Vytlačiť

 Názov: Elementárne úpravy ekonomických časových radov intervalových veličín
Autor: Ondrej Cyprich
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. II-14 – II-20
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberám možnosťami predprognostických úprav časových radov tých mikroekonomických ukazovateľov, ktoré sú dôležité v procese operatívneho riadenia dopravných spoločností. Obsahom príspevku je názornou formou oboznámiť čitateľa s postupom realizácie primárnych a sekundárnych úprav hodnôt týchto časových radov, zabezpečujúcich elimináciu omylov spôsobených nehomogenitou a náhodnou zložkou časového radu hodnôt.
Kľúčové slová: časový, rad, štatistika, ukazovateľ
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010