monitor februar 2024 3Názov: Bezpečnosť práce si vyžaduje tímový prístup
Autor: David Čapek
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Júl – August 2023, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Dodržiavanie zásad bezpečnosti práce v logistike slúži primárne k ochrane zdravia a života pracovníkov. Prispieva však aj k efektivite a znížení nákladov na inak potrebné opravy poškodených strojov a zariadení. S rastom globálneho obchodu a technológií sa logistické prevádzky stávajú zložitejšie a náchylnejšie na rôzne riziká, preto sa bezpečnosť práce stáva dôležitou témou. Pri častom využívaní automatizovaných systémov sa dôraz kladie na prevenciu nehôd a účinnú komunikáciu medzi ľuďmi a strojmi. Pri manipulácii s ťažkými bremenami sa väčšia pozornosť venuje aj ergonomický princípom a ochrane zamestnancov, napríklad ich školením a používaním vhodného vybavenia. Progres v bezpečnosti práce môže priniesť aj umelá inteligencia a GPS pomocou sledovania a správy rizikových oblastí a predchádzania nebezpečiam. Vítaným aspektom bezpečnosti je aj tímová spolupráca, kedy zamestnanci dbajú o svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť svojich kolegov.
Kľúčové slová: Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, prevencia nehôd, riziká
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: február 2024

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9507872

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.