Názov: Logistike začínajú chýbať ľudia
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2008; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že v SR sa predpokladá možný ročný nárast logistického trhu o 20 %, pričom v úvode príspevku popisuje podrobne rast logistiky. Vo vzťahu k uvedenému nárastu sa autor zaoberá ľudskými zdrojmi. V ďalšej časti poukazuje na skutočnosť, že ďalší rast nie je možný bez odborníkov, pričom poukazuje na nedostatky nášho vzdelávacieho systému. V ostatnej časti príspevku poukazuje na nároky na kvalifikáciu logistického personálu.   
Kľúčové slová: ľudské, zdroje, kvalifikácia, vzdelávanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2008