: „bremen in t.i.m.e“ – (Telekommunikation-Informationstechnologien-Multimedia und Entertainment), Projekt LogSolutions, „bremen initiative für e- und m-business (e.biz), Projekt CoDiS – (Container-Disposition-Schiene), Projekt MoMoSys – (Mobile Monitoring System), RFID-Technologie (Radio Frequenz Identifikation)
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: máj 2004
Názov: Úlohy logistiky v ekonomike štátu.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.2
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Logistika je veľmi široký odbor, ktorý v mnohom ovplyvňuje životnú úroveň spoločnosti. Odborne ladený článok predstavuje koncepciu logistiky, jej vývoj a význam pre podnik a ekonomiku ako celok. Vysvetľuje koncepciu systémového prístupu a jej súvislosť s poslaním logistiky, respektíve s väzbami logistiky na marketingové funkcie. Možno predpokladať, že v budúcnosti budú logistiku ovplyvňovať mnohé nové trendy i možnosti. Medzi tieto trendy patria:
- aktívna úloha logistiky v strategických plánovacích procesoch
- zdokonalené účtovné systémy
- informačné technológie
Kľúčové slová: globálne trendy, zdokonalenie logistických výkonov, strategické plánovanie, spätná logistika.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Navrhování struktury zásobovacích řetězcu
Autor: Stanislava Grosová - Ivan Gros
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 49 – 52.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Nové požiadavky na podnikateľské subjekty si vyžadujú zmeny v postavení distribučného systému a jeho optimalizácií. Vplyv distribučného systému na efektívne plnenie požiadaviek zákazníkov neustále narastá. Účinnosť naznačených optimalizačných postupov nie je mysliteľná bez relevantných informácií a informačnej podpory riadenia toku zásob.
Kľúčové slová: zásobovací reťazec, distribučný systém, riadenie toku tovaru, EDI, informačné toky
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Optimalizačné metódy operačnej analýzy vo výpočte plánu materiálového a technického zabezpečenia letectva leteckým materiálom
Autor: Rastislav Peržel
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 122 – 126.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zavedením matematických modelov do výpočtu plánu sa znižuje počet objednávok na materiál, ktorý bude do plánu zahrnutý len na základe subjektívneho posúdenia potreby, čím sa znižujú náklady na zakúpenie tohto materiálu a jeho skladovanie. Zavedenie matematicko-štatistických postupov pri výpočte výšky náhodnej zložky potreby je podmienené zavedením výpočtovej techniky a informačných systémov do oblasti logistického zabezpečovania letectva. V súčasnosti sa táto podmienka začína postupne realizovať vo forme projektu AIS-MTZ letectva a PVO.
Kľúčové slová: matematické metódy, potreba materiálu, náhodná zložka potreby, očakávaná potreba, poistná zásoba,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Optimalizácia systému distribúcie a údržby elektromerov pre VSE, š.p. Prešov
Autor: Martin Straka – Dušan Malindžák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 159 – 162.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Optimalizácia systému distribúcie a zberu elektromerov prinesie lepšie využívanie transportných prostriedkov, zvýši sa bezpečnosť prepravovaného materiálu a zníži sa časová a manipulačná náročnosť pri nakladaní, vykladaní a transporte elektromerov. Príspevok popisuje súčasný stav distribúcie, zberu a údržby elektromerov a nové možnosti riešenia distribúcie a zberu elektromerov ako aj možnosti riešenia namáhavosti, pracnosti a časovej náročnosti pri nakladaní a vykladaní elektromerov, uloženie elektromerov a spôsob prepravy.
Kľúčové slová: elektromer, distribúcia, zber a údržba, namáhavosť a pracnosť,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Nový koncept riadenia v rámci nového modelu podnikovej činnosti so zameraním na oblasť logistiky-reengineering.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.52
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Reengineering je radikálna zmena /skoková a nie pozvolná / a podľa svojej najkratšej definície znamená- nový začiatok. Základnou prevádzkovou pracovnou jednotkou v reengineeringovom procese je /reengineeringový/ tím, ktorý je dobre organizovanou a veľmi výrazne motivovanou jednotkou, s motiváciou na celkový výsledok celého prosesu. Zmeny v podniku a organizáciách musí pripravovať a realizovať špeciálne vytvorený „tím zmien“, zložený z odborne zdatných pracovníkov, ale pod vedením vonkajšieho externého reengineeringového pracovníka- konzultanta.
Kľúčové slová: zásadný, radikálny, dramatický, proces, nový návrh, vlastník procesu ,
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Vízia podniku
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.243
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Existencia podniku v súčasnom turbulentnom prostredí vyžaduje formuláciu kvalitnej vízie. Chápeme ju ako východiskovú myšlienku, ktorá usmerňuje podnikové poslanie, ciele, stratégiu a ostatné podnikové aktivity. Bez vízie sa v súčasnej dobe podnik len ťažko zaobíde. Vízia je živým dokumentom, s ktorým sa neustále pracuje. Prenáša to najlepšie z histórie podniku a transformuje vhodné a reálne dosiahnuteľné predstavy o budúcnosti. Správne stanovená vízia vedie a pomáha dosiahnuť vytýčených cieľov. Spojuje a integruje súbor cieľov a priorít podniku.
Kľúčové slová: stratégia, poslanie, priority a budúcnosť podniku, managment firmy, podnikové aktivity
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004
Názov: Trends in der Logistik (Trendy v logistike).
Autor: Dethold Aden, BLG-Chef
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4/2003, s. 29
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Tri hospodárske nosné piliere globalizácie sú: globálne zdroje, globálna produkcia a globálny obchod. Strategický cieľ je, s využitím rozdielnych nákladov a ponuky zisku, byť prítomný na všetkých dôležitých trhoch po celom svete. Základom je outsourcing, v tejto súvislosti outsourcing z logistiky služieb. Dôvody: prvý je koncentrácia na hlavné právomoci v obchode a priemysle. Druhý dôvod je neustále vzrastajúca komplexnosti logistiky služieb. A tretí realizovanie priemyslovej výroby a obchodu s logistickým znižovaním nákladového potenciálu.
Kľúčové slová: globalizácia, globálne zdroje, globálna produkcia, globálny obchod, outsourcing, logistika služieb, objem svetového obchodu.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004