Vytlačiť
Názov: Objektivizácia výsledkov finančnej analýzy a jej informačné zabezpečenie
Autor: Ing. Viera Bartošová
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, strana 3
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISSN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Použiteľnosť finančnej analýzy ako komplexu rôznych metód a techník zameraných na spätné hodnotenie alebo prognózu finančnej situácie podniku je v praxi spojené s otázkou ako objektivizovať výsledky analýz, vo vzťahu k akým porovnateľným hodnotám, a kde nájsť zdroj podstatných a spoľahlivých informácii pre takéto porovnanie.
Kľúčové slová: Porovnávanie, finančná analýza, ukazovatele, odhad
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003