Názov: Vývoj v autobusovej doprave v SR a vybrané otázky jej konkurencieschopnosti
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 36-37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pravidelná autobusová doprava v SR má aj na začiatku roku 2013 stále nezastupiteľné miesto v rámci dopravnej obslužnosti územia krajov SR. Autori uvádzajú štatistické prehľady o vývoju počtu autobusov v SR, ich vekovej štruktúre a obsaditeľnosti, o vývoji počtu prepravených osôb v cestnej verejnej osobnej doprave. V poslednej časti článku sa zaoberajú plánmi v oblasti dopravy pre roky 2014-2020 uvedenými v tzv. akčnom pláne.
Kľúčové slová: autobusová doprava, vývoj počtu autobusov, vývoj počtu prepravených osôb
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013