Vytlačiť

 Názov: Co-packing vítaným zárobkom i nutnosťou
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá obalovými aktivitami logistických spoločností. Autor uvádza, že v niektorých prípadoch ide o využitie dopytu po týchto službách, v iných prípadoch ide o nevyhnutnosť. V prvej časti príspevku autor uvádza výhody pre zákazníka v prípade presunu balenia na externú firmu. V ostatnej časti sa autor zaoberá výhodami pre dodávateľa obalových služieb a spôsobom posúdenia nákladov.
Kľúčové slová: outsourcing, obal, dodávateľ, balenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011