Názov: Výstavba hraničného priechodu pomôže terminálu v Dobrej
Autor: Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vzťah terminálu kombinovanej dopravy Dobra a navrhovaného hraničného priechodu medzi SR a Ukrajinou Čierna – Solomonovo. V prvej časti autor predstavuje terminál Dobrá, v ďalšej časti popisuje potrebu vybudovania hraničného priechodu medzi SR a Ukrajinou. Ostatná časť príspevku uvádza výhody otvorenia priechodu a podpísanie dohody o otvorení hraničného priechodu.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, terminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008