MALÝ REŠTART PROJEKTU LOGISTICKÝ MONITOR PO PANDÉMII.

Vážení priatelia, informujeme vás, že internetový portál Logistický monitor v roku 2023 obnovil svoju činnosť po pandemickej prestávke. Vytvorili sme nový tím spolupracovníkov na Žilinskej univerzite, Vysokej škole logistiky Přerov a Technickej univerzite Košice, nadviazali, či obnovili, sme spoluprácu so spoločnosťami TransData a GS1 Slovakia a ďalšími.

Súčasné ciele projektu Logistický monitor:

Logistický monitor je internetový portál, ktorého cieľom je podpora výmeny informácií v oblasti logistiky prioritne v Slovenskej a Českej republike, zber informácií z oblasti logistiky a ich jednoduchá distribúcia záujemcom. Projekt vznikol v roku 2006 so zámerom prekonať „firemné hranice“, informačné embargo nadnárodných spoločností, a otvoriť priestor pre komunikáciu v tejto oblasti všetkým záujemcom.

Projekt nemá ambíciu byť indexovaným vedeckým médiom, skôr chce poskytovať praktické informácie, prepojiť záujmy a výsledky univerzitných a praktických subjektov, ich odbornú spoluprácu. Mal by vzniknúť priestor pre prakticky využiteľné informácie a podpora informovanosti študentov a iných záujemcov v problematike logistiky tak, aby boli schopní plniť praktické úlohy.

Logistický monitor chce vyplniť informačnú medzeru medzi indexovanými médiami a potrebou praxe. Vo vzťahu k vede tu ide skôr o formuláciu, pomenovanie problémov, ktoré je potrebné riešiť.

Definovať cieľovú skupinu je pomerne ťažké, pretože logistika preniká do všetkých oblastí nášho života a je jasné, že ten, kto zvládne logistické problémy získava konkurenčnú výhodu. Logistický monitor má poskytnúť informácie pre školstvo (študenti a pedagógovia), vedu a výskum, pracovníkov vykonávajúcim logistickú prax (výrobná logistika, obchod, skladovanie a distribúcia tovarov, služby a mnoho ďalších činností).

Opodstatnenosť existencie portálu potvrdzuje vysoká návštevnosť (mesačne cca 80 tis. návštev) a to nás oprávňuje k ambícii stať sa mienkotvorným médiom v oblasti logistiky minimálne na území Slovenskej a Českej republiky.

VÍZIA PROJEKTU LOGISTICKÝ MONITOR DO BUDÚCNOSTI:

Logistický monitor je prezentovaný ako nezisková organizácia, ktorej cieľom je udržať čo najvyššiu mieru voľného prístupu k vedomostiam a informáciám v oblasti logistiky v prospech vzdelávania domácich (SK a CZ) odborníkov. Dnešný trend pre kariérny rast pracovníkov vysokej školy je určený získaním kreditov v karentovanej oblasti, čo môže prispieť k vysokej odbornosti pracovníkov pôsobiacich v teoretickej sfére, ale zároveň sa odborníci vzďaľujú od praxe každodenného využitia logistiky. Predloženým návrhom na spoluprácu viacerých aktérov sa chceme pokúsiť vyvážiť a ozdraviť situáciu a priniesť do využitia logistiky na Slovensku a v Čechách v praxi novú energiu. V konečnom dôsledku je hlavným cieľom projektu všeobecný ekonomický prínos:

  • Logistika sa stala významným dynamizujúcim nástrojom ekonomiky v globálnom prostredí. Systémové riešenia v logistike sa stávajú pre podniky konkurenčnou výhodou, ktorá im umožňuje pracovať efektívnejšie a prežiť na globálnom trhu.
  • Vhodné podmienky pre tieto procesy vytvára čoraz dokonalejšie technologické prostredie. Nikdy v doterajšej histórii ľudskej spoločnosti nebola možná taká jednoduchá výmena informácií v globálnej miere, ako je to dnes. Proces nie je na konci, skôr na začiatku. Možnosť priebežného sledovania tovarových tokov, identifikácia tovarov pomocou rádiových čipov, GPS navigácia, zlacňujúci sa prenos informácií a ďalšie akcelerujúce faktory dávajú predpoklady a priestor pre špeciálne individuálne riešenia v logistike, ktoré boli doteraz nemožné.
  • Logistický monitor bude hľadať odpoveď na otázku ako využiť tento priestor a osloviť užívateľa lepšie sa orientovať v množstve informácií, usporiadať a selektovať ich.
  • Logistický monitor chce ponúknuť interaktívne prostredie. Chceme, aby sa LM stal nezávislým mienkotvorným médiom v oblasti logistiky.

Jaroslav Horečný, koordinátor projektu Logistický monitor, marec 2023