Názov: Nadrozměry bez obalu nebo v obřích bednách
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2009, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá výrobou a použitím obalov pri realizácii nadmerných a nadrozmerných prepráv. Výroba tejto skupiny obalov sa väčšinou uskutočňuje na mieru prepravovaného nákladu, väčšinou ide o drevené debny. Obal, väčšinou pozostávajúci z viacerých segmentov, sa skladá až u zákazníka pri balení tovaru. Tovarom sú výrobky strojárskeho, elektrotechnického a energetického priemyslu.
Kľúčové slová: obal, drevená debna, nadrozmerná preprava
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Obal roku 2009 – Triumf přepravních obalů
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2009, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pätnástom ročníku národnej súťaže v ČR „Obal roku 2009“. V kategórii prepravných a technologických obalov vyzdvihla porota v roku 2009 hlavne vyššiu mieru inovácie v porovnaní napríklad so spotrebiteľskými obalmi. Súťaže sa zúčastnilo 90 exponátov, z toho 14 v kategórii prepravné a technologické obaly, z nich bolo až 10 ocenených.
Kľúčové slová: obal, preprava, súťaž
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Pronájem naráží na potřebu něco vlastnit
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2009, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá prenájmom prepravných obalov v podmienkach logistickej spoločnosti. Autorka analyzuje hlavné výhody takéhoto riešenia, medzi ktoré patrí najmä úspora skladovacích priestorov na nepotrebné obaly, úspora na obstaraní vlastných obalov, úspora na servise a údržbe poškodených obalov. Pri prenájme obalov ide najčastejšie o dlhodobú formu prenájmu, ktorá pokrýva priemernú ročnú potrebu prepravných obalov. Krátkodobá forma prenájmu slúži k pokrytiu sezónnych výkyvov.
Kľúčové slová: obal, prenájom, úspora
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2010

 Názov: Vývoj a využitie vratných obalov v automobilovom priemysle
Autor: Mária Mičietová
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-72 – II-76
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok je zameraný na charakteristiku v súčasnosti využívaných vratných tranzitných obalov v oblasti automobilového priemyslu. Ide najmä o ich konštrukčné vyhotovenie, možnosť ich skladovania a manipulácie s týmito obalmi, vplyv na náklady skladovania a manipulácie, vplyv na náklady pri preprave. Taktiež je tu znázornený vzťah vratných obalov k životnému prostrediu, ich recyklovateľnosť, hygiena, dostupnosť na trhu a možnosť integrovania do automatizovaného systému.
Kľúčové slová: vratný, obal, priemysel, recyklácia
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010

 Názov: Dopřejte si mraženého
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2009, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike využitia nádob pri preprave komodít vyžadujúcich udržiavanie nízkych teplôt v oblasti farmaceutického, chemického a potravinárskeho priemyslu. V uvedených analýzach konštatuje, že pomer medzi použitím leteckej a cestnej dopravy pre prepravu týchto tovarov je 80 % ku 20 %. Dôležitým faktorom je udržanie požadovanej teploty, tu zohráva význam obal a použité chladiace médium.
Kľúčové slová: obal, teplota, chladiace médium,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009


Názov:
Sprievodca logistickou etiketou GS1
Autor: GS1 in Europe, preklad GS1 Slovakia, Marianna Revallová
Vydavateľ: GS1 Slovakia
Jazyk: slovenský
Anotácia: Sprievodca logistickou etiketou GS1 je interaktívny webový nástroj. Jeho úlohou je pomôcť začiatočníkovi zorientovať sa v problematike identifikácie prepravných jednotiek a osobitne aplikačných identifikátorov. Používateľ vyberá jednotlivé typy údajov, ktoré chce zakódovať pomocou čiarového kódu. Výsledkom je náhľad etikety, ktorá sa má umiestniť na paletu.
Sprievodcu je vhodné používať ako doplnok k publikácii Európska paletová etiketa.
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 Slovakia
Zaradené: september 2009
Dostupné na: https://ssl27.inode.at/gs1-labelview.at/front.php?lang=23

