11. 1. 2017

 NEWSLETTER Č. 5


Nový Colný kódex Európskej únie zavádza status Schváleného hospodárskeho subjektu, aby posilnil bezpečnosť pohybu tovaru v regióne. Má tiež iný cieľ: zanechanie papierových a prechod na plne elektronické vyhlásenia do roku 2020.

Obraz colného úradníka, ktorý riadi balíky s kopou papierov v rukách a ručne pečiatkuje prihlášky je teraz už minulosťou. S novým Colným kódexom únie (UCC), ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2016, prechádza Európska únia hĺbkovými reformami na uľahčenie obchodovania so zvyškom sveta. „Bolo treba nahradiť starnúcu a procedurálnu legislatívu, ktorá bola z roku 1992,“ vraví Ives Taelman, riaditeľ Colných a daňových činností spoločnosti GEFCO.
Zvýšená bezpečnosť so statusom Schváleného hospodárskeho subjektu
Nový kódex EÚ zdôrazňuje bezpečnosť pohybu tovaru tým, že zavádza status Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO). Od teroristických útokov v septembri 2001 sa bezpečnosť stala hlavnou obavou Svetovej colnej organizácie, ktorá implementovala štandardy programu SAFE v roku 2005, aby zabránila teroristickým činom, ktoré využívajú výhodu tradičných medzinárodných obchodných ciest. Na zvýšenie efektívnosti štandardy programu SAFE viedli k vytvoreniu statusu schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) v roku 2008. Napriek tomu však jeho výhody pre priemyselné podniky a subjekty zostali nejasné.
Novým colným kódexom Európska únia zaviedla potrebu statusu AEO pre medzinárodnú expanziu. Schválení nositelia profitujú z rôznych výhradných podmienok, ktoré uľahčujú ich colné a daňové postupy, zatiaľ čo im umožňujú prijímať povolenia, znižovať celkovú záruku na pokrytie colných dlhov, dostávať predbežné upozornenia o colnej kontrole tovaru a vyberať si miesto takýchto kontrol. „Nové kritériá certifikácie sprísnia požiadavky na získanie statusu AEO: preverované subjekty musia preukázať svoje schopnosti a skúsenosť,“ vysvetľuje Ives Taelman. Výmenou za výhody poskytnuté týmto statusom musí AEO poskytnúť viac informácií pri každom kroku logistického postupu. To umožňuje zlepšiť sledovanie tovaru, najmä pri lietadle alebo lodi.

Koniec papierových formulárov
Druhá veľká zmena sa týka zavedenia colných vyhlásení v papierovej forme, ktoré sa stanú 100 % elektronickými od 31. decembra 2020 (pozri kolónku nižšie). Európske colné úrady sa snažia uľahčiť pohyb tovaru a v dôsledku toho zaistiť rast v rámci Únie. Colné úrady majú v úmysle podporiť sledovanie tovaru. „Cieľom je, aby sa všetky členské štáty delili o rovnaké informácie prostredníctvom spojeného a centralizovaného systému, čo umožní dokonalú prehľadnosť tovaru, ktorý vstupuje do Európy alebo ju opúšťa, a to v skutočnom čase,“ vraví Thomas Marin, colný a daňový analytik spoločnosti GEFCO.
Centralizované colné povolenia
Nový Colný kódex únie predstavuje prevrat v zavádzaní nového princípu: do roku 2020 separuje obeh dovozných a vývozných vyhlásení od obehu hmotného tovaru. Doteraz museli colné procesy prebehnúť na mieste príchodu tovaru, čo nútilo schválené subjekty ako spoločnosť GEFCO pokrývať čo najviac územia, ako to bolo možné, aby splnili potreby priemyselných zákazníkov. „S centralizovaným colným úradom a poplatkami sa umožňuje predloženie všetkých obežníkových dokumentov jednému colnému úradu, ktorý bude kontrolovať elektronické vyhlásenia bez ohľadu na geografickú polohu tovaru,“ vysvetľuje Thomas Marin. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2020, rok významných zmien

„Niektorí zákazníci chcú už dnes využívať výhody vyplývajúce z inovácií Colného kódexu EÚ, ale ešte to nie je možné,“ vysvetľuje Thomas Marin, colný a daňový analytik spoločnosti GEFCO. „Legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. mája 2016, musí byť ešte zakotvená do národných zákonov v každom štáte, čo práve prebieha.“ Termín je 31. december 2020. Do tohto dátumu musia byť výmena a uchovávanie informácií medzi colnými orgánmi, subjektmi a Európskou komisiou uskutočniteľné.

