Vytlačiť

 Názov: Porovnanie emisií škodlivín z prevádzky cestnej a železničnej nákladnej dopravy v podmienkach SR
Autor: Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 20-21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje vplyv dopravy na životné prostredie, predovšetkým emisiou CO2. V prvej časti poukazuje na nekomplexné štatistiky SR, ktoré neuvažujú s nepriamymi vplyvmi emisií. V druhej časti príspevku je spracované porovnanie skutočnej produkcie emisií škodlivín cestnej nákladnej dopravy a železničnej dopravy na trase Bratislava – Žilina.
Kľúčové slová: emisie, ekológia, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007