Názov: Aplikácia nariadenia EP a rady č. 561/2006 o harmonizácii sociálnych predpisov týkajúcich sa režimu práce vodičov v praxi a vykonávanie kontrol dodržiavania sociálnej legislatívy
Autor: Ing. Vladimír Horeš
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 75 - 84
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti popisuje vykonávanie kontrol sociálnej legislatívy, pričom sa osobitne venuje cestným kontrolám a kontrolám v podnikoch. V ďalšej časti sa autor venuje sankciám za porušenie sociálnej legislatívy, pričom v ďalšej časti popisuje poznatky z praktického vykonávania kontrol v dopravných podnikoch a na cestách. V ostatnej časti autor uvádza zmeny legislatívy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, sociálna, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009