SILNÁ ODBORNOSŤ GEFCO Colné a daňové zastupovanie
GEFCO je odborníkom v každom aspekte colného riadenia. Skupina riadi všetky formality – colné vyhlásenia a procesy. Optimalizácia operácií je preto zaistená znížením nákladov (poplatkov a daní) a ich bezpečnosť prostredníctvom kontroly požadovanej zákonnosti.
V oblasti daňového zastupovania má GEFCO na starosti akékoľvek nahlásenie DPH svojich zákazníkov, najmä v krajinách, kde neboli založené a v ktorých vykonávajú transakcie, ktoré podliehajú zdaneniu DPH. Tieto povinnosti môžu zahŕňať účtovníctvo a daňovú analýzu, registráciu DPH a vymáhanie DPH, udržiavanie záznamov, ako aj kontrolu fakturácií alebo daňových vyhlásení a štatistických údajov.

Odbornosť spoločnosti GEFCO v oblasti colného a daňového zastupovania je založená na nasledujúcich troch pilieroch:

Robustnosť: Sila skupiny GEFCO spočíva v jej celosvetovom pokrytí v 150 krajinách (vrátane dcérskych spoločností a partnerov). Prostredníctvom svojej široko rozšírenej odbornosti a kompetencií tímov skupina ponúka svojim klientom komplexné riešenie na podporu ich prechodu k internacionalizácii.

Výkon: V mene svojich klientov sa GEFCO stará o colné procesy a daňové zastupovanie od začiatku do konca dodávateľského reťazca. Táto služba, ktorá je dokonale integrovaná v logistických službách poskytovaných spoločnosťou GEFCO, je zavedená ako špecializované, unikátne a na mieru vytvorené riešenie pre každého zákazníka.

Znamenitosť: GEFCO je schváleným colným sprostredkovateľom vo Francúzsku od roku 1971 a osvedčuje svoje dcérske spoločnosti ako Schválené hospodárske subjekty (AEO) od novembra 2010. Toto medzinárodne uznávané osvedčenie je zárukou kvality. Umožňuje zjednodušenie colných procesov a povolení. Počet fyzických kontrol colnými úradmi sa tiež znižuje, čím sa vyhýba spomaleniu obehu. Na druhej strane má GEFCO unikátne know-how v oblasti medzinárodnej DPH od roku 1994, rovnako ako aj kompletné znalosti európskych colných a daňových procesov a regulácií. Časté a personalizované monitorovanie legislatívy a regulačných textov umožňuje colným agentom spoločnosti GEFCO monitorovať najnovší vývoj týkajúci sa ciel. Navyše tým je pri zapojení rôznych subjektov zabezpečená kompletná spolupráca a transparentnosť.
Poskytujú sa tiež školiace kurzy pre tímy, vrátane špecifických kurzov, a to v závislosti od potrieb zamestnancov. Tieto školenie posilňujú odbornosť v náročných odboroch ako colné ohodnotenie, preferenčný pôvod tovaru alebo colné procesy.

Colné a daňové riadenie v 4 krokoch

Audit colných operácií a operácií týkajúcich sa DPH: organizácia fyzického a elektronického obehu, identifikácia nedostatkov.
Navrhovaná intervencia: riešenia prispôsobené záujmom spoločnosti dostať sa k „nulovému daňovému a colnému riziku“ a využiť možnosti optimalizácie.
Použitie nástrojov a procesov: a to buď podporou riadiacich zmien u klienta alebo priamym vykonaním colných operácií, ako ak aj daňových a štatistických vyhlásení.
Monitoring výkonu a neustále zlepšovanie.

GEFCO pridaná hodnota
Ako logistický špecialista je GEFCO jediným subjektom, ktorý navrhuje a zabezpečuje celý proces colného riadenia a daňového zastúpenia pre svojich zákazníkov. Táto odbornosť, ktoré je komplementárna k službám prepravy nákladnou dopravou, vytvára hodnotu pre priemysel a zlepšuje jej konkurencieschopnosť, daňovú optimalizáciu, šetrenie času a zvládanie transakcií DPH pre oba, dovoz aj vývoz. Takto sa môžu zákazníci spoločnosti GEFCO sústrediť na ich kľúčové obchodné aktivity.
Navyše GEFCO ako projektový vlastník koordinuje zapojenie sa rôznych strán, takže zákazník profituje z jednotného kontaktného bodu. To znamená, že GEFCO tímy po celom svete, logistickí experti, partneri a colné a daňové autority spolupracujú transparentným spôsobom.

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9569636

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.