 Názov: Páskovací stroje: široké spektrum využití
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2009, str. 18-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike využitia páskovacích strojov. Autor v článku popisuje jednotlivé časti takéhoto stroja. Súčasťou článku je aj prehľadná porovnávacia analýza technických parametrov, ako aj povinnej a voliteľnej výbavy 8 typov páskovacích strojov.
Kľúčové slová: páskovací stroj, obal,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2009

 Názov: Cirkus zvaný vratné obaly
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2009, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši problematiku vratných a nevratných obalov. Ak sú obaly nezálohované, je problém dostať ich naspäť k výrobcovi. Ak sú obaly zálohované, vracajú sa späť k výrobcovi a je len na ňom, či ich naspäť vráti do obehu. Autor sa v článku intenzívne venuje dreveným paletám ako najproblematickejšej komodite v oblasti vratných obalov.
Kľúčové slová: vratné obaly, paleta,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009

 Názov: Riadenie logistiky vratných obalov
Autor: Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že obal neplní iba funkciu ochrany tovaru pri preprave, ale priamo ovplyvňuje celkovú činnosť logistického reťazca. Najmarkantnejšie je to podľa autora vo firmách, ktoré vyrábajú finálny produkt z veľkého počtu komponentov. Autor príspevku popisuje príklady z praxe. V závere príspevku poukazuje na možnosť vratných obalov a používanie umývacej linky na obaly.
Kľúčové slová: obal, ochrana, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Niekedy je menej viac – pri obaloch to platí dvojnásobne
Autor: Zdenka Adamčíková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti nastáva trend v ktorom jednorázové papierové obaly začínajú ustupovať  vratným platovým kontajnerom. V prvej časti sa autorka venuje rýchlonávratným obalom, pričom sa zaoberá aj ekológiou a ekonomikou týchto obalov. V ostatnej časti sa autorka venuje modernej preprave autokomponentov, jumbo boxom a pooling systému. Ďalej sa autorka venuje recyklovaným obálkam na dve použitia. Príspevok tiež poukazuje na nedostatky ekoobalov.
Kľúčové slová: obal, ochrana, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Obal by nemal iba chrániť
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje funkcie obalu, s ktorým sa je možné stretnúť počas celého logistického reťazca. V prvej časti autor rozoberá ochrannú funkciu obalu, v ďalšej časti autor poukazuje na skutočnosť, že aj v prípade obalov platí: Čas sú peniaze. Ďalej autor poukazuje na to, že obal predáva a je taktiež miestom pre informácie. Ostatná časť príspevku rozoberá obal ako predmet obchodu.
Kľúčové slová: obal, informácia, ochrana
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009

 Názov: Lehké s velkou nosností
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka upozorňuje na trend v oblasti plastových prepravných obalov – používanie štandardizovaných, viacúčelových a univerzálnych typov obalov. Takéto typy obalov sa používajú hlavne v oblasti automobilového priemyslu na prepravu jednotlivých komponentov. Článok obsahuje tiež dôležité informácie o charakteristikách plastových obalov ako sú spôsob ich výroby, materiálové zloženie alebo životnosť.
Kľúčové slová: obal, plast, životnosť
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Obal roku 2008 – přísnější měřítka
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2008, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o národnej súťaži Obal roku v Českej republike, pričom vysvetľuje komplexnosť kritérií hodnotenia obalov. Dôležitým hľadiskom sú rôzne aspekty použitia a funkcie obalov. U prepravných obalov je vysoko hodnotená možnosť maximálneho využitia ložného priestoru dopravného prostriedku. Víťazné produkty na národnej úrovni sa zúčastnia celosvetového finále v Juhoafrickej republike, konkrétne v Kapskom Meste.
Kľúčové slová: obal, komplexnosť funkcií, dizajn, materiál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009

