Vytlačiť

 Názov: Kontrola bŕzd vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2012, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku kontroly bŕzd prepravujúcich nebezpečné veci. V prvej časti analyzuje platné predpisy jednak na úrovni EÚ a jednak v SR. V druhej časti popisuje požiadavky kontroly.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečná, látka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012