Názov: Dátová podpora projektu - modelovanie
Autor: RNDr. Hynek Bachratý, pplk. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Ing. Viliam Tavač
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 9
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V príspevku je prezentovaný príklad medzifakultnej spolupráce pri riešení konkrétnej garantovanej úlohy. Riešitelia projektu MODELOVANIE využívali export dát z programového modulu Expert.
Kľúčové slová: Úloha, teória hromadnej obsluhy, export dát
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003