Názov: Vplyv mimoriadnych udalostí na kritickú železničnú infraštruktúru
Autor: doc. Ing. Radovan SOUČEK, PhD. – Ing. Jan ENGLICH
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 1, 2008, s. 16 – 21
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Český
Anotácia: Pri spätnom pohľade na rekordné záplavy v Českej republike v roku 1997 autori príspevku poukazujú na najviac ohrozené miesta – mostné konštrukcie. Tieto často krát nevydržali nápory vody a došlo k porušeniu základov týchto mostov, kde následne došlo k zníženiu stability. Novým spôsobom obnovy železníc v krízových situáciách je zavedenie systému jednotného plánovania technickej ochrany železníc pre všetky krízové stavy, zabezpečenie obnovy železníc, na existujúcich stavebných firmách, priebežnom zlepšovaní odolnosti železničnej siete.
Kľúčové slová: infraštruktúra, mostové objekty, krízové plánovanie,
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008