Vytlačiť

 Názov: NAIDES – záchrana vodnej dopravy v SR?
Autor: Jaromír Klepoch – Pavel Žarnay
Zdroj: Horizonty dopravy – časopis pre vedu a výskum v doprave; 3/2006; str. 3 - 6
Vydavateľ: VÚD, a.s. Žilina
ISSN: 12010-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje integrovaný akčný a rozvojový program pre plavbu a vnútrozemské vodné cesty. Príspevok uvádza súčasti programu NAIADES ako sú: problémy trhu, problémy loďstva, problémy pracovníkov, problémy s informovanosťou verejnosti a problémy infraštruktúry. V ostatnej časti sú uvedené možnosti implementácie programu vo vodnej doprave v SR.
Kľúčové slová: vodná doprava, projekt, NAIADES
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007