Názov: Počet nákladných lietadiel sa zdvojnásobí
Autor: Pavel Vrána
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na prognózy nárastu leteckej nákladnej dopravy o 6 %. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje získaniu nových lietadiel pre zvýšenie výkonu leteckej nákladnej dopravy. V ostatnej časti príspevku popisuje autor dopyt po lietadlách.
Kľúčové slová: letecká, doprava, výkon
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008