Vytlačiť
Názov: Vojenská doprava ako základná súčasť logistickej podpory armády
Autor: Mjr. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Vydavateľ: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou – Vojenská dopravná logistika. FŠI, Žilina, 1998, str. 26-31
ISBN: 80-88829-33-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Formulácia záveru v tomto článku veľmi úzko súvisí s formuláciou záverov celej vedecko - odbornej konferencie: Vojenská dopravná logistika. Možno konštatovať, že dostupná literatúra primerane rieši pojmoslovie, definovanie predmetu a ciele logistiky. V oblasti tvorby informačných systémov logistiky je možné hovoriť o prvej etape tvorby využiteľných logistických programových produktov, ktoré riešia problémy získavania, spracovania a prenosu informácií. Vojenská dopravná logistika by v tejto oblasti mala vytvárať simulačné programy pre riešenie situácií prechodu z mierového na vojnový stav. Dôležité je však, aby bola zachovaná kontinuita s existujúcimi v mierových podmienkach využívanými programovými produktami.
Kľúčové slová: dopravná logistika, informačný systém, logistický reťazec, prenos informácií, logistika, logistické modely
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004