Vytlačiť

 Názov: Štatistika v doprave.
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2010, str. 30 - 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku štatistiky v doprave. V prvej časti autor uvádza platnú legislatívu a základné pojmy súvisiace so štatistikou. Definuje spravodajskú jednotku a jej práva a povinností. V ostatnej časti sa autor venuje štatistickým zisťovaniam v doprave a uvádza, aké najčastejšie výkazy sa zostavujú na základe štatistického zisťovania. Ostatná časť taktiež uvádza sankcie za neplnenie povinnosti spravodajskej jednotky.
Kľúčové slová: štatistika, zisťovanie, povinnosť, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010