Vytlačiť

 Názov: Outsourcing v logistike – prínosy a súčasná úroveň jeho využívania
Autor: Marián Sedliak
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 60 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje výsledky štúdie Third Party Lostics Study. V prvej časti autor uvádza prínosy a riziká oursourcingu, v ďalšej časti sa zaoberá situáciou na trhu s logistickými službami. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, ktoré popisujú: rozsah a podiely logistických činností, ktoré podniky v súčasnosti zabezpečujú prostredníctvom outsourcingu, vyčíslenie úžitkov vyplývajúcich z využitia služieb logistických spoločností, pretrvávajúce nedostatky súvisiace s logistickými službami poskytovanými treťou stranou a pod.
Kľúčové slová: outsourcing, prenájom, výhody, prínosy, nedostatky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010