Názov: Vstup do EÚ negatívne zasiahne oblasť zasielateľstva
Autor: Miriam Pokorná
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2002; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zasielateľských firiem v kandidátskych krajinách vstupu do EÚ, ktoré budú čeliť negatívnym dopadom európskej politiky, pretože služby, ktoré ponúkajú na svojich národných trhoch, nebudú viac potrebné. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že 95 % všetkých colných odbavení v týchto krajinách je realizovaných cez zasielateľské firmy, preto pre prezamestnanie približne 20 000 zamestnancov autorka navrhuje možnosť vytvorenia potrebnej finančnej pomoci z pozície EÚ. V príspevku taktiež poukazuje na riešenie daného problému pri vzniku spoločného trhu v terajších krajinách EÚ.
Kľúčové slová: zasielateľské firmy, vstup do EÚ
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004