Názov: Logistické modely - úvod
Autori: Zdroj: Georgia Institue of Technology
Zdroj: http://www.logistika.host.sk/modely.html
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Model je abstraktnou reprezentáciou reálneho sveta. V reálnom svete má logistický analytik za úlohu vybudovať model zodpovedajúci určeným atribútom skutočného sveta. Modelovanie reality má svoje výhody i nevýhody. Základné kompromisy pri tvorbe modelov sú realizmus verzus riešiteľnosť a podpora rozhodovania verzus rozhodovanie. Čím viac sa model približuje realite, tým viac zdrojov musí byť použitých pre jeho tvorbu, zber informácii, spracovanie modelu a riešenie. Výsledok by mal byť interpretovaný v bežnej zrozumiteľnej reči.
Kľúčové slová: model
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: október 2003