Vytlačiť

 Názov: Komparatívna analýza dopadov cestnej dopravy na životné prostredie
Autor:
Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 9. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2006; str. 60 - 69
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-610-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje dopad cestnej dopravy na životné prostredie a porovnáva ho s ostatnými druhmi dopravy pri zohľadnení aj nepriamych vplyvov dopravy na životné prostredie. Súčasťou príspevku je veľa názorných obrázkov a tabuliek. V prvej časti príspevku je analyzovaná prevádzka cestnej dopravy vo vzťahu k emisiám škodlivín. V ostatnej časti je spracované vzorové porovnanie produkcie emisií škodlivín cestnej nákladnej dopravy a železničnej dopravy na trase Bratislava – Žilina.
Kľúčové slová: emisie, environment, porovnanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006