Vytlačiť

 Názov: Inteligentný dopravný systém – návrh metodiky a ohodnotenia efektívnosti
Autor: Miroslav Svítek
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-236 – I-242
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti definuje architektúru inteligentných dopravných systémov, v ďalšej časti popisuje výkonové parametre systému. Ďalej sa autor venuje marketingovým balíčkom inteligentných dopravných systémov. V ostatnej časti príspevku pomocou matematických nástrojov je vyjadrený spôsob zisťovania efektívnosti systémov.
Kľúčové slová: inteligentný, dopravný, systém, ohodnotenie, metodika
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010