Vytlačiť

 Názov: Štruktúra nákladných vozidiel a výkonnosť verejnej cestnej nákladnej dopravy v SR
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Slovakia Transport – almanach dopravy 2007, str. 29 - 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR
ISSN: 1335-7433-24
Jazyk: slovenský/anglický
Anotácia: Príspevok v prvej časti predstavuje analýzu vozidlového parku slovenských dopravcov z hľadiska ich štruktúry a priemerného veku podľa jednotlivých krajov SR. V ďalšej časti príspevku je spracovaná analýza vozidiel kategórie N2 a N3 z hľadiska ich environmentálnej prijateľnosti v krajoch SR. Ostatná časť príspevku predstavuje analýzu výkonov cestnej nákladnej dopravy za obdobie rokov 2002 až 2005. Súčasťou príspevku je 9 názorných grafov a tabuľka.
Kľúčové slová: cestná, doprava, štatistika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007