 Názov: Aby sa nič nerozsypalo
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 14/2008; str. 38 - 39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku obalov sypkého tovaru, ktoré chránia tovar počas prepravy a skladovania a uľahčujú manipuláciu tovaru.  Najčastejšie používaným obalom sú veľkoobjemové vaky, ktorými sa autor zaoberá v prvej časti príspevku. V ďalšej časti sa autor venuje manipulácii s vakmi.
Kľúčové slová: vak, obal, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Automatizácia výroby
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 14/2008; str. 32 - 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje paletizáciu ako spôsob na výraznú úsporu prostriedkov. Poukazuje, koľko dopravníkov je schopný obslúžiť jeden paletizér. Príspevok ďalej uvádza spôsob kontroly a návratonosť investícii.
Kľúčové slová: paletizér, návratnosť, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008

 Názov: Vakuvé na mražené. Plynové na chlazené.
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2008, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v príspevku venuje použitiu vákuového balenia a balenia v ochrannej atmosfére v oblasti potravinárskeho priemyslu. Konštatuje, že vákuové balenie sa používa pre mrazené potraviny, balenie v ochrannej atmosfére je vhodné pre výrobky chladeného sortimentu. Autorka v článku rozoberá výhody jednotlivých spôsobov balenia potravín.
Kľúčové slová: balenie, vákuové, ochranná atmosféra, potraviny
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2008

 Názov: Chcete si najmout bublinu v kleci?
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2008, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou používania obalov na tekutiny so štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom. Rieši tiež problematiku ich možností použitia, čistenia a citlivosti na prepravované tekutiny. Autor zdôrazňuje tiež dôležitý fakt, že až tretinu pôdorysnej plochy je možné ušetriť vďaka použitiu obalov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom v porovnaní s použitím sudov.
Kľúčové slová: obaly na tekutiny, manipulácia, skladovanie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Pripravuje sa nový zákon o obaloch
Autor: JUDr. Božena Gašparíková, CSc. – Ing. Peter Gallovič
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2008, str. 66 - 67
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: MŽP SR pripravuje návrh nového zákona o obaloch, vzhľadom na nové požiadavky EÚ. Autori príspevku poukazujú na zmeny, ktoré má priniesť nový zákon a na najvýznamnejšie pripomienky k tomuto návrhu zákona.
Kľúčové slová: legislatíva, zákon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2008

 Názov: Inteligentní paleta pro efektivní logstiku
Autor: redakcia (hč)
Zdroj: Logistika 4, 2006, 49 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: V roku 2006 na potravinárskom veľtrhu Salima predstavila spoločnosť Plastové Přepravní Obaly pestrú ponuku plastových paliet. Práve v potravinárskych prevádzkach je kladený najväčší dôraz na hygienu. Príspevok poukazuje na jednu z najvhodnejších paliet do prevádzky, ktorou je hygienická paleta HS-1 (1200 x 800 x 160 mm, 18 kg).
Kľúčové slová: obchodný reťazec, záťažové palety, skladovanie, technológia RFID, plastová paleta, protišmykový povrch, stohovanie, inteligentná paleta
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008

 Názov: Paletizace – identifikační a modulové systémy ložených jednotek
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 3, 2006, 21 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Autor sa v článku zaoberá optimalizovaným vytváraním manipulačných a prepravných jednotiek z rozmerovo unifikovaných obalov, obvykle prepravných, respektíve prepraviek, vychádzajúcich zo štandardov ISO, ložených na normalizovanej prostej palete. Rôzne produkty, obvykle balené do spotrebiteľských obalov, sa z ekonomických, manipulačných a iných dôvodov združujú do väčších celkov; skupinových či transportných obalov a konečne do paletových ložných jednotiek.
Kľúčové slová: identifikačný kód, obalová technika, paletová ložná jednotka, stohovanie, prepravný obal, spotrebiteľský obal
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: august 2008