Vytlačiť

 Názov: Outsourcing dopravných služieb – špecifické dôvody pre jeho zavedenie.
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Magazín Transport, 2/2010; str. 66-67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poskytovania služieb externou formou (outsourcing) pri dopravných službách. Autor analyzuje dôvody poskytovania služieb externou formou a poukazuje na vplyv troch faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie prevádzkovania vlastných služieb alebo ich externé zabezpečenie. Ide o nasledujúce faktory: časový nesúlad, priestorový nesúlad a kapacitný nesúlad, ktoré sú podrobne v článku analyzované.
Kľúčové slová: externé, zabezpečenie, outsourcing, faktor
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010