Internetové noviny pre logistiku vydávané na Slovensku, informácie z oblasti logistiky, monitor logistických periodík a publikácií, normy a legislatíva, logistické pojmy, ...

LOGISTICKÝ MONITOR - AKTUALIZÁCIA PROGRAMU A VIZUÁLNE ZMENY

určite ste si všimli grafické i funkčné nedostatky LM v posledných týždňoch a mesiacoch. Dovoľujeme si vás informovať, že vizuálne zmeny, či aktualizácie portálu Logistický monitor sú ukončené. Zmeny si vyžiadala aktualizácia redakčného systému Joomla (softvér, na ktorom noviny pracujú) na vyššiu verziu, čo samozrejme neprebehlo bez problémov, ale naopak. Systém je teraz v praktickej skúšobnej prevádzke a veríme, že táto technologická časť bude dobre fungovať a budeme mať viac času sústrediť sa na obsah internetových novín. Chceme sa poďakovať Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity za aktivitu s akou sa venujú spolupráci s Logistickým monitorom. Máme nové zaujímavé anotácie z tohto zdroja.

Súčasné ciele projektu Logistický monitor:

Logistický monitor je internetový portál, ktorého cieľom je podpora výmeny informácií v oblasti logistiky prioritne v Slovenskej a Českej republike, zber informácií z oblasti logistiky a ich jednoduchá distribúcia záujemcom. Projekt vznikol v roku 2006 so zámerom prekonať „firemné hranice“, informačné embargo nadnárodných spoločností, a otvoriť priestor pre komunikáciu v tejto oblasti všetkým záujemcom.

Projekt nemá ambíciu byť indexovaným vedeckým médiom, skôr chce poskytovať praktické informácie, prepojiť záujmy a výsledky univerzitných a praktických subjektov, ich odbornú spoluprácu. Mal by vzniknúť priestor pre prakticky využiteľné informácie a podpora informovanosti študentov a iných záujemcov v problematike logistiky tak, aby boli schopní plniť praktické úlohy.

Logistický monitor chce vyplniť informačnú medzeru medzi indexovanými médiami a potrebou praxe. Vo vzťahu k vede tu ide skôr o formuláciu, pomenovanie problémov, ktoré je potrebné riešiť.

Definovať cieľovú skupinu je pomerne ťažké, pretože logistika preniká do všetkých oblastí nášho života a je jasné, že ten, kto zvládne logistické problémy získava konkurenčnú výhodu. Logistický monitor má poskytnúť informácie pre školstvo (študenti a pedagógovia), vedu a výskum, pracovníkov vykonávajúcim logistickú prax (výrobná logistika, obchod, skladovanie a distribúcia tovarov, služby a mnoho ďalších činností).

Opodstatnenosť existencie portálu potvrdzuje vysoká návštevnosť (mesačne cca 80 tis. návštev) a to nás oprávňuje k ambícii stať sa mienkotvorným médiom v oblasti logistiky minimálne na území Slovenskej a Českej republiky.

VÍZIA PROJEKTU LOGISTICKÝ MONITOR DO BUDÚCNOSTI:

Logistický monitor je prezentovaný ako nezisková organizácia, ktorej cieľom je udržať čo najvyššiu mieru voľného prístupu k vedomostiam a informáciám v oblasti logistiky v prospech vzdelávania domácich (SK a CZ) odborníkov. Dnešný trend pre kariérny rast pracovníkov vysokej školy je určený získaním kreditov v karentovanej oblasti, čo môže prispieť k vysokej odbornosti pracovníkov pôsobiacich v teoretickej sfére, ale zároveň sa odborníci vzďaľujú od praxe každodenného využitia logistiky. Predloženým návrhom na spoluprácu viacerých aktérov sa chceme pokúsiť vyvážiť a ozdraviť situáciu a priniesť do využitia logistiky na Slovensku a v Čechách v praxi novú energiu. V konečnom dôsledku je hlavným cieľom projektu všeobecný ekonomický prínos:

  • Logistika sa stala významným dynamizujúcim nástrojom ekonomiky v globálnom prostredí. Systémové riešenia v logistike sa stávajú pre podniky konkurenčnou výhodou, ktorá im umožňuje pracovať efektívnejšie a prežiť na globálnom trhu.
  • Vhodné podmienky pre tieto procesy vytvára čoraz dokonalejšie technologické prostredie. Nikdy v doterajšej histórii ľudskej spoločnosti nebola možná taká jednoduchá výmena informácií v globálnej miere, ako je to dnes. Proces nie je na konci, skôr na začiatku. Možnosť priebežného sledovania tovarových tokov, identifikácia tovarov pomocou rádiových čipov, GPS navigácia, zlacňujúci sa prenos informácií a ďalšie akcelerujúce faktory dávajú predpoklady a priestor pre špeciálne individuálne riešenia v logistike, ktoré boli doteraz nemožné.
  • Logistický monitor bude hľadať odpoveď na otázku ako využiť tento priestor a osloviť užívateľa lepšie sa orientovať v množstve informácií, usporiadať a selektovať ich.
  • Logistický monitor chce ponúknuť interaktívne prostredie. Chceme, aby sa LM stal nezávislým mienkotvorným médiom v oblasti logistiky.

Jaroslav Horečný, koordinátor projektu Logistický monitor, apríl 2024

Hľadaj obsah na stránke Logistický monitor

Štatistika

  • Počet návštev článkov 9507876

CHCETE PRISPIEŤ DO LOGISTICKÉHO MONITORU ?

Ak chcete pridať svoj príspevok do rubriky Média monitor spracujte anotáciu podľa vzorovej štruktúry a zašlite ju na adresu logistika@va1.sk 

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: logistika@va1.sk
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.

Zobraziť vzorovú štruktúru príspevku.

CROWDFUNDING

CROWDFUNDING - je financovanie z mikrozdrojov. Logistický monitor zhromažďuje pre Vás informácie už 20 rokov BEZPLATNE. Pomôžte tomuto projektu dobrovoľnou čiastkou, ktorú pošlete na účet: Tatrabanka a.s. Žilina 2629410129/1100, IBAN: SK5O 1100 0000 0026 2941 0129. Ďakujeme.