Názov: Automotive-Logistik im 21. Jahrhundert. (Automotiv - logistika v 21. storočí).
Autor: Heinz Bamberger, Geschäftsführer BLG International Logistics, Bremen
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5/2003, s. 18
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Výrobcovia automobilov musia rozriešiť pre svoje medzinárodné montážne linky problém: ktorí subdodávatelia majú aké časti, v akom počte kusov, kedy a v akom poradí, na ktorú montážnu linku, na ktorom kontinente dodať, tak aby produkcia neviazla, alebo aby nebola zahltená. Pri tom beží montáž, a dopyt tak stále udáva tempo. Logistika musí mať špecifické know-how, neustále sa progresívne zdokonaľovať, kvôli vzrastajúcim nárokom byť spravodlivá. Manažment môže zahrnúť balíky riadenia, kontrolu všetkého tovaru a tokov dát (Supply Chain Management). Outsourcing - logistika spôsobuje pohltenie obchodných prípadov (prenájom produkcie formou leasingu).
Kľúčové slová: Supply Chain Management, know-how, OEM (Original Equipment Manufacturer), flexibilita, lean produktion (prenájom produkcie formou leasingu).
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004
Názov: FoLo erforscht „Dynamik in der Logistik“. (FoLo skúma dynamiku v logistike.)
Autor: Prof. Dr. Hans Dietrich Haasis – Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). Prof. Dr. Bernd Scholz Reiter – Bremen Institut für Betriebstechnik (BIBA).
Zdroj: LOGISTICS PILOT – Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 6/2003, s. 25
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika má ako významný hospodársky a vedecký faktor, vysokú váhu pre medzinárodnú konkurenčnú schopnosť Nemecka. Pre tradičné logistické centrum Brémy má dokonca aj priamo základný význam. Toto sa odráža tiež v aktivitách výskumného združenia logistiky „Forschungsverbund Logistik“ (FoLo) University Brémy. Výskumné kapacity Univerzity Brémy v oblasti logistiky sú v prípade potreby k dispozícii tiež pre malé a stredne veľké firmy. V budúcnosti bude ťažiskovou témou „Dynamika v logistike“.
Kľúčové slová: logistika, logistické centrum, interdisciplinárna spolupráca, synergetický účinok, logistické procesy, strategický vývoj, dynamika logistických procesov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: marec 2004
Názov: Vojenská doprava ako základná súčasť logistickej podpory armády
Autor: Mjr. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Vydavateľ: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou – Vojenská dopravná logistika. FŠI, Žilina, 1998, str. 26-31
ISBN: 80-88829-33-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Formulácia záveru v tomto článku veľmi úzko súvisí s formuláciou záverov celej vedecko - odbornej konferencie: Vojenská dopravná logistika. Možno konštatovať, že dostupná literatúra primerane rieši pojmoslovie, definovanie predmetu a ciele logistiky. V oblasti tvorby informačných systémov logistiky je možné hovoriť o prvej etape tvorby využiteľných logistických programových produktov, ktoré riešia problémy získavania, spracovania a prenosu informácií. Vojenská dopravná logistika by v tejto oblasti mala vytvárať simulačné programy pre riešenie situácií prechodu z mierového na vojnový stav. Dôležité je však, aby bola zachovaná kontinuita s existujúcimi v mierových podmienkach využívanými programovými produktami.
Kľúčové slová: dopravná logistika, informačný systém, logistický reťazec, prenos informácií, logistika, logistické modely
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Podniková logistika a projektové riadenie
Autor: Ing. Miroslav Rakyta, PhD., Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Zdroj: Logistika 4/1999, 23-24.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Jednou z možných ciest, ak chceme dosiahnuť účinný efekt riešenia, je aspoň minimálna snaha riešiť tieto aktivity komplexne a využiť pri ich riešení osvedčené nástroje. To znamená, ak použijeme termínu podnikovej logistiky, využiť také metódy, ktoré dávajú systému „logiku“.
