Vytlačiť

 Názov: Hľadáme rezervy v spotrebe.
Autor: Claude Yvens – Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 64 - 66
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori sa v príspevku venujú možnostiam zníženia spotreby nákladných vozidiel v súvislosti so znížením nákladov. V prvej časti sa zaoberajú optimalizáciou spotreby pohonných hmôt z pozície výrobcov vozidiel, v ostatnej časti rozoberajú možnosti na strane dopravcu. Osobitne sa autori zaoberajú valivým odporom, novým palivám a podpore tréningu vodičov.
Kľúčové slová: spotreba, zníženie, úspora, odpor, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010