Názov: Prognóza vývoja výkonov dopravy – budovanie infraštruktúry a jej vplyv na ekonomiku SR
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2008, str. 12 - 13
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou finančných možností budovania infraštruktúry a nárastom výkonov jednotlivých systémov dopravy. V prvej časti autor poukazuje na prognózu výkonov nákladnej dopravy do roku 2030. V ďalšej časti sa venuje autor analýze finančných nástrojov dopravnej infraštruktúry. Osobitne sa autor venuje diaľniciam a rýchlostným cestám, cestám I. až III. triedy, železničnej a vodnej infraštruktúre. Ostatná časť príspevku sa venuje možnostiam financovania dopravnej infraštruktúry z fondov EÚ a poukázaniu na potrebu budovania novej dopravnej infraštruktúry.
Kľúčové slová: prognóza, infraštruktúra, financovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008