Kľúčové slová: podniková kultúra, produktivita, logistika, optimalizácia tokov, materiálové toky, informačné toky
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Plánovanie prepravných trás v distribúcii spotrebného tovaru
Autor: Martin Krajčovič
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 110
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Úroveň cien za prepravu je závislá aj od skúseností odberateľov s dodávkami tovaru. Význam rozhodnutí v tejto oblasti rastie so stúpajúcim počtom zákazníkov a klesá s veľkosťou zákaziek. Typickým príkladom je distribúcia spotrebných a potravinárskych komodít. Príspevok rieši problémy racionálneho plánovania prepravných trás v distribúcii tovaru.
Kľúčové slová: Distribúcia, matica kilometrických vzdialeností, zákazky, preprava, heuristický model
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: február 2004
Názov: Logistik - príloha
Autor: šéfredaktor týždeníka
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 36A/2002
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Príloha je venovaná problematike logistiky v Rakúsku a Nemecku. Obsahuje:
- Dopravné hospodárstvo hľadá expertov logistiky.
Doprava na Rakúskych a Nemeckých cestách sa nezvratne zväčšuje. Toto narastanie si vyžaduje nové vyškolené kvalifikované sily a odborníkov.
- Výchova logistiky v Rakúsku.
Vedieť patrí k najdôležitejšiemu výrobnému faktoru. Konkurenčné boje sa stali tvrdými, pretože nároky na zamestnancov pribúdajú. Ani my sa nezastavíme sa v priebežnom celoživotnom vzdelávaní.
- BVL - výchova v oblasti logistiky.
Kto podporuje ďalšie vzdelávanie a nová merítka v tejto oblasti, podporuje nepriamo tiež hospodárstvo. Túto úlohu včas spoznali v Spolkovej asociácii pre logistiku.
Kľúčové slová: dopravné hospodárstvo, expert logistiky, dopravný manažér, výchova logistiky, celoživotné vzdelávanie, BVL (Bundesvereinigung für Logistik).
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Logistik ist kein beqeuemer Job. (Logistika nie je žiadna pohodlná profesia).
Autor: Friedrich Macher, Kühne & Nagel, Harald Bollmann, Obmann Fachferband Spedition & Logistik, Helmut E. Zsifkovits, Leiter des Austrian Board for Logistics Education, Andreas Jeschke, Vice President Corporate Training, Kühne & Nagel
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 40/2002, s. 1
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Pútavý ako spiderman, to bol názov 18. BVL – logistické dialógy o výchove, ktorý sa konal vo Vösendorf-e. V popredí bolo nové učiteľské povolanie logistik špedície, ktorého výučba by sa mala začať od roku 2003. Autori článku analyzujú postavenie rakúskej logistiky v špedícii z hľadiska domácich a zahraničných právnych predpisov, trendov, nových výchovných modelov a orientácie na štandardy ELA.
Kľúčové slová: BVL (Bundesvereinigung Logistik), logistik špedície, vývojové trendy, nové metódy výuky, ELA (European Logistik Association), ELA-Diplom.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: In allen Branchen sinken die Logistik-Kosten (Vo všetkých odvetviach znižuje logistika náklady).
Autor: 19. deutschen Logistik-Kongress in Berlin
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 43/2002, s. 1
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: "Excelentne cez integráciu" to bola hlavná téma tohoročného nemeckého: Logistického kongresu. Na kongrese bola predstavená štúdia "Supply Chain im Wandel" (Supply Chain v obmenách), ktorú koordinuje prof. Helmut Baumgarten z technickej univerzity Berlín. Hlavné body štúdie sú: Spolupráca v Suplly Chain, konvergencia v obchode a spotrebnom priemysle, Supply Chain - riadenia a servisu, ako aj vedomostný manažment v obchodných sieťach. Hlavný motív pre Supply Chains je podľa štúdie silnejšie vyhranený v obchode ako napríklad v spotrebnom priemysle.
Kľúčové slová: Suplly Chain, Wissensmanagement (vedomostný manažment), Supply Chain - riadenia a servisu, Outsourcing, obchodný výskum, redukcia nákladov.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Logistik in Europa zu teuer (Logistika v Európe príliš drahá).
