Vytlačiť

 Názov: Vplyvy elektronického mýta na prepravu kusových zásielok v SR
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 42 - 43
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zvýšenia nákladov pri preprave kusových zásielok v súvislosti so zavedením mýta. V prvej časti sú uvedené dôvody zvýšenia nákladov, ďalšia časť poukazuje na sadzby platné v SR. V príspevku je predstavená metodika prepočítania nákladov mýta na konkrétnu zásielku.
Kľúčové slová: mýto, metodika, postu, náklady
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010