Vytlačiť
Názov: Synergetické aspekty logistiky
Autor: prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 53-56
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Autor v príspevku uvádza aplikáciu synergetiky v logistike. V prvej časti predstavuje vednú disciplínu synergetiku prostredníctvom Lotka-Volterovej evolučnej rovnice. V ďalšej časti autor aplikuje uvedené rovnice v logistike pri budovaní nového prekladiska, odhadnutie jeho využitia. Pomocou uvedených vzťahov je možné odhadnúť odozvu na situáciu, keď v blízkosti prekladiska vznikne nová komunikácia a pod.
Kľúčové slová: synergetika, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004