Vytlačiť

 Názov: Systémové prístupy k strategickému manažmentu: Príklady z automobilového priemyslu.
Autor: Dima, Ioan Constantin
Vydavateľ: IGI Global
DOI: 10.4018/978-1-4666-6481-4
Jazyk: anglický
Anotácia: V tejto publikácií autori predstavujú systematické postupy rôznych aspektov strategického riadenia. Táto publikácia zdôrazňuje význam stratégií v hierarchických organizáciách, ktoré sa musia v priemyselných podnikoch vyvíjať a implementovať tak, aby boli tieto organizácie konkurencieschopné v súčasnom prostredí globálnej ekonomiky a globálnom trhu. Samozrejme, že aj napriek dnešnej výzviev týkajúcich sa finančnej krízy v roku 2008, nachádzajú sa tu nové príležitosti rozvoja. Kríza odhalila niektoré slabiny v rámci konvečnej politiky spoločností s ohľadom na ich pracovné postupy a potvrdila, že etické a transparentné podnikanie musí byť nevyhnutnou súčasťou firemnej kultúry, ktorá vedie k vyššej úrovní produktivity. Je zrejmé, že etické obchodné praktiky si vyžadujú kooperáciu na rôznych organizačných úrovniach. Myslím si, že táto kniha, v tíchto súvislostiach ponúka niektoré systematické náhľady do štúdia systému stratégií v priemyselnom prostredí. Okrem toho, sú v tejto editovanej knihe predstavené strategické prístupy, ktoré môžu byť užitočné pre plnú mobilizáciu všetkých oddelení a manažérov na všetkých úrovniach riadenia na optimalizáciu využitia firemných zdrojov a zvýšenia ziskovosti.
Publikácia sa skladá zo 14 príspevkov, ktoré sú rozdelené do dvoch kompaktných častí.
Prvá kapitola sa zaoberá problematikou informácií v teórii systémov. Jej hlavným cieľom je zdôrazniť, že správa systémov, musí poskytovať vykonávať také opatrenia, ktoré eliminujú negatívne dopady spôsobené tým, že sa skresľujú údaje použité v systéme.
V kapitole 2, sa čitateľ môže dozvedieť o teórii rizík vo všeobecnej rovine a o rizíkách pri riadení systémov. Osobitný dôraz sa kladie na postoje manažérov voči riziku vo všeobecnosti a voči priemyselním rizikám. Následná kapitola, "Využitie teórie systémov nariešenie problémov priemyselných spoločností," ponúka vybrané aplikácie teórie systémov v štúdiu priemyselných spoločností.
Kapitoly 4-6 sú zamerané na životné prostredie priemyselných podnikov v globálnej ekonomike. Zaoberajú sa aspektami týkajúcími sa: hospodárskej súťaže a konkurentmi; rozhodovacích procesov v priemyselných podnikoch; štrukturálne aspekty organizácií; internacionalizácia v globálnej ekonomike, atď.
Kapitoly 7-9, prezentujú niekoľko prístupov k strategickému riadeniu, ktoré sú sumarizované a diskutované do detailov. Modely a ich popisy sú následne odporúčané, na základe dopadu efektivity strategického riadenia na trvalo udržateľný rozvoj.
Kapitoly 10 a 11 sa zaoberajú modernými výrobnými stratégiami, ktoré sú podporované pomocou IT a expertných systémov. Ďalej sa zaoberajú teoretickými aspektmi kvality výroby s využitím japonských metód a techník riadenia kvality. Zmeriavajú sa metódy techniky naývané „Taguchi Design“, ktorý zvyšuje inžiniersku s ohľadom na produktivitu tým, že zvažuje zhlukové faktory a náklady na zlyhanie.

Kapitoly 12 a 13 sa zaoberajú rozpočtom ako technikou strategického riadenia. Po teórii nákladov sa zaoberá systémom výrobných nákladov.
Kapitola 14 zdôrazňuje dôležitosť predajných stratégií a komerčných činností umožňujúcim priemyselným podnikom predávať svoje výrobky a teda obnovovať svoje prostriedky používané na výrobu tovaru. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že najmä logistika má významnú a dôležitú úlohu v rámci priemyselných organizácií.
Som presvedčený, že táto kniha môže podporovať akademikov, priemyselníkov, učiteľov, doktorandov, riadiacích pracovníkom v priemysle a študentov študujúcich v odbore strategického riadenia. Informácie pulikovaní v tejto knihe môžú byť tiež užitočné pre špecialistov v oblasti riadenia operácií v priemyselnej praxi. V neposlednom rade si myslím, že potenciálni čitatelia môžu nájsť v tejto editovanej knihe dôležité a užitočné vedomosti pre profesijný rast a prax.
Kľúčové slová: strategický manažment, riziko, systémová analýza
Spracoval: Michal Balog, Technická Univerzita v Košiciach
Zaradené: marec 2015