Vytlačiť

 Názov: Logistické spoločnosti hrajú dôležitú úlohu v podpore ekonomickej obnovy
Autor: AS
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2009; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na výsledky štúdie: „Medzinárodný obchod, expresná logistika a globalizácia sú neoddeliteľnou súčasťou riešení súčasných ekonomických výziev“. Príspevok poukazuje na význam každého druhu dopravy, pričom sa osobitne venuje námornej a leteckej doprave.
Kľúčové slová: vývoj, štúdia, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010