Vytlačiť

 Názov: Outsourcing v logistike – prínosy a súčasná úroveň jeho využívania
Autor: Marián Sedliak
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-100 – II-106
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje výsledky štúdie Third Party Lostics Study. V prvej časti autor uvádza prínosy a riziká oursourcingu, v ďalšej časti sa zaoberá situáciou na trhu s logistickými službami. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, ktoré popisujú: rozsah a podiely logistických činností, ktoré podniky v súčasnosti zabezpečujú prostredníctvom outsourcingu, vyčíslenie úžitkov vyplývajúcich z využitia služieb logistických spoločností, pretrvávajúce nedostatky súvisiace s logistickými službami poskytovanými treťou stranou a pod.
Kľúčové slová: outsourcing, prenájom, výhody, prínosy, nedostatky
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010