Autor: Manfred Radloff
Zdroj: Verkehr. Die Internationale Wochenzeitschrift für Verkehrswirtschaft, Nr. 47/2002, s. 1, 6
Vydavateľ: Ein Produkt der Bohman-Gruppe, Wien
ISSN: 0254-5314
Jazyk: nemecký
Anotácia: Poslaním diskusie u guľatého stola v Mníchove bola hlavne kombinovaná doprava. Mýto, železničné tarify, skladovacie a logistické náklady sú v Európe vysoké. Priemysel už ustupuje ďalekému východu, pretože tam nie len mzdové náklady, ale tiež doprava a náklady na infraštruktúru sú o mnoho výhodnejšie ako v Európe. Diskutujúci porovnávali výhody cestnej, železničnej a kombinovanej dopravy z hľadiska technických, ekonomických údajov, druhu a množstva prepravovaného tovaru ako aj z pohľadu Európskej únie. V závere je konštatované, že by sa malo omnoho viac investovať do existujúcej infraštruktúry, zlepšenia intermodality a snažiť sa aby inovácia priniesla viac efektívnosti v doprave.
Kľúčové slová: mýto, železničné tarify, skladovacie a logistické náklady, cestná doprava, železničná doprava, kombinovaná doprava, transeurópska sieť, intermodalita.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2004
Názov: Integrálna dráha v horskom teréne
Autor: doc. Ing. Metod Král, PhD., doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje návrhy a analýzu dopravných systémov pre použitie v regióne Chočských vrchov, cez Tatranskú brázdu do Zakopaného. Získaním spresnených údajov o koľajovej, cestnej a závesnej doprave sme mohli pristúpiť ku analýzam zameraným na spotrebu energiu.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Modulárne prepravné systémy v logistickom reťazci
Autor: Ing. Marián Šulgan, PhD.
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dnešnou situáciou v oblasti modulárnych prepravných systémov na Slovensku vo vzťahu k európskym trendom s dôrazom na možnosti využitia týchto systémov v logistickom prepravnom reťazci.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Supply Chain v logistických reťazcoch
Autor: doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc.
Vydavateľ: Medzinárodná konferencia EUROKOMBI 2000, IVEPO Žilina
ISBN: 80-967358-2-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok podáva prehľad o možnostiach prístupu k sledovaniu komplexného pohľadu na logistiku v dodávateľskom reťazci s cieľom poukázať na nutnosť vyhodnocovania logistického miesta rezu v minimálne týchto oblastiach a to v tovare, informácií, financií, socio-ekonomickom vzťahu a k vernému zákazníkovi. Len takto chápaná integrita môže byť prínosom pre riešenie v logistických reťazcoch.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Problémy optimalizace logistických řetezců
Autor: prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., ČVUT, Katedra logistiky a dopravních procesů
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 27
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor charakterizuje problémy, ktoré vznikajú keď voľba vhodného dopravného systému, či vhodné logistické technológie závisia na možnostiach predvídania prechodu medzi chaosom a poriadkom. K riešeniu do určitej miery prispeje postupné uplatňovanie dopravnej telematiky.
Kľúčové slová: kongescie, priepustnosť, dopravná sieť, saturačná medza, teória hromadnej obsluhy, logistický reťazec.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Princípy techniky kanban uplatňované ve výrobních i distribučních systémech
Autor: Radovan Novotný, FEI VUT Brno
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 26
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor aplikuje systém kanban v logistickom reťazci podniku. Približuje základné myšlienky techniky kanban. Autor vyzdvihuje dôležitosť techniky kanban, ktorá umožňuje vytvorenie samoregulačného okruhu medzi dodávateľským a odberateľským miestom.
Kľúčové slová: kanban, distribučný systém, sklad, dodávateľ, odberateľ, distribučný reťazec
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Logistický systém pro kombinované přepravní řetězce
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 3/2002, str. 30
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok približuje využitie zariadenia Mobiler, ktoré zaistí privedenie regionálnych intermodálnych prepravných jednotiek do terminálu kombinovanej dopravy. Takéto použitie výrazne zníži náklady na posun a radenie vozňových skupín a vlakov kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, terminál kombinovanej dopravy, logistické centrum, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004