Názov: Logistické firmy očakávajú ťažký rok
Autor: Dana Palková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2008, str. 13 - 16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu ekonomického poklesu na logistické a dopravné firmy. V prvej časti je analyzovaný dôvod vzniku ekonomického poklesu a vplyv ceny nafty. V ďalšej časti je analyzované ekologické znižovanie nákladov. Ekonomický pokles má za následok zníženie objemu prepravy. Ostatná časť príspevku sa venuje novým východným trhom, ktorým sa musí prispôsobovať aj doprava. Príspevok je doplnený viacerými obrázkami.
Kľúčové slová: vývoj, pokles, ekonomika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2008